Vår tilnærming

ESG integrering

I investeringsprosessene hensyntar våre porteføljeforvaltere relevante ESG-faktorer i sine investeringsbeslutninger. ESG analysen gjør dem i stand til å identifisere muligheter og risiko elementer blant våre potensielle investeringsobjekter, som kanskje ikke er forstått av alle markedsdeltakere, som kan gi en relativ fordel.

Stewardship / Forvalteransvar

Vi bruker vårt forvalteransvar gjennom stemmegivning og selskapsengasjement til å anbefale selskaper og beslutningstakere til å forbedre sine resultater innen bærekraftstemaer. Dette hjelper oss med å håndtere risiko på kort og lang sikt, øker vår kunnskap og forståelse som investor, og skaper positive eksternaliteter – alt dette kommer våre kunder til gode.

Lær mer

Ansvarlig forretningsførsel

Vi forventer at selskaper oppfyller sine grunnleggende forpliktelser når det gjelder menneske- og arbeidsrettigheter, beskytter miljøet og sikrer anti-korrupsjon uansett hvor de opererer, i tråd med FNs Global Compact-prinsipper. Vi samarbeider med selskaper på områder der de kommer til kort, og ekskluderer de verste lovbryterne. Vi har også en rekke sektorpolicyer som fastsetter betingelsene for å investere i bestemte sektorer og veileder våre screeningskrav og engasjement.

De ”3E-er”

Vi tror at en bedre verden er en med en økonomisk modell som inkluderer en vellykket energiomstilling, er mer miljømessig bærekraftig, og mer rettferdig og inkluderende – våre ”3Es”, kritiske forutsetninger som er fokus for vår bærekraftsinnsats. Vi tror også at institusjonelle investorer – både kapitalforvaltere og kapitaleiere – har muligheten og plikten, til å iverksette tiltak for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Vår CSR tilnærming

Å lede ved eksempel er avgjørende for å oppnå gode resultater. Som en bærekraftig kapitalforvalter, bør vår bedriftspraksis og formidling samsvare med eller overgå standardene vi forventer fra selskapene vi investerer i. For å oppnå dette har vi en firedelt tilnærming til å integrere bærekraft i våre operasjonelle aktiviteter og samfunnsaktiviteter: redusere våre operasjonelle CO2-utslipp og redusere avfallet vårt til deponi, oppnå en mer kjønnsbalansert arbeidsstyrke og fokusere samfunnsinitiativene våre på inkludering av ungdom.

CSR rapport