Månedsrapport januar 2021

Økonomi og renter

Optimismen fra desember ble avløst av en påminnelse om at Corona-utfordringene fortsatt vil stå i kø også de neste kvartalene. Vi opplever muterte virusvarianter som er mer smittefarlig enn det opprinnelige viruset. Vi må også belage oss på at andre muterte varianter vil være mer bestandige mot vaksinene som produseres i dag. Samtidig har vaksineprodusentene problemer med å levere stort nok antall vaksiner til alle. I Europa beskylder vi vaksineprodusentene for å forfordele land med høyere betalingsvilje. Samtidig som vi presser igjennom større leveranser til Europa, havner den fattige delen av verden stadig lenger bak i køen.

Verdens aksjemarkeder har vært preget av svakere vaksinenyheter i starten av året. Både amerikanske, europeiske og norske markeder har gitt negativ avkastning i januar. Vi ble rystet av bilder fra Kongressbygningen i Washington i januar, men heldigvis fikk vi ellers en fredelig maktovertakelse i verdens største økonomi. Samtidig virker det som en ny Trump effekt blåser inn over oss. Det er mange av de samme frustrerte menneskene i Trumps folkehær som nå grupperer seg i ulike forum på internett for å fortsette sin kamp mot den politiske og økonomiske eliten. Vi har sett kraften av retail investorene gjennom hele 2020. Det har vært snakk om at de som tidligere spilte på sport, som følge av Corona-nedstengte arenaer, har blitt tvunget over i finansmarkedene.

Populære aksjer har blitt drevet opp i pris, langt forbi hva proffene kan regne seg frem til. Vi har ventet på at prisene skal falle tilbake, og at fornuften skal seire. Men blir det virkelig slik, eller er det en ny enorm kraft som har kommet inn i markedene for å bli? Siste ukers oppgang i Gamestop, AMC med flere, i tillegg til ekstrem prising av en del grønne prosjekter viser i hvert fall at kraften av den lille mann ikke skal undervurderes.

Kredittmarkedet
Kredittmarkedene har vært noe blandet siste måned, hvor økt usikkerheten dels har blitt kontret av fortsatt enorm tilførsel av likviditet. På indeksnivå har vi sett størst inngang i kredittpåslag i svenske markeder, etterfulgt av norske, mens euro-markedet har sett utgang i påslagene. På absolutt nivå har fortsatt euromarkedet de laveste kredittpåslagene. Mange nordiske selskaper velger derfor å hente penger i euromarkedet nå. Flere setter opp spesialiserte finansieringsselskaper i et euro-land for at også ECB skal kunne investere i deres obligasjoner. Slik vi leser markedet nå, gir dette selskapene 10-15 basispunkter billigere finansiering. ECB tegner seg nå for 25-40% av enhver emisjon som oppfyller deres formkrav.

Utviklingen i kredittpåslag for Norge, Europa og USA siste 5år. Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg

I rentemarkedet fortsetter trenden fra i høst med svakt stigende renter i NOK og USD, mens våre nærmeste naboer opplever stabilt lave renter. Vi ser nå at den langsiktige renteforskjellen mellom Norge og Europa er på sitt høyeste på svært lang tid. Vi har vanskelig for å argumentere for at denne renteforskjellen skal opprettholdes da de strukturelle forskjellene vi hadde mellom Norge og Europa for en del år siden ikke lenger er til stedet. Vi har nå et tilsvarende inflasjonsmål, vi har samme svake produktivitetsvekst, samt at vi ikke lenger har en bedre demografisk utvikling i Norge enn i Europa forøvrig. Dermed mener vi at det skal godt gjøres å ha et helt annet rentenivå over tid enn vår største handelspartner.

Fra toppen; amerikansk, norsk, svensk og tysk 10år statsrente, siste 2 år.

Kilde: Bloomberg/ Alfred Berg

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

LIKVIDITETSFOND

Januar var en bra måned for våre likviditetsfond med avkastning høyere enn den effektiv renten. Kredittpåslaget for 2-3 års bankpapirer var relativt kraftig inn gjennom måneden. Samtidig var strukturell likviditet i pengemarkedet er fortsatt lav, og nibor holdes derfor på et høyt nivå i forhold til styringsrenten. Dette påvirker også etterspørselen etter korte kommunepapirer negativt.

