People reading news
19.10.2018
Allokering, Nyheter

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på…vad alla andra tycker!

Fondförvaltarna resonerar - nu har det toppat!

I senaste Fund Manager Survey från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in 5-11 oktober står att läsa, att investerarna nu blivit mer eller mindre övertygade om att toppen är nådd för denna gång. Det finns tydliga skillnader på hur de ser på de olika regionernas potential, men på aggregatet så verkar kollektivet vara övertygade om att det bästa av konjunkturell uppgång ligger bakom oss.

På frågan om vilken fas de tror att den globala konjunkturen befinner sig i, så säger en överväldigande majoritet (hela 85 procent) att vi befinner oss i den sen-cykliska fasen, medan de som tror vi är i mitten av cykeln förtvinat till omkring 10 procent.

1_181019

Källa: Bank of America Merrill Lynch

Även om placerarna överlag tror på ett sen-cykliskt scenario så anser de fortfarande att USA har bäst förutsättningar (tack vare Trumps finanspolitiska stimulanser). Däremot så tror de att den globala ekonomins förutsättningar försämras snarare än förbättras, vilket ju då måste innebära alla andra länder.

Som en följd av detta så tror allt färre att vinsterna fortsätter att stiga. Netto tror de förvisso på fortsatta vinstuppgångar, men en intressant relation är den mellan vinstförväntningarna och den mellan cykliska och defensiva aktier. När vinstförväntningarna faller, tenderar defensiva aktier att gå bättre än cykliska.

2_181019

Källa: Bloomberg, Alfred Berg. Bilden visar amerikanska cykliska aktier jämfört med defensiva aktier. Kurva upp=cykliska går bättre, kurva ned=defensiva går bättre.

Trots denna dystra syn så är det endast mindre portföljförändringar som gjorts. Övervikten i aktier består på samma nivå som månaden innan. Däremot har undervikten i obligationer utökats sedan förra månaden, efter att ha trendat uppåt (dvs investerarna har köpt obligationer för att minska underviktsexponeringen i takt med att räntorna stigit).

De säger sig ha fortsatt torrt krut i bössan genom att likviditeten bibehålls på en överviktsnivå i förhållande till en neutral allokering.

Bland alternativa tillgångar så har fastigheter viktats ned till undervikt, vilket man skall se i perspektivet att i USA är räntorna väsentligt högre än till exempel i Sverige. I ett globalt sammanhang skall man komma ihåg att USA utgör ungefär 50 procent av vikten, vilket kanske onödig rädsla för svenska fastigheter som också rekylkerat ned, trots väsentliga olikheter.

I Sverige så gynnas fastighetsbolagen av stigande räntor, upp till en viss nivå. Dels för att swap-räntor nu gör det dyrare för bolagen att finansiera sig när det är negativa räntor och med stigande räntor följer allt som oftast stigande inflation. Och i princip alla fastighetskontrakt har en automatisk inflationsjustering. På aggregatet handlas svenska fastigheter till värderingsmåttet pris/substans på omkring 85 procent, vilket får ses som attraktivt i ett historiskt perspektiv.

3_181019

Källa: Bloomberg, Alfred Berg Avser globala, amerikanska, svenska och europeiska fastighetsaktier. Endast svenska fastighetsaktier ligger på plus i år.

Den andra alternativa tillgången som täcks är råvaror och här har investerarna faktiskt överviktat tillgångsslaget.

På valutafronten så tycker investerarna att dollarn är klart övervärderad och det tema som gått igenom i enkäten är de tagit mer tydliga bets på att dollarn skall falla. Förutom att ha köpt råvaror upp till en liten övervikt har de också viktat upp tillväxtmarknader samt köpt energi, vilka alla tre gynnas av en svagare dollar.

4_181019

Källa: Bloomberg, Alfred Berg Visar amerikanska dollarn gentemot deras viktigaste handelspartners valutor.

I ett mycket kort perspektiv (<1 vecka) så har de haft en rätt känsla i o m rekylen, men som det ser ut just nu förefaller dollarn konsolidera.

De två förankringspunkterna på viktiga ränte- eller indexnivåer har utökats med en. Just kvantitativ åtstramning är något som investerarna tagit fasta på och om börsen av denna eller annan anledning så tror investerarna att amerikanska centralbanken kommer sluta höja om börsen faller med omkring 13 procent till 2390-nivån. Samtidigt hoppas de fortfarande att börsen in på nästa år når 3040-nivån, vilket är omkring 10 procent upp från dagens nivåer.

5_181019

Källa: Bloomberg, Alfred Berg Avser amerikanska S&P 500.

Slutsats: Med allt dystrare utsikter så blir det möjligen svårare för börsbolagen att premieras med uppgångar även om rapporterna slår förväntningarna. Så rapportsäsongen kommer att bli mycket intressant att följa och reaktionerna på rapporterna. Vinsterna förväntas stiga med 13-14 procent i genomsnitt jämfört med motsvarande kvartal i fjol, vilket är en imponerande tillväxtsiffra. Givet att bolagen antingen bekräftar eller avvisar finansaktörernas skepticism kommer resten av året att präglas av utfallen i närtid. Ett positivt tolkningsföreträde borde föreligga, men med den allmänt dystrare konjunktursynen kan ett positivt tolkningsföreträde snabbt svänga om till ett negativt.

I skrivande stund har vi en neutral allokering mellan aktier och räntor, men som jag skrev i fredagens utskick så har fallet gjort värderingen attraktivare, sentimentet mer sansat och så har vi även kommit in i en starkare säsong på börsen. Vi reviderar för närvarande vår syn och kan komma att förändra allokeringen med kort varsel.

Har du några frågor med anledning av detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

Vänliga hälsningar / Kind Regards,
Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Liknande artiklar:

Hållbara investeringar maj 2019

Tänka längre

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.