10.06.2019
News feed, Nyheter

Hållbara investeringar maj 2019

Tänka längre

Horisonternas tragedi, kallade Mark Carney klimatkrisen i ett berömt och betydelsefullt tal på försäkringsbolaget Lloyd’s 2015. Jag vill nog hävda att det var kickstarten på en konversation som har pågått sedan dess: Hur kan vi göra finansmarknaden mer långsiktig? När chefen för Bank of England tar ton lyssnar världen och många andra makthavare i och utanför branschen har tagit ställning. Under de snart fyra år som gått sedan talet har ett flertal initiativ tagits: TCFD-rekommendationerna kring klimatrisker och EU:s handlingsplan för en hållbar finansmarknad är de mest centrala och på mångas läppar just nu.

Finansmarknadens initiativ bottnar i de stora globala färdplanerna, de som omfattar alla samhällssektorer och –nivåer. Det har gått drygt tre år sedan Agenda 2030 sjösattes, och nu är det bara 11 år kvar till tänkt målgång. Det går sådär… Möjligheterna att förverkliga Parisavtalets utsläppsmål krymper för varje år av faktiska utsläppsökningar på global nivå. Carney, och många med honom, menar att passiviteteten, felbesluten och oförmågan att ställa om i tid i hög grad handlat om att vi har svårt att tänka längre. Bortom nästa kvartal, bortom affärs- och konjunkturcykler, bortom nästa val och – kanske svårast av allt – bortom nästa generation.

Just kvartalsfokuset är något som aktiemarknaden ofta associeras med. Bolagen kvartalsrapporterar, företagsanalytikerna ger genom sina köp- och säljrekommendationer uttryck för hur de tror att kursen kommer att röra sig som en följd av rapporterna och förvaltaren gör en samlad bedömning i sitt investeringsbeslut. Som förvaltare kan du förvisso välja att tänka långsiktigt eller kortsiktigt i dina investeringsbeslut, men samtidigt vet du att din förmåga att agera ”rätt eller fel” på kortsiktiga signaler visar sig i löpande resultatrapportering, både internt och externt. Inte så konstigt då att aktiemarknaden som helhet tenderar att bete sig ganska kortsiktigt.

För finanssektorn är det samtidigt helt avgörande att förstå och anpassa sig till en värld med stora och förhållandevis snabba förändringar, inom till exempel energisektorn. Resultatet kan annars bli att tillgångar prissätts felaktigt, både uppåt och nedåt. Med en långsiktig vy över både risker och möjligheter i investeringarna bör vi bli skickligare på att styra kapital i en hållbar riktning, att skapa och skydda värde.

Med ökat fokus på esg och hållbarhet menar jag att en del av den här långsiktigheten kommer på köpet. Inte alla ESG-frågor är långsiktiga, men de flesta långsiktiga perspektiv innehåller en eller flera ESG-frågor. Vi kan också se E, S och G som byggstenarna som bygger ett företags långsiktiga motståndskraft och stabilitet. Och helt enkelt, genom att sträcka ut tidshorisonterna har vi kommit en bra bit på vägen i ESG-diskussionen.

Hur kan ökad långsiktighet uppnås? Jag har genom mitt engagemang inom Swesif (Sveriges Forum för Hållbara investeringar) varit med i ett forskningsprojekt, Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys. Tillsammans med forskare på Stockholm Sustainable Finance Center, ville vi uppmärksamma behovet av att alla finansmarknadens aktörer agerar gemensamt för att främja en ökad långsiktighet. Vi skickade en enkät till personer som jobbar som analytiker på den så kallade säljsidan (mäklarhusen), till förvaltare på ”köpsidan” och till dem som arbetar med investerarrelationer (IR) på svenska börsbolagen. Vi ville veta hur de definierar långsiktighet, i vilken utsträckning de kommunicerar med varandra om de längre perspektiven, men också vad de uppfattar är barriärerna för långsiktighet.

Studien visar på en någorlunda samsyn mellan köp- och säljsidan kring vad som menas med lång sikt (3-5 år vanligast). Bolagen hade en något längre horisont. Båda grupperna av analytiker, köp- och sälj-, menade att de pratar om längre perspektiv ganska ofta, medan bolagen signalerade att det görs mer sällan. En stor andel av bolagen i studien var av uppfattningen att de är bra på att beskriva sina långsiktiga investerings-case. Sammantaget en enighet om vad som är viktigt och vad som behöver göras, men en del skillnader i uppfattningar, tolkningar och förväntningar. Läs gärna rapporten [länk: https://www.stockholmsustainablefinance.com/report-longterm-analysis/] som släpptes 28 maj!

DET ÄR EN SPÄNNANDE TANKE att Sverige, som ofta får fungera som test-labb för innovation, kanske kan bli den finansmarknad där vi på riktigt försöker riva onödiga barriärer och får till en konversation bortom våra invanda horisonter. Jag skulle själv ha väldigt stor nytta av det i mitt arbete som analytiker och förvaltare, med mål att hitta bolag med hållbar tillväxt på svenska börsen.

Anita Lindberg, Hållbarhetsansvarig och medförvaltare Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.