Information om investerarskydd

Investerarskyddet innebär att Alfred Berg Kapitalförvaltning AB:s kunders medel och fondandelar och andra finansiella instrument som bolaget förmedlar normalt inte påverkas om Alfred Berg Kapitalförvaltning AB mot förmodan skulle försättas i konkurs.

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunder vars medel Alfred Berg Kapitalförvaltning AB mottagit med redovisningsskyldighet eller vars finansiella instrument Alfred Berg Kapitalförvaltning AB förfogar över i samband med t.ex. distribution rätt till ersättning av Riksgälden om Alfred Berg Kapitalförvaltning AB skulle försättas i konkurs och det visar sig att bolaget hanterat kundens tillgångar felaktigt. Detta gäller bland annat när medel eller finansiella instrument inte avskilts tillräckligt för kundens räkning för att uppnå skydd vid händelse av konkurs. Kunden har i dessa fall enligt investerarskyddet rätt till särskild ersättning från Riksgälden med sammanlagt högst 250 000 kronor.

Begäran om ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställas till Riksgälden som kan betala ut ersättning efter prövning. Om en investerare är berättigad till ersättning ska Riksgälden betala ut ersättningen snarast möjligt och senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts.

Mer information om investerarskyddet finns på Riksgäldens webb.

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.