Alfred Berg, en modern fondförvaltare med fokus på långsiktigt värde

På Alfred Berg strävar vi efter att skapa långsiktigt värde för våra investerare. Det betyder att kärnan i verksamheten är den djupgående kunskapen om de företag och marknader som vi investerar i.

Alfred Berg är ledande inom nordisk fondförvaltning och har funnits i över 150 år. Hos oss arbetar experter inom ränte- och aktieanalys samt specialister inom investeringar, kapitalförvaltning och ESG. Vi är över 100 medarbetare och finns på plats i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Den starka lokala närvaron i och kunskapen om de nordiska marknaderna gör att vi har ett av de bredaste utbuden av fonder med nordiskt fokus. Vi ingår i BNP Paribas Asset Management- en av världens största kapitalförvaltare. För dig som investerare betyder det att vi kan erbjuda ett världsomspännande utbud av fonder och investeringslösningar, oavsett dina behov.

Med våra investerare i fokus skapar vi framtidens fonder.

Lokal närvaro

Du når oss lokalt. Våra säljare, investeringsspecialister och förvaltare finns på plats i Stockholm, Oslo och Helsingfors.

Nordisk styrka

Med vår samlade erfarenhet och expertis i de nordiska länderna skapar vi framtidens fonder för våra investerare.

Global räckvidd

Tack vare vårt moderbolag BNP Paribas Asset Management erbjuder vi ett världsomspännande utbud av fonder och investeringslösningar, oavsett dina behov. BNPP AM finns representerade i mer än 20 länder med fler än 600 investeringsspecialister och förvaltare.

 

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

 

Styrelse, ledning och externrevisor

Ledamöter

Vincent Trouillard-Perrot, CEO Alfred Berg Asset Management AB
Frederik Lundborg (ledamot), Vice VD, SRS (Group)
Helge Arnesen Siljeholm (ordförande), CEO Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Anders Åberg (ledamot), Advokat/Partner MAQS Advokatbyrå

Ledande befattningshavare

Tomas Scherp, verkställande direktör
Ann Heydorn, ansvarig för regelefterlevnadsfunktionen
Magnus Bornhammar, ansvarig för riskhanteringsfunktionen

För mer information om styrelsens kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet, kontakta Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.

Externrevisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.
Huvudansvarig revisor är Sussanne Sundvall.

PricewaterhouseCoopers AB

Verksamheten i huvuddrag

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB:s verksamhet omfattar huvudsakligen institutionell diskretionär förvaltning, institutionell försäljning samt distribution av fonder och investeringstjänster via samarbetspartners.

Inom den del av verksamheten som hänför sig till institutionell diskretionär förvaltning vänder sig bolaget till svenska och internationella institutionella placerare som huvudsakligen kategoriseras som professionella investerare. Kunderna består av bland annat värdepappersfonder, försäkringsbolag, kommuner, landsting och trossamfund. Bolaget förvaltar kundernas medel inom ramen för ett diskretionärt mandat.

Bolaget bedriver också institutionell försäljning i form av marknadsföring och distribution av fonder förvaltade av fondbolag inom BNP Paribas Investment Partners-nätverket. Denna institutionella försäljning och marknadsföring riktar sig direkt mot slutkunder som främst utgörs av professionella investerare.

Inom den del av bolagets verksamhet som utgör distribution vänder sig bolaget uteslutande till professionella investerare som anlitas som distributörer av Alfred Berg Fonder AB:s fonder i Sverige. Inom denna del av verksamheten marknadsför bolaget även andra övriga BNP Paribas Investment Partners produkter och tjänster till professionella investerare på den svenska marknaden.

Organisation

Bolagets organisation består av styrelsen, de ledande befattningshavarna (VD, CFO, aktiechef och operationell chef), förvaltningsorganisationen samt försäljnings- och operationsavdelningen. Bolaget köper in merparten av stabstjänster och kontrollfunktioner från bolag inom Alfred Berg koncernen.

Bolagsstyrning

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, inkluderande bolagets interna styrning och kontroll. En god och väl fungerande intern kontroll är ett viktigt verktyg för att upprätthålla och skapa en önskvärd företagskultur inom Alfred Berg. Processen för intern styrning ska säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten, en tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler. För att stödja styrelsen i detta arbete har kontrollfunktionerna (riskkontroll och compliance) bland annat till uppgift att identifiera och värdera riskerna inom sina respektive områden. Kontrollfunktionerna rapporterar löpande till VD och styrelse om riskläget. Bolaget har även en funktion för internrevision vars uppgift är att undersöka och bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva. Funktionen rapporterar minst årligen till styrelsen. Bolagets styrelse har fastställt ett internt regelverk i syfte att styra verksamheten och säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande regelverk och branschpraxis.

 

Alfred Berg Fonder AB

Styrelse, ledning och externrevisor

Ledamöter

Luca Restuccia (ledamot), representerar bolagets ägare BNP Paribas Asset Management Holding
Vincent Trouillard-Perrot (ordförande), CEO Alfred Berg Asset Management AB
Åke Fors (ledamot), advokat och partner Setterwalls Advokatbyrå.
Johan H Larsson (ledamot), driver egen verksamhet med inriktning mot affärsutveckling inom den finansiella sektorn.

Ledande befattningshavare

Leif Lindqvist, verkställande direktör
Elisabeth Stejmar, verkställande direktörens ställföreträdare
Ann Heydorn, ansvarig för regelefterlevnadsfunktionen
Magnus Bornhammar, ansvarig för riskhanteringsfunktionen

För mer information om styrelsens kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet, kontakta Alfred Berg Fonder AB.

Externrevisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.
Huvudansvarig revisor är Sussanne Sundvall.

PricewaterhouseCoopers AB

 

Klagomål skickas till: klagomalsansvarig@alfredberg.com.

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.