Klagomålshantering

Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt från oss kan du alltid vända dig till någon av våra kundansvariga. Du har även möjlighet att göra en skriftlig klagomålsanmälan.

Vi på Alfred Berg eftersträvar alltid att upprätthålla en hög servicenivå. Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt är det därför viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du kan självklart alltid vända dig till någon av våra kundansvariga. Skulle dock ditt missnöje kvarstå efter sådan kontakt, och du har ett krav på ekonomisk ersättning eller rättelse, har du möjlighet att föra ärendet vidare till någon av våra klagomålsansvariga. Ärendet skall då framställas skriftligen och sändas antingen via e-post eller postalt, se adress nedan.

Klagomål som kommer till Alfred Berg behandlas omsorgsfullt och skyndsamt, och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Skulle en utredning av ärendet kräva längre handläggningstid kommer du självklart att få information om detta. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med motivering till detta.

Vår klagomålsansvarige är Jörgen Jonsson. Klagomål skickas till oss antingen med e-post till klagomalsansvarig@alfredberg.com eller med vanlig post till adress: Box 70447, 107 25 Stockholm. Märk kuvertet ”Klagomålsansvarig”.

Om du inte nöjd med vårt beslut

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Alfred Berg har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden, eller till allmän domstol.

 

För mer utförlig information kring klagomålshantering kontakta: Alfred Berg Fonder AB.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.