Personuppgiftslagen (PuL)

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Syftet med lagstiftningen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

För oss inom Alfred Berg är skyddet av personlig integritet av största betydelse när vi behandlar personuppgifter. Vi ser till att behandla den informationen på ett korrekt sätt med iakttagande av tillämpliga bestämmelser om sekretess och behandling av personuppgifter. Vi säljer inte information om våra kunder till någon tredje part.

Personuppgifter som registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag eller inom ramen för vårt avtalsförhållande, behandlas för att Alfred Berg skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag och för att kunna ge dig den service du förväntar dig.

Varje kund har rätt att veta vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne i kundregistret och be om eventuella korrigeringar. Varje kund har också rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för marknadsföring.

Om du har någon fråga eller synpunkter om Alfred Bergs behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

 

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.