Intressekonflikter

I Alfred Bergs verksamhet kan situationer uppstå där intressekonflikter uppkommer. Några av de områden där intressekonflikter kan identifieras inom Alfred Bergs verksamhet är marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster, portföljförvaltning och anställdas egna värdepappersaffärer. Exempel på intressekonflikter är anställdas eventuella affärer i sådana värdepapper som också handlas för kunders räkning.

Alfred Berg har antagit riktlinjer, instruktioner och rutiner som syftar till att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter. Alfred Bergs egna intressen sätts aldrig före kundernas och ingen kund ska gynnas på en annans bekostnad. Anställda i Alfred Berg ska vara uppmärksamma på potentiella intressekonflikter och – om en sådan inträffar – alltid behandla kunderna på ett hederligt och ärligt sätt. Områden där intressekonflikter kan förekomma granskas regelbundet för att säkerställa att intressekonflikter hanteras på ett godtagbart sätt. Styrelse och ledning ska informeras om väsentliga intressekonflikter och styrelsen fattar beslut i principiella frågor rörande intressekonflikter.

Ytterligare information och detaljer om interna regler för hantering av intressekonflikter kan lämnas ut på begäran.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.