Bästa orderutförande och hantering av kundorder

Alfred Berg ska tillvarata sina kunders intressen när investeringstjänster eller sidotjänster tillhandahålls. Alfred Berg ska vidare handla hederligt, rättvist och professionellt. Alfred Berg ska även i övrigt handla på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. När Alfred Berg har fattat ett beslut om att handla i ett finansiellt instrument kan Alfred Berg antingen genomföra transaktionen genom att utföra ordern alternativt genom att placera ordern hos en motpart för utförande.

Alfred Berg ska vid utförande av order eller placering av order vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.