Alfred Berg Likviditet var opp 0,12 %.
Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) var opp 0,18 %. Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Inst) var opp 0,23 %.

NORSKE OBLIGASJONSFOND

Norske renter fortsetter opp i januar med 5 års swap rente opp 0,07 prosent poeng. Kredittpåslagene gikk i motsatt retning, og summen var positiv avkastning for alle fond med kreditteksponering gjennom måneden. Markedet priser inn at Norges Bank hever styringsrenten både mer og vesentlig tidligere enn i andre land. Vi er usikker på om dette kommer til å materialisere seg så mye som markedet tror, og ser derfor god verdi i norske renter fremover.

Alfred Berg Obligasjon (C) var opp 0,16 %.
Alfred Berg Kort OMF var opp 0,18 %.
Alfred Berg Kort Stat var ned -0,03 %.

NORDISKE OBLIGASJONSFOND

Våre nordiske fond dro god nytte av et sterkt svensk marked i januar, som mer en kompenserte for et noe svakere euromarked. Avkastntings komponenten fra kompresjon av kredittpåslag var noe høyere i norden enn i norge. I de fondene med mest durasjon endte måneden dog i minus. Vinneren i januar var igjen Alfred Berg Nordic Investment Grade med kort durasjon.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) var opp 0,38 %.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) var opp 0,27 %.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) var opp 0,03 %.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital var opp 0,70 % i januar. Godt kredittsentiment bidro til en ny god måned i Nordisk Ansvarlig Kapital. Tross en voldsom inngang i globale kredittpåslag, har vi klart å opprettholde porteføljens gjennomsnittlige kredittpåslag i forhold til situasjonen før Covid. Dette er godt segment vi liker svært godt, men som kun passer for kunder som tåler en del svingninger. Vi ser fortsatt gode muligheter ved å spille på ulik prising mellom segment og ikke minst mellom ulike markeder.

Alfred Berg Income var opp 0,63% i januar 2021. Generelt bidro high yield porteføljen godt til avkastningen og sektorer som Shipping og Finans bidro sterkt. Fondet deltok i flere nye obligasjoner som f. eks Odfjell sin nye SLB («sustainability linked bond»), Stendörren, Verisure, Bellman og Assemblin. Vi ser en stor etterspørsel etter bærekraftige selskaper i lys av de regulatoriske endringer som skjer i år og neste år. Vi har i hovedsak redusert i obligasjoner i EUR som har sett dyre ut. Vi synes fortsatt deler av markedet byr på fine muligheter men vi har bygget opp god likviditetsbuffer som kan benyttes ved gode anledninger, eller ved eventuelle perioder med markedsuro.

Alfred Berg Nordic High Yield (Inst) var opp 3,67 % i januar. Emisjonsaktiviteten i det nordiske høyrentemarkedet startet opp igjen for fullt i midten av januar, og 16 nye lån var plassert ved utgangen av måneden. Totalt volum var rundt NOK 11 milliarder. Totalt i fjor ble det utstedt nordiske høyrenteobligasjoner for NOK 90 milliarder. Blant de nye lånene fant man bl.a. Bellman Group, en tjenesteyter innen anleggsbransjen, som utstedte SEK 900 millioner i en 5-års obligasjon, konsumselskapet LR Global Holding og industriselskapet Senitec OY. De største positive bidragsyterne i porteføljen var de to obligasjonene utstedt av Golar LNG, som bidro med rundt 1 % til fondets avkastning etter at det kom bud på selskapet. Ingen operative obligasjoner bidro negativt i januar. Fremover venter vi fortsatt høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten Coronaviruset har på den globale økonomien. Første og andre kvartal har vært utfordrende for de fleste selskaper. Men vi er mer komfortabel med dagens nivåer og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Vi mener dagens marked skaper muligheter for den langsiktige investor. Emisjonsmarkedet ventes å være aktivt videre i første kvartal i 2021.

AKSJEMARKEDET I JANUAR

NORSKE AKSJER
Året åpnet bra for det norske aksjemarkedet og Hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs klarte så vidt å passere 1000 poeng før den snudde nedover igjen. Etter fall den siste uken endte Hovedindeksen måneden ned 0,7 prosent. Coronarelaterte temaer som nedstengning og vaksiner har vært i fokus, samt innsettelsen av ny president i USA.

