Svenska räntor och krediter
12.12.2018

Svenska räntor november 2018

Stigande kreditspreadar i Sverige som följd av anpassning till omvärlden

FÖRETAGENS OBLIGATIONSFINANSIERING i kapitalmarknaden har under hösten blivit dyrare, då investerare kräver mer betalt i form av högre kreditspreadar när nya obligationer ges ut. I sekundärmarknaden, där obligationer köps och säljs, har de bredare kreditspreadarna medfört fallande obligationspriser. Företagsobligationer utgivna i svenska kronor har tidigare under året haft en bättre utveckling än motsvarande obligationer utgivna i euro. I mitten av november blev det dock ett uppvaknande i den svenska kreditmarknaden, då fastighetsbolaget Castellum valde att ge ut en ny obligation i euro på en nivå som låg betydande över Castellums motsvarande nivåer i svenska kronor. Resultatet blev ett stort uppställ i svenska kreditspreadar, och då främst för fastighetsrelaterade emittenter. Generellt har både den svenska och utländska kreditmarknaden haft en svag utveckling under hösten där utbudet från både emittenter av nya obligationer och säljare av befintliga obligationer överstigit efterfrågan med fallande priser och bredare spreadar som följd.

DEN SVENSKA STATSOBLIGATIONSRÄNTAN med 2-årig löptid sjönk drygt 2 baspunkter till -0,46 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid sjönk med 12 baspunkter till 0,58 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 104 baspunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland sjönk med 6 baspunkter till 26 baspunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), steg 11 baspunkter under november till 53 baspunkter, vilket gav ett negativt kursbidrag för kreditobligationer relativt referensränta.

Stefan Larsson,
chef ränteförvaltning

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.