ESG-kriterier och aktivt ägande

All förvaltning inom Alfred Berg omfattas av grundläggande ESG-kriterier. De tillämpas av samtliga investeringspartners inom BNP Paribas Asset Management. Flera av våra egna fonder tillämpar också specifika hållbarhetskriterier.

Kriterier för ansvarsfullt företagande

Vi investerar inte i företag som bedöms bryta mot UN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Läs mer om kriterier för ansvarsfullt företagande.

Sektorkriterier

Vi tillämpar särskilda kriterier för företag som är verksamma inom verksamheter med specifika hållbarhetsrisker: Palmoljeproduktion, skogsindustri, kärnkraft, kolkraft, oljesandsutvinning, asbestproduktion, gruvdrift och jordbruk, eller som kan kopplas till kontroversiella vapen. För var och en av dessa finns kriterier som måste uppfyllas för att vi inom BNP Paribas Asset Management ska investera i företaget i fråga. Här finns också utvärderingskriterier som ger stöd för företagsanalys och -dialog. Läs mer om sektorspecifika kriterier.

Produktkriterier

Många investerare väljer idag att exkludera företag vars produkter omfattas av särskilt stora etiska risker eller dilemman. Flera av Alfred Bergs fonder omfattas därför av specifika produktkriterier. Dessa fonder investerar inte i företag som producerar vapen, alkohol, pornografi eller tobak, eller som utvinner fossila bränslen. Fonderna är också restriktiva till företag som bedriver spelverksamhet, producerar krigsmateriel eller distribuerar tobak, alkohol eller pornografi. Läs mer om produktkriterier.

*Vår Svanenmärkta fond Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige följer Svanens exkluderingskriterier.

Kriterier för hållbart värdeskapande

I vår bredare hållbarhetsanalys av företag tittar vi särskilt på aspekter som:

  • Exponering mot starka hållbarhetstrender – risk eller möjlighet?
  • Styrning och riskhantering i verksamheten
  • Hållbar innovation
  • Vision, strategi och ledarskap
  • Marknadspotential för hållbara produkter och affärsmodeller

Analysen styr i hög grad investeringsvalen våra hållbarhetsfonder, samt ger oss underlag en mer långsiktig syn i all förvaltning.

Ägarstyrning och röstning

Alfred Berg Fonder AB:s ägarstyrnings- och röstningspolicy beskriver vilka förväntningar vi har på de företag som vi äger och hur vi utövar vårt ägaransvar. De bolag som vi har innehav i ska agera i aktieägarnas långsiktiga intresse och skydda aktieägarnas rättigheter. De ska också säkerställa en oberoende och effektiv styrelsestruktur och utforma incitamentsstrukturer i linje med aktieägarnas långsiktiga intresse. Vidare förväntar vi oss att de tillhandahåller korrekt, tillräcklig och läglig information, samt säkerställer goda miljömässiga och sociala resultat. Vi röstar på nära 100 procent av alla våra innehavs bolagstämmor.

Läs mer om Alfred Berg Fonders Governance and Voting Policy.

Dela sidan:

BNPP AM Responsible Investment Policy

BNP Paribas Asset Managements policy för ansvarsfulla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.