Finanssektoren ble den største positive bidragsyteren i januar. Det skyldtes en sterk oppgang for Aker. Investeringsselskaper faller definisjonsmessig inn under finanssektoren selv om det ikke er disse man typisk tenker først på. Aker har hatt en kraftig kursoppgang over lenger tid etter at konsernet har gjort knoppskytinger innenfor fornybar energi, og fått høy verdsettelse på disse. Gjensidige var først ute blant tungvekterne med resultater som ble tatt godt imot i markedet. Aksjen steg til nye rekordnivåer.

Equinor trakk med seg energisektoren til å bli den nest største positive bidragsyteren for børsen i januar. Alle andre aksjer i sektoren viste faktisk en negativ utvikling til tross for en positiv utvikling for oljeprisen. Equinors oppgang skyldes trolig nye aktiviteter innenfor fornybar energi som er veldig attraktivt blant investorene for tiden.

Kommunikasjonssektoren ble nok en gang den svakeste sektoren på Oslo Børs. Adevinta/Schibsted falt over 10 prosent uten spesielle nyheter, mens Telenor var ned mer beskjedne 2,6 prosent. Det er uvanlig at en sektor blir hengende etter markedet såpass lenge uten at det er spesielle hendelser som forklarer årsaken.

UTVIKLINGEN I VÅRE NORSKE AKSJEFOND

Alfred Berg Gambak var ned 0,8 % i januar, mens Fondsindeksen falt med 1,1 %. Fondets aktive andel er 52,0 %.

Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Nordic Semiconductor (5,1 %), DNB (5,0 %) og Borregaard (4,3 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i januar var Kahoot som steg 14,5 % (+0,46 % på porteføljenivå), Hexagon Composites som steg 13,7 % (+0,44 %) og Borregaard som steg 10,9 % (+0,41 %) . De som trakk mest ned var Adevinta som falt 11,3 % (-0,38 %), Kid som falt 10,3 % (-0,37 %) og Fjordkraft som falt 12,7 % (-0,34 %).

Vi har redusert posisjonene i Scatec, Adevinta, Nordic Semiconductor og Schibsted B i januar. Vi har økt posisjonene i Yara, Aker, Aker BP, Atea og Storebrand i samme periode.

Alfred Berg Aktiv var ned 1,0 % i januar, mens Fondsindeksen falt med 1,1 %. Fondets aktive andel er 44,9 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Borregaard (som bidro med 0,39 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Hexagon Composites (0,34 %) og overvekt i NTS (0,26 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Equinor (-0,48 %), undervekt i Aker (-0,28 %) og overvekt i Fjordkraft (-0,27 %).

Vi har redusert vektingen i Adevinta, Gjensidige og BW Offshore i januar. Vi har økt vektingen i Yara, Aker BP og Storebrand i løpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge I var ned -1,0 % i januar, mens Fondsindeksen falt med 1,1 %. Fondets aktive andel er 30,0 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Borregaard (som bidro med 0,24 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Hexagon Composites (0,21 %) og undervekt i TGS Nopec (0,15 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Aker (-0,28 %), undervekt i Equinor (-0,23%) og overvekt i Fjordkraft (-0,13 %).

Vi har redusert vektingen i Adevinta, Gjensidige, Entra og BW Offshore i januar. Vi har økt vektingen i Yara, Equinor og Storebrand i løpet av den samme perioden.

Våre framtidsutsikter
I vår taktiske allokering anbefaler vi en nøytralvekt i norske aksjer. Usikkerheten er for tiden svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Likevel har gjeninnhentingen etter krisen kommet svært raskt noe som gjør at prisingen ligger over normalområdet.

NORDISKE AKSJER

Oppgangen i desember tok seg en pause i januar på de fleste av de utviklede aksjemarkedene. De tyngste indeksene både i USA og Europa var alle i minus, i størrelse 1-3%. De positive unntakene er Asia og Norden.

Det er mye som skjer internasjonalt i aksjemarkedene om dagen. Noe av det mest omtalte er hvordan deltakere på sosiale medier har handlet i utvalgte aksjer som har vært ansett for sårbare. Dette har gitt uvanlig store utslag i enkeltaksjer, og generelt økt oppmerksomheten rundt sosiale mediers evne til å samle et investorfellesskap, som ellers ville agert fragmentert. Man må være forberedt på at denne trenden kan spre seg.

