ESG-kriterier och aktivt ägande

All förvaltning inom Alfred Berg omfattas av grundläggande ESG-kriterier och principer för ägarstyrning. De tillämpas av samtliga investeringspartners inom BNP Paribas Asset Management. Flera av våra egna fonder tillämpar också specifika hållbarhetskriterier.

Gemensam värdegrund

Alla förvaltare inom BNP Paribas Asset Management arbetar utifrån en gemensam värdegrund.  Vi investerar inte i företag som bedöms bryta mot UN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Vi har också ett förbud mot investeringar i företag med koppling till:

 • Kontroversiella vapen
 • Tobaksproduktion
 • Kolutvinning
 • Asbest

Vi tillämpar särskilda förväntanskriterier för företag inom andra verksamheter med specifika hållbarhetsrisker: Energiproduktion, palmoljeproduktion, skogsindustri, kärnkraft, oljesandsutvinning, gruvdrift och jordbruk.

Kriterierna beskrivs utförligare i vår gemensamma Responsible Business Conduct Policy

Övriga produktkriterier

Många investerare väljer idag att exkludera företag vars produkter medför särskilt stora etiska risker eller dilemman. Alla Alfred Bergs hållbarhetsfonder omfattas därför av specifika produktkriterier. Dessa fonder investerar inte i företag som producerar vapen, alkohol, pornografi eller tobak, eller som utvinner fossila bränslen. Fonderna är också restriktiva till företag som bedriver spelverksamhet, producerar krigsmateriel eller distribuerar tobak, alkohol eller pornografi. Läs mer om produktkriterier.

Vår Svanenmärkta fond Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige följer Svanens exkluderingskriterier.

Kriterier för hållbart värdeskapande

I vår bredare hållbarhetsanalys av företag tittar vi särskilt på aspekter som:

 • Exponering mot starka hållbarhetstrender och teman – risk eller möjlighet?
 • Styrning och riskhantering i verksamheten
 • Hållbar innovation
 • Vision, strategi och ledarskap
 • Marknadspotential för hållbara produkter och affärsmodeller

Analysen styr i hög grad investeringsvalen våra hållbarhetsfonder, samt ger oss underlag en mer långsiktig syn i all förvaltning.

Ägarstyrning

God bolagsstyrning är viktigt, det skapar grund för hållbart värdeskapande i våra fonder.  Vi arbetar på olika sätt för att som ägare påverka hur bolagen styrs och utvecklas för framtiden. En viktig utgångspunkt är BNP Paribas Asset Managements Engagement Policy.

Röstning

Vi utnyttjar vår rösträtt och röstar på en stor del av bolagsstämmorna i de företag vi äger, i enlighet med vår Röstnings- och ägarstyrningspolicy. Policyn speglar Svensk kod för bolagstyrning.

Vår policy understryker vikten av:

 • Att bolagen agerar i aktieägarnas långsiktiga intresse
 • Att aktieägarnas rättigheter skyddas
 • En oberoende och effektiv styrelsesammansättning
 • Incitamentsprogram som gynnar aktieägarnas långsiktiga intressen
 • Informationsgivningen som är rättvisande, komplett och aktuell
 • Att god miljöprestanda och goda sociala förhållanden säkerställs

Vi röstar via ombud, så kallad Proxy Voting. En extern rådgivare (Institutional Shareholder Services, ISS)  ger på varje stämmopunkt en röstningsrekommendation utifrån vår policy. Efter att de godkänts av oss genomförs röstningen via ombud, kopplade till vår depåbank (SEB).

2018 röstade vi på 116 bolagsstämmor i nordiska och ryska företag, vilket motsvarar 63 procent av innehaven i våra aktiefonder. Vi röstade emot eller avstod från att rösta på styrelsens förslag på 73 stämmor. Här finns detaljerna kring hur vi röstade.

Påverkansdialog

Alfred Berg har en löpande dialog med många företag företag både före och efter investering och i synnerhet där vårt ägande är långsiktigt. Att vid varje kontakt med ett företag ta tillfället att diskutera relevanta hållbarhetsfrågor kan vara det som får dem att våga och vilja vidareutvecklas.

För oss är det mest meningsfullt att rikta våra resurser till marknader och företag där det finns en tydlig förbättringspotential och där vi har en god chans att göra skillnad. Det handlar framförallt om mindre nordiska bolag och bolag på den ryska marknaden. Klimatansvar och ökad transparens är två viktiga områden i vårt ägararbete.

Under 2018 initierade vi ett dialogprojekt med 20 av våra ryska innehav, i syfte att öka deras medvetenhet, ambition och transparens på klimatområdet.

Dela sidan:

BNPP AM Responsible Investment Policy

BNP Paribas Asset Managements policy för ansvarsfulla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.