05.04.2019

Hållbara investeringar mars 2019

Ryssland med klimatglasögon

Arbetet mot klimatförändringarna ligger i den globala hållbarhetsagendans absoluta kärna. Vissa länder släpar fortfarande efter när det gäller klimatpolitik och regleringar. Ryssland, som står för cirka fem procent av de globala utsläppen av växthusgaser, är ett av dem. Putin skrev förvisso under Parisavtalet 2015, men Ryssland är ett av 12 länder i världen som inte ratificerat.

Tvärtemot vad många tror finns det dock en ganska levande och öppen klimatdiskussion i det ryska samhället och i medierna. Ryssland tillhör ett av de länder där klimatförändringarna redan blivit påtagliga, och då talar vi om Arktis där medeltemperaturerna är mätbart högre. Det här är något som oroar ryssarna och en färsk rapport från Rysslands motsvarighet till SMHI varnar för ödesdigra konsekvenser för samhällen, industrier och infrastruktur i de norra regionerna. Dock finns det i vissa läger en rätt så fatalistisk hållning: klimatförändringarna kan vi inte bromsa, låt oss då ändå ta vara på fördelarna som större veteskördar och en isfri Nordostpassage.

Det finns krafter både på politisk nivå och i näringslivet som är klart för en ratificering av Paris-avtalet, men också stora intressekonflikter kopplade till basnäringarna energi och råvaror. I slutet av 2018 gick en ledande rysk näringslivsorganisation ut och propagerade för ratificering då man annars såg risker för både sanktioner och försämrade affärsvillkor på den internationella marknaden.  I början av 2019 lades ett lagförslag om att införa gränsvärden för företagens klimatutsläpp, där de som överskrider får betala en avgift som i sin tur är tänkt att finansiera klimatprojekt. Från näringslivshåll inte jättepoppis, i synnerhet inte i ovan nämnda branscher.

Politik och lagstiftning är en sak, men i takt med att industrin och energisystemet moderniseras och ställer om från kol och olja till naturgas, förbättras den ryska klimatprofilen successivt. Förnybar energi domineras helt av vattenkraften, som är betydande. Så länge gasen är billig – Ryssland har världens största naturgasreserver – lär vi inte se någon snabb utbyggnad av till exempel sol och vind. Det finns goda förutsättningar och även en statlig stödmekanism för förnybar energi, men också rätt så många politiska barriärer. Klimatinnovation förekommer, även om det inte är ett starkt tema i Ryssland. Rusal, som är världens ledande aluminiumproducent, aviserade i dagarna att de har påbörjat resan mot fossilfri aluminiumproduktion. Och så har vi i bakgrunden den ryska skogen. En enorm kolsänka, som också är en pusselbit i Rysslands klimatpolitik och i Rysslands klimatargumentation mot resten av världen.

På Alfred Berg har vi förvaltat Rysslandsfonder sedan 1998. Över åren har vi byggt en kunskap om den ryska marknaden som är lika delar bolagsrelaterad och marknadsrelaterad. Det är exempelvis en marknad med ett enormt stort statligt ägande på börsen och ägande genom ett fåtal så kallade oligarker, ofta med försänkningar i maktens korridorer, vilket också märks i bolagens styrelserum. Just bolagsstyrning, som motsvarar G:et (engelska governance) i ESG, har länge varit en avgörande faktor för våra bolagsval. E:et och S:et har fått mer utrymme på senare år. Vi är nämligen övertygade om att hela ESG-perspektivet kan hjälpa oss att hitta de moderna, välskötta ryska bolagen som har örat mot omvärlden. Det som gör just klimatfrågorna unika är att de är globala och att den stora klimatpåverkan ofta ligger bortom horisonten. Samtidigt är de flesta överens om att det är billigare att agera nu än senare. På så sätt blir ett företags inställning till klimatfrågan också ett kvalitetsmått på förmågan att styra verksamheten på lång sikt.

Vi fortsätter att följa utvecklingen inom rysk klimatpolitik och hur det ryska näringslivet och våra innehav väljer att agera. Vi letar efter nyanser och sätter upp tydligare gränser. Vi har exempelvis infört restriktioner för bolag som ägnar sig åt utvinning av fossila bränslen i Arktis eller bryter kol för energiutvinning. Senast under nästa år kommer vi att införa gränsvärden även för elproducenternas kolanvändning, kopplat till 2-gradersmålet. Vi verkar för ökad transparens kring klimatrisker och klimatstrategi genom riktad bolagsdialog och bredare kartläggningar. Ju mer vi lär oss om utvecklingen, drivkrafterna och nyanserna i den ryska marknaden, desto mer vill vi veta!

Anita Lindberg, ESG-ansvarig

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.