Kundkategorisering

Inom sina affärsområden vänder sig Alfred Berg Kapitalförvaltnig AB främst emot kundkategorin professionella investerare. Alfred Berg Kapitalförvaltnig AB har även ett fåtal icke-professionella kunder. Kundkategorisering görs inom den s.k. CARC-processen. Alla kunder har skriftligen informerats om sin kategorisering samt erhållit information om kategoriseringens innebörd. Kunderna kategoriseras i enlighet med gällande lagstiftning på området, d.v.s. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vidare har alla kunder fått information om bland annat Alfred Berg Kapitalförvaltnig ABs Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder samt en sammanfattning av vår Policy for Managing Conflicts of Interest. Den information som kunderna erhållit dokumenteras och arkiveras i enlighet med gällande lag och föreskrift.

 

För mer information om Alfred Berg Kapitalförvaltnig ABs kundkategoriseringsprocessen, kontakta Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.

 

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.