Alfred Berg Fonder AB

Alfred Berg Fonder AB ägs till 100 % av BNP Paribas Asset Management Holding. Alfred Berg Fonder AB bedriver fondverksamhet. Vårt fokus är ränte- och aktieprodukter på den nordiska marknaden. Alfred Bergs fonder distribueras via våra samarbetspartners.

Styrelse och ledning

Ledamöter och ledande befattningshavare.

Tillsyn och tillstånd

Alfred Berg Fonder AB bedriver fondverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Alfred Berg Fonder AB är helägt dotterföretag till Alfred Berg Asset Management AB.

Uppdragsavtal

Alfred Berg Fonder AB har uppdragit åt Alfred Berg Kapitalförvaltning AB att för fondbolagets räkning förvalta tillgångarna i samtliga fonder, sköta delar av den administrativa hanteringen samt att distribuera fonderna.

Incitament

Information om incitament inom Alfred Berg Fonder AB.

Klagomålshantering

Om du är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt från oss kan du alltid vända dig till någon av våra kundansvariga. Du har även möjlighet att göra en skriftlig klagomålsanmälan.

Dela sidan:

Information om ersättningar

Externrevisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.
Huvudansvarig revisor är Sussanne Sundvall.

→ PricewaterhouseCoopers AB

Förvaringsinstitut

J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial

Organisationsnummer: 516404-8992.
Huvudkontor: 25 Bank Street, Canary Wharf London E14 5JP, England.
Filial: Hamngatan 15, 111 47 Stockholm.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.