Svenska räntor och krediter
08.11.2018
Nyheter, Svenska räntor och krediter

Svenska räntor oktober 2018

Dags för Riksbanken att bekänna färg

RIKSBANKENS REPORÄNTEPROGNOS har sedan septembermötet indikerat en höjning på 0,25 procentenheter i antingen december eller februari. Tidigare prognoser har från aprilmötet 2017 indikerat en höjning under 2018 fast då med en mer vag tidpunkt som ”mitten av 2018” eller ”slutet av året”. Det senaste penningpolitiska mötet i oktober blev ett sömnpiller där prognosen lämnades oförändrad samt med ett budskap att det råder en genuin osäkerhet om vilken månad som är mest lämplig för en räntehöjning. Detta penningpolitiska finlir kan tyckas märkligt då det endast handlar om ett tidsspann på två månader om två månader, och att penningpolitik verkar på flera års sikt samt att det i så fall är första höjningen på drygt sju år. Trots Riksbankens vanemässiga senareläggning av ränteprognoser tror vi ändå på en höjning i december ur ett ekonomiskt perspektiv och med bibehållande av en trovärdig penningpolitik. Denna förväntning är i stort i linje med prissättning i räntemarknaden som indikerar en höjning i december med lite drygt 75 procents sannolikhet.

DEN SVENSKA STATSOBLIGATIONSRÄNTAN med 2-årig löptid steg 4 baspunkter till -0,42 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid sjönk med en baspunkt till 0,69 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 110 baspunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland steg med 7 baspunkter till 36 baspunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), steg 6 baspunkter under oktober till 42 baspunkter, vilket gav ett negativt kursbidrag för kreditobligationer relativt referensränta.

Stefan Larsson,
chef ränteförvaltning

Liknande artiklar:

Nordiska fastighetsaktier maj 2019

Låga räntor gynnar fastigheter

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.