Incitament

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (Bolaget) bedriver bl.a. diskretionär portföljförvaltning och förmedling av fondandelar. För varje förvaltnings- och förmedlingsuppdrag utgår ersättningar. Bestämmelserna kring hur ett värdepappersbolag ska hantera sådana avgifter, kommissioner eller naturaförmåner (incitament) i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster finns bland annat i Finansinspektionens regler. Om incitament betalas eller ges till – eller betalas av – en tredje part måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden. Den får inte heller hindra Bolaget från sin skyldighet att tillvarata kundens intressen. Kunder har rätt att få information om de ersättningar som Bolaget får av eller betalar till tredje part innan en investeringstjänst utförs. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de incitament som förekommer i Bolagets verksamhet.

Ersättning från fondbolag och institutionella kunder för diskretionär portföljförvaltning

Bolaget får ersättning från sina kunder för förvaltning av deras portföljer. Ersättningen beräknas oftast som en årlig procentsats av förvaltat kapital. Det förekommer också att ersättningsmodellen inkluderar en möjlighet till prestationsbaserat arvode. Ersättningsmodellen kan variera från kund till kund och framgår av respektive kundavtal.

Ersättning till investeringsrådgivare

Inom den diskretionära portföljförvaltningen förekommer det att Bolaget köper in extern investeringsrådgivning från andra bolag inom BNP Paribas-koncernen och externa parter som Bolaget betalar en ersättning för. Ersättningen beräknas som en årlig procentsats av förvaltat kapital.

Ersättning från fondbolag för förmedling av fonder

Bolaget förmedlar och marknadsför Alfred Berg Fonder AB:s och andra fondbolag inom BNP Paribas-koncernens fonder och får ersättning för detta i form av en förmedlingsprovision. Provisionen beräknas som en procentandel av respektive fonds förvaltningsavgift för förmedlad volym.

Ersättning till fonddistributörer

Inom den del av verksamheten som hanterar distributionen av fonder har Bolaget anlitat underdistributörer för förmedling av Alfred Berg Fonder AB:s fonder till kunder. För förmedlingen betalar Bolaget förmedlingsersättning till underdistributörerna, t.ex. banker och värdepappersbolag. Ersättningen utgår med ett belopp som beräknas som en procentsats, vanligtvis till mellan 45 och 60 procent, av respektive fonds årliga förvaltningsavgift för förmedlad volym. Även respektive underdistributör behöver redovisa de incitament som den tar emot inom distributionen.

Ersättning från kapitalförvaltare för anvisning av diskretionär portföljförvaltning

Bolaget förmedlar även diskretionär portföljförvaltning som utförs av annan kapitalförvaltare inom BNP Paribas-koncernen på så vis att Bolaget anvisar en kund till kapitalförvaltaren. Bolaget får då ersättning för detta i form av en förmedlingsprovision. Provisionen beräknas som en procentandel av förvaltat kapital.

Den som önskar mer information om incitament i Bolagets verksamhet kan kontakta Bolagets Complianceavdelning.

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.