Filosofi och process för hållbarhet och ansvarsfullhet i förvaltningen av Alfred Bergs aktivt förvaltade fonder

Kapitalförvaltningen inom Alfred Berg har som målsättning att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning för sina kunder. För att förstå den risk som är förknippad med de bolag vi investerar i är förhållningssättet gentemot hållbarhet och ansvarsfullhet ett väsentligt element. Vi investerar i bolag som har ambitioner inom hållbarhet och ansvarsfullhet och som därmed bidrar till vår målsättning om bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Fokus på hållbarhet och ansvarsfullhet bygger på fyra pelare:

  • Exkluderingsregler
  • ESG-analys
  • Integrering av risker relaterade till hållbarhet och ansvarsfullhet
  • Tydlig process för dialog och aktivt ägande

Exkluderingsregler

Vi exkluderar bolag som bryter mot internationella standarder såsom UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) och mänskliga rättigheter. Vi exkluderar också bolag med mer än 5% av omsättningen från alkohol, tobak, pornografi och kontroversiella vapen.

ESG-analys

  • Inom Alfred Berg baseras ESG-analysen på BNP Paribas Asset Managements (BNPP AM) egenutvecklade analys. Vi använder BNPP AM:s metod, resurser och resultat. För bolag, organisationer eller enheter som inte omfattas BNPP AM:s analys använder vi BNP Paribas ramverk och analysverktyg i en separat analys. Alfred Berg kan även utnyttja externa aktörer som använder sig av egna analysmetoder. Vi har som mål att täcka omkring 90% av bolagen i våra portföljer. Läs mer om ESG-analys här
  • Analysen resulterar i en totalpoäng för ESG-risk för varje enskilt bolag, samt en separat poäng för miljörisk (E), social risk (S) och bolagsstyrningsrisk (G). Varje bolags totala poäng rankas i förhållande till andra bolag i samma bransch.
  • Poängen för samtliga bolag i portföljen läggs samman och resulterar i en total ESG-riskprofil för varje fond.

Integrering av risker relaterade till hållbarhet och ansvarsfullhet

  • Integreringen av ESG-risker säkerställer att vi förstår och tar hänsyn till en större del av riskbilden för våra investeringar.
  • Integreringen av ESG-risker medverkar till att vi investerar i bolag, och bygger portföljer, som bidrar till målet om en bra riskjusterad avkastning.
  • Alla våra aktivt förvaltade fonder har tydliga krav på hållbarhet och ansvarsfullhet. Kraven varierar från fond till fond och baseras på mandatet. Dessa krav kan vara i form av kvantitativa mål i förhållande till index eller en referensgrupp, det kan vara mål om kolintensitet, det kan vara mål om exkludering av vissa sektorer, det kan vara målsättningar om ¨best in class¨ eller mål om att uppnå en viss andel gröna obligationer.

Tydlig process för dialog och aktivt ägande

Aktivt ägande är en integrerad och viktig del av en hållbar och ansvarsfull förvaltning. Vi är aktiva ägare och använder dialog och röstning på bolagsstämmor för att påverka bolag och organisationer som vi investerar i till det bättre. Om aktivt ägande används korrekt kan det reducera risken, tydliggöra värden och samtidigt ha en positiv effekt på bolagen och världen runt om oss. Det är därför viktigt att hjälpa till att påverka så att bolag inte bara publicerar finansiell information utan också information relaterad till bolagsstyrning och annan icke-finansiell information.

Alfred Berg anser att aktivt ägande i normalfallet är effektivare än exkludering, men exkludering kan vara en effektiv sista utväg. Vi kan bidra till att utveckla och följa goda standarder inom hållbarhet, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning i bolag som vi investerar i. Detta inkluderar arbete i valberedningar för att säkerställa kompetenta styrelser i börsnoterade bolag samt att rösta vid bolagsstämmor och hålla en fortlöpande dialog med bolagens ledning. Detta kan också bidra till att bolag som idag har en låg ESG-poäng kan röra sig i rätt riktning.

Vår process för aktivt ägande blir noga dokumenterad i våra interna analysverktyg. Dessutom offentliggör vi vår röstning på bolagsstämmor, som du finner här (länk). Vi använder oss av ISS för att bedöma om kallelser till bolagsstämmor överensstämmer med branschens rekommendationer om god bolagsstyrning. 

ESG-risk och påverkan på förväntad avkastning

Bristen på gemensamma eller harmoniserade definitioner och benämningar som integrerar ESG och hållbarhetskriterier på EU-nivå kan leda till olika tillvägagångssätt från förvaltare när de fastställer ESG-mål. Detta innebär också att det kan vara svårt att jämföra strategier som integrerar ESG och hållbarhetskriterier, eftersom urval och viktning som tillämpas på de utvalda investeringarna baseras på beräkningar som kan ha samma namn, men som har olika underliggande betydelser. Genom att utvärdera risker utifrån ESG- och hållbarhetskriterier kan förvaltare också använda data från externa ESG-dataleverantörer. Med tanke på utvecklingen inom ESG kan dessa datakällor vara ofullständiga, otillfredsställande eller otillgängliga. Att tillämpa ansvarsfulla strategier i investeringsprocessen kan leda till att värdepapper från vissa emittenter exkluderas. Följaktligen kan fondens avkastning ibland vara högre eller lägre än avkastningen för liknande fonder som inte använder sådana standarder.