Allokering, graphs
09.05.2018
Allokering, Nyheter

Konjunkturtempen – allokeringsteamet analyserar

Med rapportperioden som lider mot sitt slut börjar det bli dags att fundera kring kommande teman, och ett som automatiskt kommer upp är huruvida konjunkturen står sig, eller är på väg att vända ned.

Med inköpschefer på optimistiskt höga nivåer finns det fog att se om några kanariefåglar börjar kippa efter andan och om det finns något i världen av indikatorer som sticker ut som alarmerande eller obekväma.

PMI Global

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Som man kan se i ovan diagram så har PMI (inköpschefer) sammantaget svarat att läget ser minst sagt ljust ut och detta skulle kunna översättas i BNP-tillväxt kring 4 procent på global nivå. Intressant är då att notera att indikatorerna faktiskt fallit tillbaka på senare tid, vilket kan förebåda sämre tider.

För att få en känsla för vad marknadsaktörerna tycker och tror är det alltid intressant att stämma av mot den globala enkät som Bank of America Merrill Lynch genomför månadsvis och som kallas Fund Manager Survey, en enkät som bland andra Alfred Berg lämnar uppgifter till. I denna enkät tillfrågas respondenterna om var de anser att den globala konjunkturen befinner sig.

Investors are worried that we are late cycle

Källa: Bank of America Merrill Lynch

Som man kan se är majoriteten nu överens om uppfattningen att vi befinner oss i en sencyklisk fas. De som tror vi befinner oss i mitten av cykeln har blivit allt färre, vilket kan innebära att vi snart inträder i en annan placeringsregim än den vi vant oss vid sedan finanskrisen bröt ut. Förvisso har det varit svängigt sedan 2008, vilket nedan graf visar, men varje gång börsen rekylerat har botten noterats på en högre nivå än tidigare, vilket är symptomatiskt för en stigande trend. Då skall vi också komma ihåg att marknaderna i botten 2009 kom från ett börsfall på hela 60 procent från toppen 2007, så det fanns lite att jobba på.

Källa Bloomberg_Alfred Berg

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Den senaste korrektionen på 10 procent tror vi förvisso mer handlar om en lyckad trade, vilket vi skrivit om i tidigare utskick, men vi kan inte utesluta att det också har med synen på tillväxt att göra.

Goldman Sachs har sedan länge, i sin cykelanalys, arbetat med en bredbaserad indikator som de kallar Global Current Activity Indicator. Denna fångar i stort förändringar i tillväxt, men har haft utmaningar i att förutspå den allra närmaste tillväxten. Den anses vara med samtidig med marknadsläget. Därför har de förfinat sin analys och skapat indikatorn Leading Current Activity Indicator (LCAI). Denna utgår från de 700 olika indikatorersna som banken följer på global basis, varpå de valt ut 22 stycken indikatorer som de bäst tycker fångar den närmaste konjunkturutvecklingen. Indikatorn anses tappa i prognosvärde om man tittar längre fram än några månader, men det saknar egentligen betydelse för signalvärdet på kortare sikt, då detta är något som snabbt kan bli ett marknadstema och värt att ta hänsyn till när man allokerar på de globala marknaderna.

Konklusionen av deras, och vår egen, analys är att tillväxten sannolikt tappar lite fart de kommande månaderna, men att det primärt är just tillväxttakten som avses. Fortfarande bedöms den globala tillväxten hamna kring 4 procent i år och nästa, vilket skapar fortsatt gynnsamma förutsättningar för risktillgångar som aktier och kreditplaceringar.

Av de 22 indikatorer som Goldman Sachs valt till sin ledande indikator märks två svenska, nämligen inköpschefsindexet och Konjunkturinstitutets konsumentförtroendeindikator. Att Sverige bidrar med hela två av 22 indikatorer har med att Sverige är ett litet öppet och högst exportberoende land.

Heatmap of Leading Indicators

Källa: Goldman Sachs

Som man kan se i indikatorn så har den åtminstone tillfälligt toppat ur, vilket kommer leda till ökat fokus i marknaden, särskilt som rapportperioden nu i princip är slut och marknaden söker nya teman att handla på.

Källa Bloomberg_Goldman_Alfred Berg

Källa: Bloomberg, Goldman Sachs, Alfred Berg

Slutsats: När vi studerar hårddata så ser tillväxten fortsatt robust ut. Kortsiktigt har vi noterat en avmattning från höga nivåer som vi bedömer inte kommer leta sig in i bolagens resultat, dvs fallande vinster, färre anställda etc än på ett tag. Men det är hög sannolikhet att marknaden ändock fokuserar på den tillfälliga försvagningen och oroar sig för hållbarheten i konjunkturen. Till det skall kopplas synen på centralbanksagerande, som vi fortfarande bedömer kommer vara högst ackommoderande under 2018. Här jobbar marknaden som bäst med att utmana den synen, och någon gång i en hyggligt nära framtid (nästa år?) så kommer den ackommoderande penningpolitiken att övergå i en kontraktiv penningpolitik på global basis. Då kommer det bli ett lackmustest på styrkan i den underliggande konjunkturen. Centralbankernas agerande är det som med största sannolikhet blir konjunkturens och därmed börsens baneman även denna gång.

Börsen, brukar vi säga, är den bästa ledande indikatorn, och den har givit oss ett varningsskott, vilket vi för närvarande bedömer att det rör sig om. Utsikterna ser alltjämt goda ut och vi har en fortsatt övervikt mot risktillgångar i vår allokeringsstrategi. Vi går mot en säsongsmässigt svagare period (sommaren), vilket innebär att vi inte förväntar oss en stark uppgång, utan är mer inställda på en mer sidledes marknad till något upp den närmaste tiden, oaktat eventuella geopolitiska känslostormar som kan blossa upp lite här och var.

Har du frågor med anledning av ovan eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

Jonas Olavi
Allokeringsansvarig
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
jonas.olavi@alfredberg.com
Twitter @j_olavi

Liknande artiklar:

Svenska räntor december 2018

Riksbanken trycker upp korta räntor och marknadsoro pressar ned långa räntor

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.