Allokering
14.12.2016
Allokering, Nyheter

Fondförvaltarna blev, helt plötsligt, haussade över tillväxtförväntningarna!

Investerarna känner stressen av att inte vara med i uppgången efter Trump och skyndar in i risktillgångar. Läs mer om våra reflektioner på senaste Fund Manager Survey.

I senaste Fund Manager Survey från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in mellan 2-8 december, förefaller förvaltarnas rådvilla marknadssyn och positionering ha kapitulerat till förmån för en väsentligt ljusare global tillväxtsyn. De tror nu på ordentligt stigande inflation och därmed stigande räntor, samt stigande global tillväxt, medan de nu vänt rörande synen på centralbanksstimulanser. Under lång tid har respondenterna tyckt att man inte gjort tillräckligt för att stimulera den globala tillväxten från centralbankshåll, något som nu reverserats, dvs de tycker nu i större utsträckning att penningpolitiken är mer välavvägd. Helt i linje på synen att amerikanska centralbanken höjer räntan.

De flesta verkar också tro att den cykliska rotationen (de köper mer av cykliska sektorer/tillgångar) kommer hålla väl in i 2017. Vår syn på detta är att den optimism på tillväxtstimulanser som Trump förde med sig snart kommer att prövas av marknaden, men först när man kan ana att det kan bli svårt att leverera på alla löften (och hot). Detta verkar etablera sig som konsensusuppfattningen när vi läser Fund Manager Survey och andra omvärldsanalyser. Underskatta aldrig drivkraften av att inte vara med på bollen!

När förvaltarna tillfrågas om risk- och likviditetsuppfattningen så kan man konstatera att de tycker att läget blivit mindre hotfullt, vilket också förklarar många av deras svar och deras positionering.

Specifikt för aktiemarknaden så tycker förvaltarna att företagen borde öka sina förvärvsutgifter, särskilt som de också tror att vinsterna vänder upp kommande 12 månader. Detta stöds av de framåtblickande indikatorer vi följer, såsom vinstförväntningar kommande 12 månader, sedan en tid tillbaka.

Världsbörsindex jämfört med 12 månaders vinstförväntningar

Diagrammet visar världsbörsindex jämfört med 12 månaders vinstförväntningar.

Vad har respondenterna då gjort med denna nyfunna insikt utifrån ett allokeringsperspektiv?

Först och främst har de köpt mer aktier, sålt mer obligationer och minskat kassan. Aktier har snabbt viktats upp till en övervikt, som nu ligger på 12 månaders högsta. Den ökade undervikten i obligationer ligger omvänt på 12 månaders lägsta, vilket rimmar väl med en vy om att räntorna kommer stiga. Respondenterna är så pass övertygade över kraften i uppgången att de nu är överviktade i råvaror för första gången på 4 år!

Som en ytterligare kvitto på risk-på-miljön är att småbolag prefereras framför stora bolag. Vår syn är att småbolag bör prefereras i de flesta cykler, dock inte i en sencyklisk. Faktum är att många bedömde att USA tidigare befann sig i en sencyklisk konjunkturfas och därför utvecklades stora amerikanska bolag väl i linje med små, tills Trump blev vald. Då formligen rusade småbolag och bör kunna behålla ledartröjan framför stora bolag så länge som euforin håller i sig.

Den råvara som fått stryka på foten är guldet som nu underviktas, helt i linje med tron på bättre avkastningspotential i risktillgångar.

regional basis har amerikanska aktier viktats upp till en starkare övervikt medan Eurozon-aktier viktats upp endast marginellt (svag övervikt). Det största lyftet har japanska aktier fått och dessa noterar nu åter övervikt, från att ha underviktats i 10 månader. Den region som fått se något minskade positioner är tillväxtmarknader, en region som nu underviktas relativt utvecklade marknader.

Vi står i stort enade med konsensus, även om vi ser bättre potential i USA än i Europa. Till japanska aktier är vi för närvarande neutrala, liksom vi är gentemot tillväxtmarknader. Bland tillväxtmarknader ser vi bäst potential i Östeuropa/Ryssland i första hand och i Latinamerika i andra hand. Men med tanke på valutarörelserna har vi valt att ha en neutral positionering till regionen för närvarande.

Sektoriellt visas ingen avvikelse från en optimistisk omvärldssyn. Cykliska sektorer som industri och material (råvarurelaterat) viktas upp ytterligare, liksom energi och banker. Mer traditionellt defensiva sektorer, som telekom, kraftförsörjning och dagligvaror, viktas samtidigt ned.

Konklusion: Placerarkollektivet förefaller kasta in handduken på den villrådighet och försiktighet som rått under så många år. Många investerare har tagit den långsamma reparationsfasen efter finanskrisen som ett kvitto på att ekonomin fastnat i en oåterkallelig dvala där låga, eller obefintliga räntor, är normen för en mycket lång tid tillbaka (Japanscenariot).

På Alfred Berg har vi haft en konstruktivt positiv syn till risktillgångar sedan länge. Just nu ger denna syn god medvind för vår positionering. Vi är dock ödmjuka inför de utmaningar framtiden erbjuder och anser att den miljö vi nu ser med en kraftig risk-på miljö är temporär. Just därför att den överdrivs – och det finns gott om investerare som uppenbarligen permenterat en mörk världsbild och som varit positionerade därefter. Dessa ”måste” nu stänga sina negativa positioner och/eller öka risken. Marknaden lär tvinga fram tillväxtfrämjande beslut från Mr Trump och kommer på minsta antydan på utebliven leverans att reagera kraftfullt negativt. Eventuella skärmytslingar bör dock bli kortvariga till sin natur givet att hoppet består. Vi är samtidigt ödmjuka för den finansiellt sett känsligare situation världen befinner sig i med en ökad skuldsättning efter kreditkrisen och att teman kommer och går.

Men den ekonomiska verkligheten evolverar snarare än degenererar. Snart kanske vi alla har kryptovalutor som betalningsmedel. Tanken svindlar på de möjligheter som står till buds då!

Har du några frågor med anledning av detta eller annat är du alltid välkommen att höra av dig!

Jag önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

Jonas Olavi
Allokeringsansvarig
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
jonas.olavi@alfredberg.com
Twitter @j_olavi

Liknande artiklar:

Vilken dröm vill du att ditt orange kuvert ska kunna uppfylla när du går i pension?

Våra enkla fondtips guidar dig i premiepensionsvalet.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.