Bolagets riktlinjer för att integrera hållbarhetsrisk i investeringsbeslut

Filosofi och process för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar för kapitalförvaltningen i Alfred Bergs aktivt förvaltade fonder.

På Alfred Berg strävar vi efter att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder. För att förstå risken förknippad med de företag vi investerar i är hållbarhet och ansvarstagande en väsentlig del. Vi investerar i företag som har ambitioner inom hållbarhet och ansvar, och som bidrar till vårt mål om bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Fokus på hållbarhet och ansvarsfullhet bygger på fyra pelare:

  • Regelverk för exkludering
  • ESG-analys
  • Integrering av risker relaterade till hållbarhet och ansvar
  • Tydlig process för dialog och aktivt ägande

Regelverk för exkludering

Vi exkluderar företag som bryter mot internationella normer som FN:s Global Compact, International Labour Organization (ILO) och mänskliga rättigheter. Vi utesluter också företag med mer än 5 % av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi och kontroversiella vapen.

ESG-analys

Inom Alfred Berg baseras ESG-analysen på BNP Paribas Asset Managements (BNPP AM) egenutvecklade ESG-analys. Vi använder BNPP AM:s metodik, resurser och resultat. För företag, organisationer eller enheter som inte omfattas av BNPP AM:s analys används andra externa aktörer. Vi har ett mål att i huvudsak 90 % av bolagen i våra portföljer ska täckas.

Analysen genererar en totalpoäng för ESG-risk för varje enskilt företag, samt ett separat betyg för miljörisk (E), social risk (S) och bolagsstyrningsrisk (G). Varje enskilt företags totalpoäng rankas i förhållande till andra företag inom samma bransch.

Poängen för alla bolag i portföljen läggs samman och ger en total ESG-riskprofil för varje fond.

Integrering av risker relaterade till hållbarhet och ansvar

Integrationen av ESG-risk säkerställer att vi förstår och tar hänsyn till en större del av riskbilden kopplad till våra investeringar. Det bidrar också till att vi investerar i företag och bygger portföljer som bidrar till målet om en god riskjusterad avkastning.

Alla våra aktivt förvaltade fonder har tydliga krav på hållbarhet och ansvar. Kraven kommer att variera från fond till fond och framgår av fondens mandat. Dessa krav kan vara i form av kvantitativa mål i förhållande till ett index eller jämförelsegrupp, det kan också finnas mål för uteslutning av vissa sektorer, ¨bäst i klassen¨-mål eller mål för att nå en given andel gröna obligationer.

Tydlig process för dialog och aktivt ägande

Aktivt ägande är en integrerad och viktig del av en hållbar och ansvarsfull förvaltning. Vi är aktiva ägare, och använder företagsdialog och fullmaktsröstning för att påverka företag och organisationer. Om aktivt ägande används på rätt sätt kan detta minska risken, förtydliga värderingar och samtidigt påverka företagen och omvärlden positivt. Det är därför viktigt att påverka så att företag inte bara publicerar finansiell information, utan även information relaterad till bolagsstyrning och annan icke-finansiell information.

På Alfred Berg tror vi att aktivt ägande generellt sett är mer effektivt än exkludering. Samtidigt tror vi att exkludering kan vara en effektiv sista utväg. Genom ett aktivt ägande kan vi bidra till att utveckla och följa goda standarder inom hållbarhet, sociala standarder och bolagsstyrning för bolag vi är investerade i. Det innefattar arbete i valberedningar och röstning på bolagsstämmor samt löpande dialog med ledningen. Detta kan också hjälpa företag som idag har ett lågt ESG-poäng att röra sig i rätt riktning.

Vår process för aktivt ägande är dokumenterad i vårt portföljverktyg. Dessutom publicerar vi vår röstning. Vi använder ISS för att bedöma om kallelser till bolagsstämmor är i enlighet med branschrekommendationer och god bolagsstyrning.

ESG-risk och påverkan på förväntad avkastning

Bristen på branschstandarder och hållbarhetskriterier på EU-nivå leder till olika ESG-strategier från olika förvaltare. Det gör också att det kan vara svårt att jämföra ESG-strategier, ESG-kriterier och ESG-poäng mellan förvaltare.

Att ta hänsyn till ESG i investeringsprocessen kan påverka sammansättningen av de olika portföljerna. Det kan till exempel leda till exkludering av värdepapper från vissa emittenter. Avkastnings- och riskprofilen för fonder med ESG-kriterier kan skilja sig från fonder utan sådana.