Uppdragsavtal

Alfred Berg Fonder AB har uppdragit åt Alfred Berg Kapitalforvaltning AS att för fondbolagets räkning förvalta tillgångarna i Alfred Berg Income.

Fondbolaget har uppdragit åt Alfred Berg Kapitalförvaltning AB att för fondbolagets räkning förvalta tillgångarna i samtliga fonder utöver Alfred Berg Income, sköta delar av den administrativa hanteringen samt att distribuera fonderna.

Fondbolaget har vidare uppdragit åt Alfred Berg Kapitalförvaltning AB att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad, funktionen för riskhantering samt att tillhandahålla IT-tjänster.

Fondbolaget har uppdragit åt iSEC Services AB att sköta vissa administrativa åtgärder, såsom beräkning av fondandelsvärdet (NAV) och fondredovisning.

Fondbolaget har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB att utföra administrativa uppgifter relaterade till affärstransaktioner för OTC-derivat.

Fondbolaget har uppdragit åt KPMG AB att upprätthålla funktionen för internrevision.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.