Svenska räntor och krediter
07.03.2019

Svenska räntor februari 2019

Dämpade inflationsförväntningar skapar fortsatta problem för ECB och Riksbanken

DEN DÄMPADE PRISUTVECKLINGEN ger huvudbry för centralbanker i de utvecklade ekonomierna. Den amerikanska centralbanken meddelade i slutet av förra året att de under 2019 kommer att genomföra en bred översyn av sin penningpolitiska verktygslåda. En viktig frågeställning är hur de ska kunna föra en effektiv penningpolitik i det fall ekonomin börjar försvagas samtidigt som räntenivån är så pass nära noll. Det som oroar är risken att, likt Japan, hamna i ett permanent tillstånd av låg inflation och låg ränta. Även Europa ses som ett varnande exempel. Där är inflationen låg med betydande risk för försämrad ekonomisk utveckling i ett läge då penningpolitiska räntevapnet inte har någon ammunition kvar. Genom sin prissättning visar marknadsaktörerna på obligationsmarknaden att de har en pessimistisk syn på europeiska centralbanken ECBs förmåga att uppfylla sitt inflationsmål på knappt två procent. Prissättning på inflation i Sverige är högre, men under Riksbankens 2-procentsmål och dessutom fallande. Att få bort den negativa krisräntan i Sverige är nog sunt, men tidpunkten lär bli en pedagogisk utmaning för Riksbankens direktion.

DEN SVENSKA STATSOBLIGATIONSRÄNTAN med 2-årig löptid steg med 7 räntepunkter till -0,34 procent. Motsvarande ränta med 10-årig löptid steg med en räntepunkt till 0,50 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 85 räntepunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland sjönk med 2 räntepunkter till 33 räntepunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), sjönk med 5 räntepunkter under februari till 50 räntepunkter, vilket gav ett positivt kursbidrag för kreditobligationer relativt referensränta.

Stefan Larsson, chef svenska ränteteamet

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.