Hållbart värdeskapande

Inom BNP Paribas Asset Management finns en gemensam policy för ansvarsfulla investeringar, med samma grundkrav för alla partners och riktlinjer för hur vi förhåller oss till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor (ESG). Det finns en stark drivkraft att bana väg för innovation och framtidens hållbarhetsfonder. På Alfred Berg vill vi ta denna ambition och passion vidare i Norden.

Ett av Alfred Bergs främsta mål är att utveckla metoder och arbetssätt som effektivt integrerar ESG-faktorer och hållbar utveckling i företagsanalys och placeringsbeslut. Vår övertygelse är att en effektiv hantering av miljömässiga, sociala och affärsetiska risker bidrar till stabilitet och affärsfokus i företaget.

Företag som också arbetar affärsdrivet och långsiktigt med ESG- frågor ser vi kommer att gynnas, genom att vinsttillväxten påverkas positivt och blir mer uthållig. Företag med hållbara lösningar på dagens problem kan vara morgondagens vinnare, medan vissa av dåtidens lösningar går en tuffare framtid till mötes.

I vår ESG-analys av företag tittar vi särskilt på aspekter som:

  • Exponering mot starka hållbarhetstrender – risk eller möjlighet?
  • Styrning och riskhantering i verksamheten
  • Hållbar innovation
  • Vision, strategi och ledarskap
  • Marknadspotential för hållbara produkter och affärsmodeller

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.