630x215-esg-criteria

ESG-kriterier

All förvaltning inom Alfred Berg omfattas av grundläggande ESG-kriterier. De tillämpas av samtliga investeringspartners inom BNP Paribas IP. Vissa av våra egna fonder tillämpar också specifika produktkriterier.

Kriterier för ansvarsfullt företagande

Vi investerar inte i företag som bedöms bryta mot UN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande. Global Compacts principer omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Läs mer om kriterier för ansvarsfullt företagande.

Sektorkriterier

Vi tillämpar särskilda kriterier för företag som är verksamma inom verksamheter med specifika hållbarhetsrisker: Palmoljeproduktion, pappersindustri, kärnkraft, kolkraft, oljesandsutvinning, asbestproduktion och gruvdrift, eller som kan kopplas till kontroversiella vapen. För var och en av dessa finns kriterier som måste uppfyllas för att vi inom BNP Paribas Investment Partners ska investera i företaget i fråga. Här finns också utvärderingskriterier som ger stöd för företagsanalys och -dialog. Läs mer om sektorspecifika kriterier.

Ägarstyrning och röstning

Alfred Berg Fonder AB:s Governance and voting policy beskriver vilka förväntningar vi har på de företag som vi äger och hur vi utövar vårt ägaransvar. De bolag som vi har innehav i ska agera i aktieägarnas långsiktiga intresse och skydda aktieägarnas rättigheter. De ska också säkerställa en oberoende och effektiv styrelsestruktur och utforma incitamentsstrukturer i linje med aktieägarnas långsiktiga intresse. Vidare förväntar vi oss att de tillhandahåller korrekt, tillräcklig och läglig information, samt säkerställer goda miljömässiga och sociala resultat.

Läs mer om Alfred Berg Fonders Governance and Voting Policy.

Produktkriterier

Många väljer idag att exkludera företag vars produkter omfattas av särskilt stora etiska risker eller dilemman. Vissa av våra fonder omfattas därför av specifika produktkriterier. Dessa fonder investerar inte i företag som producerar vapen, alkohol, pornografi eller tobak, eller som utvinner fossila bränslen. Fonderna är också restriktiva till företag som bedriver spelverksamhet, producerar krigsmateriel eller distribuerar tobak, alkohol eller pornografi. De verksamheter som vi är restriktiva till får inte överstiga fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker. Läs mer om produktkriterier.

Läs också om vår syn på hållbart värdeskapande.

Vi är också medlemmar i SWESIF (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar). Läs mer om vår Hållbarhetsprofil här.

Dela sidan:

BNPP IP Responsible Investment Policy

BNP Paribas IPs policy för ansvarsfulla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.