Svenska räntor och krediter
07.02.2018
Nyheter, Svenska räntor och krediter

Svenska räntor januari 2018

Ränteuppstället i USA påverkar svenska långräntor

DEN KRAFTIGA RÄNTEUPPGÅNGEN i USA drar även upp de svenska räntorna, speciellt långräntan. Ränteuppgången i USA är drivet av både en gynnsam ekonomisk tillväxt, stark arbetsmarknad och ett ökat utbud av statsobligationer. Det stora osäkerhetsmomentet i obligationsmarknaden är om detta kan få lönerna att stiga och resultera i en snabbare höjningstakt av räntan från den amerikanska centralbanken. De svenska räntorna hålls i nuläget dock tillbaka av en dämpad löneutveckling och en inflation som förväntas falla ned under inflationsmålet under första halvåret 2018. Riksbankens fortsatta obligationsköp och ett lågt utbud från Riksgälden av obligationer bidrar också till att hålla tillbaka räntorna i Sverige.

DEN LÅNGA SVENSKA statsobligationsräntan med 10-årig löptid steg med 16 räntepunkter till 0,88 procent under december. Den tyska statsobligationsräntan med 10-årig löptid steg med 23 räntepunkter, vilket innebar att räntemarginalen mot Tyskland sjönk med 6 räntepunkt till 23 räntepunkter.

DEN KORTA SVENSKA statsobligationsräntan med 2-årig löptid steg 8 räntepunkter till -0,53 procent, vilket gav en brantare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 141 räntepunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), sjönk i januari, vilket gav ett positivt bidrag till kreditobligationer både via räntan och ihopspreadning. Prisutvecklingen för företagsobligationer kan påverkas både av förändrade kreditspreadar och förändrade nivåer i swapreferensräntor.

Stefan Larsson
Chef ränteförvaltning

Liknande artiklar:

Nordiska fastighetsaktier maj 2019

Låga räntor gynnar fastigheter

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.