Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB är en modern kapitalförvaltare med lång tradition.

Styrelse och ledning

Ledamöter och ledande befattningshavare.

Tillsyn och tillstånd

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB bedriver värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Alfred Berg Kapitalförvaltning AB är helägt dotterföretag till BNP Paribas Asset Management.

Incitament

Information om incitament inom Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.

Klagomålshantering

Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt från oss kan du alltid vända dig till någon av våra kundansvariga. Du har även möjlighet att göra en skriftlig klagomålsanmälan.

Kontrollfunktioner

I Alfred Berg Kapitalförvaltning AB ingår kontrollfunktionerna riskhantering, regelefterlevnad och internrevision.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.