01.04.2019

Centralbanker fortsätter dominera agendan

Under mars har vi fått se kraftiga reaktioner på centralbanksuttalanden, först från ECB som på grund av lägre bedömd tillväxt och inflation drog slutsatsen att den låga räntan skulle bestå åtminstone väl in på nästa år. När sedan den amerikanska centralbanken, FED, lät meddela att nästkommande åtgärd inte nödvändigtvis måste bli en höjning återhämtade sig marknaden efter tillväxtbesvikelsen i ECBs uttalande.

Detta har fått till följd att långräntorna fallit tillbaka snabbt, vilket fått som konsekvens att räntekurvan i USA inverterades, vilket betyder att 10-årsräntan handlats under 3-månadersräntan.

Detta har varit en observation som tilldragit sig mycket intresse eftersom en inverterad räntekurva brukar förutspå en stundande recession omkring 12 månader bort. Med de få exempel som historien lämnar oss kan man konstatera att i början av 60-talet så genomfördes Operation Twist vilket syftade till att locka in kapital till USA och att stärka dollarn. Detta lyckades man med och räntekurvan inverterade, faktiskt under en länge period. Men ingen recession efterföljde.

Dessutom är det ovanligt att se en recession i de fall långräntan fallit snabbare än korträntan, vilket varit fallet denna gång.

20190401

Källa: @CharlieBiletto genom WSJ

Vi har vid upprepade tillfällen gjort bedömningen att det inte stundar en recession i närtid, så till vida att inte handelsrelationerna kraftigt försämras mellan USA, och alla andra. Och det finns det ju en teoretisk chans för.

Givet att de viktiga centralbankerna tyckt till och satt sordin på tillväxtoptimismen, vad händer härnäst? Kommer kvartalsrapporterna räcka för att knuffa börserna vidare, eller kommer också bolagen rapportera om svagare tillväxtförutsättningar?

Vår syn är att det finns risk för att tillväxten gör marknaden besviken, men samtidigt blir det än viktigare om estimaten har hunnit sjunka tillräckligt mycket så att en besvikelse inte känns som en överraskning. I skrivande stund kan nämnas att på amerikansk data (Factset), till och med 25 mars, så har fler bolag lämnat negativ vinstprognosguidning för första kvartalet än femårssnittet. Dessutom har färre bolag än femårssnittet lämnat positiv guidning inför rapporterna.

Detta kan dels innebära att den inhemska amerikanska tillväxten inte är riktigt lika stark längre och dels att de amerikanska bolagen påverkats negativt av de högre tullarna och på tarifferna gentemot Kina.

Fler bolag säger sig ha drabbats negativt av den ökade friktionen i världshandeln än bolag som gynnats. Därför gäller det för Trump att komma överens med Kina i första hand och med EU och Japan i andra hand.

Följer marknaden sin vanliga rytm kan det nu se lite svagare ut kommande två veckor, för att därefter stärkas de två närmaste veckorna inför rapporterna.

I bifogad strategirapport kan du läsa mer om våra överväganden till förändringar.

I korthet är förändringarna följande:

  • Obligationer upp till neutral
  • Kassan ned till neutral
  • Inom Europa, (som är undervikt) viktas italienska och franska aktier upp och brittiska samt spanska ned
  • Inom Tillväxtmarknader (som är neutral) viktar vi upp asiatiska (kinesiska fastlandsaktier) till övervikt och latinamerikanska aktier till undervikt.
  • Inom globala ränteallokeringen viktas tillväxtmarknadsobligationer upp i hårdvaluta och ned i lokal valuta.

Dessa förändringar genomförs i de förvaltningsmandat där det är praktiskt möjligt.

Har du frågor med anledning av detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Portfolio Manager

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.