Svenska räntor och krediter
09.10.2018
Nyheter, Svenska räntor och krediter

Svenska räntor september 2018

Löneökningstakten i Sverige är låg, men visar tecken på att stiga i omvärlden

LÖNEÖKNINGSTAKTEN I SVERIGE och i omvärlden har sedan finanskrisen varit låg i ett historiskt perspektiv trots en allt starkare arbetsmarknad med en arbetslöshet som i vissa fall är lägre än före finanskrisen. Förklaringsfaktorerna är många, men globaliseringen med en ökad priskonkurrens som internet erbjuder, lägre produktivitetstillväxt och att löneförväntningar har anpassats till den långa perioden med en låg inflation är några faktorer som ofta lyfts fram. För Riksbanken är en högre löneinflation nyckeln för en varaktig måluppfyllelse för inflationen på två procent. De svenska lönerna påverkas till viss del av löneökningstakten i omvärlden och till glädje för Riksbanken går det att se tecken på stigande löner i både USA och i euroområdet och då främst i Tyskland. I månadens graf visas ett antal lönemått på den viktiga amerikanska arbetsmarknaden, där det blir allt tydligare att lönerna börjar stiga. Denna lönedynamik, om den förstärks ytterligare, kan få stora konsekvenser för den förda penningpolitiken och den framtida räntenivån i främst USA men även i Sverige.

DEN SVENSKA STATSOBLIGATIONSRÄNTAN med 2-årig löptid steg 8 baspunkter till -0,48 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid steg 14 baspunkter till 0,71 procent, vilket gav en brantare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 118 baspunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland sjönk med 1 baspunkt till 24 baspunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), sjönk 2 baspunkter under september till 36 baspunkter, vilket gav ett positivt kursbidrag för kreditobligationer relativt referensränta.

 

Stefan Larsson,
chef ränteförvaltning

Liknande artiklar:

Hållbara investeringar maj 2019

Tänka längre

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.