Vår strategi

Vårt mål är att integrera hållbarhet i alla våra investeringsstrategier. Vi definierar vårt hållbarhetstänk enligt följande: ESG (Environment, Social, Governance)-integrering, förvaltning (röstning och engagemang), en policy för ansvarsfullt företagande och implementering av sektorsbaserade undantag, ett framtidsinriktat perspektiv (”3E:na”: Energy transition, Environmental sustainability, Equality and inclusive growth).

ESG-integrering

I kärnan av våra investeringsprocesser integrerar analytiker och portföljförvaltare beaktande av relevanta ESG-faktorer i sina utvärderingar av företag, tillgångar och investeringsbeslut. Detta gör det möjligt för dem att identifiera och bedöma riskområden eller möjligheter som kanske inte förstås av alla marknadsaktörer, vilket ger dem en relativ fördel.

Förvaltning

Vi använder förvaltning – röstning genom ombud, företagsengagemang och – för att uppmuntra företag att förbättra sina resultat i hållbarhetsfrågor. Det hjälper oss att hantera risker på kort och lång sikt, ökar vår kunskap och förståelse som investerare och skapar positiva externa effekter – allt detta gynnar våra kunder.

Lär dig mer

Ansvarsfullt företagande

Vi förväntar oss att företagen uppfyller sina grundläggande skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, miljöskydd och korruptionsbekämpning överallt där de är verksamma, i linje med FN:s Global Compact-principer. Vi för en dialog med företagen om de områden där de brister och utesluter de värsta förövarna. Vi har också en rad sektorsspecifika policyer som anger villkoren för investeringar i vissa sektorer och som styr våra kontrollkrav och vårt engagemang.

Energiomställning, miljömässig hållbarhet samt jämlikhet och tillväxt för alla

Vi anser att en bättre värld är en värld med en ekonomisk modell som omfattar en lyckad energiomställning, är mer miljömässigt hållbar samt mer rättvis och inkluderande – kritiska förutsättningar som är i fokus för vårt hållbarhetsarbete. Vi anser också att institutionella investerare – inklusive både kapitalförvaltare och kapitalägare – har möjlighet, och till och med skyldighet, att vidta åtgärder för att bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Vår CSR-strategi

Att leva som man lär är avgörande för att bli bäst. Som en hållbar kapitalförvaltare bör vår företagspraxis och våra upplysningar matcha eller överträffa de standarder som vi förväntar oss av de enheter som vi investerar i. För att uppnå detta har vi en fyrdelad strategi för att integrera hållbarhet i vår verksamhet och våra samhällsaktiviteter: minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet och minska vårt avfall till deponi, uppnå en mer balanserad könsfördelning i personalen och fokusera våra samhällsinitiativ på inkludering av ungdomar.

CSR-rapport