Fonden tillämpar swing pricing, för mer information om hur fonden använder swing pricing, se fondens prospekt. Swingfaktorn utvärderas kvartalsvis och vid extraordinära händelser på marknaderna.