Svenska räntor och krediter
12.04.2018
Nyheter, Svenska räntor och krediter

Svenska räntor mars 2018

Det negativa sentimentet i utlandet för kreditobligationer kan inte ses i Sverige.

DET NEGATIVA SENTIMENTET inom utländska kreditobligationer med god kreditvärdighet gäller för tillfället inte i Sverige. Oron på de globala finansmarknaderna har även påverkat aptiten för företagsobligationer negativt, med stigande kreditmarginaler som följd. Detta har främst varit tydligt för företag med god kreditvärdighet, s.k. Investment Grade, där kreditmarginalen har stigit betydligt från de rekordlåga marginalerna som sågs i slutet av januari i år. Det som sticker ut är att svenska kreditspreadar fortsatt ligger kvar trots isärspreadningen för motsvarande obligationer i Europa och USA. Svenska investerare visar tydligen ett fortsatt intresse för företagsobligationer i kronor. Detta beror säkerligen på att dessa obligationer har en positiv ränta till skillnad från de flesta statsobligationer. En bidragande faktor som håller kvar svenska kreditspreadar är troligen att Riksbanken förväntas fortsätta att driva en lågräntepolitik under en längre period än vad som tidigare hade förväntats.

DEN KORTA SVENSKA statsobligationsräntan med 2-årig löptid var under mars relativt oförändrad på -0,60 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 128 räntepunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), minskade marginellt i mars, vilket gav ett visst positivt kursbidrag till kreditobligationer. Prisutvecklingen för företagsobligationer kan påverkas både av förändrade kreditspreadar och förändrade nivåer i swapreferensräntor.

 

Stefan Larsson

Chef ränteförvaltning

Liknande artiklar:

Svenska räntor december 2018

Riksbanken trycker upp korta räntor och marknadsoro pressar ned långa räntor

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.