Ellers er det – som vanlig – vaksinenyheter som kortsiktig driver mye av markedet. I januar så vi økt usikkerhet rundt hurtigheten i vaksineringsprogrammene rundt om. Sammen med litt svekkelse av enkelte makroindikatorer, gav det økt usikkerhet rundt styrken i det sykliske oppsvinget. Som et resultat – og kanskje som en følge av sterk oppgang gjennom høsten – ble flere av de industrielle tungvekterne i Norden solgt ned på slutten av måneden. Dette skjedde samtidig med at interessen for å investere i tidlig-fase selskaper, særlig innen det «grønne» segmentet, var stor. Så markedets risikovilje synes sterk.

Den nordiske indeksen klarte seg bedre enn mange utviklede markeder, og endte -0,01% for januar. Det var etter en nedgang på nesten 3% siste uken.

Sterkeste sektorer i Norden gjennom januar var informasjonsteknologi. Det var ikke bare small- caps som steg, selv tungvektere som Nokia og Ericsson var opp hhv. 24% og 6%. Men markedet var selektivt, majoriteten av aksjene i indeksen endte i minus. Finans gjorde det også bra, med en oppgang på 3%. Her var det EQT og et par av de store svenske bankene som bidro mest. Felles for vinneraksjene er at det er sektorer – og aksjer – som ligget klart bak børsutviklingen forøvrig gjennom 2020. På den svake siden finner vi forsyning og eiendom. Førstnevnte pga. ett selskap – Ørstedt – og sistnevnte sannsynligvis fordi rentenedgangen flatet ut i januar.

UTVIKLINGEN I VÅRE NORDISKE AKSJEFOND

Alfred Berg Nordic Gambak var ned -3,7 % i januar. Til sammenlikning var den nordiske fellesindeksen i norske kroner – 0,01 %. Viktigste negative bidrag til avkastningen var sektorene informasjonsteknologi og finans, men også konsumvarer bidro negativt. Fondet er fortsatt overvekt denne sektoren. De positive sektorbidragene var kommunikasjonstjenester og forbruksvarer. r. Aktiv andel er 77,1%. Rullerende tolv måneders avkastning er 22,4%, mot 20,6% for indeksen.

Fondet har en overvekt i konsumvarer og materialer, og undervekt i helse og forbruksvarer. De store trendene er at fondet fortsatt er posisjonert for syklisk oppgang og økt forbruk på nettbaserte tjenester. Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Evolution Gaming Group (4,9%), Husqvarna (4,4%) og Metsa Board (4,1%).

Aksjer som bidro mest i positiv retning var Sanomaa, som steg 14,0% (0,4% på porteføljenivå), Uponor, som steg 5,9% (0,1%) og DSV Panalpins, som riktignok falt 3,2% gjennom måneden, men hvor vi solgte oss ut. I negativ retning trakk Matas, som falt 14,2% (-0,3% på porteføljebasis), Academedia, som falt 10,9% (-0,2) og Boliden, som falt 7,1%, (- 0,2). Største relativt negativt bidrag var fra de aksjene vi ikke hadde, som Nokia, EQT og Ericsson.

I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Danske Bank, Aker BP og Metsa Board. Vi har redusert eksponeringen mot Electrolux, DSV Panalpina og Matas.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG var ned 3,4 % i løpet av måneden, mens fondets referanseindeks økte med 0,1%. På sektornivå var kommunikasjonstjenester på slutten av måneden den største overvekt (+ 4,7%), etterfulgt av legemidler (+ 4,2%) og teknologi (+ 4,1%). Eiendomssektoren utgjorde den største undervekten (-7,1%) etterfulgt av industrisektoren (-3,7%). På selskapsnivå var posisjonene i Azelio (3,6%), Sedana Medical (2,8%) og Gapwaves (2,1%) de største overvektene.

Aksjene som bidro mest til fondets utvikling i løpet av måneden var Azelio, Ovzon og Sdiptech. Aksjene som klarte seg dårligst i løpet av måneden var Xspray Pharma, Isofol Medical og Lyko Group AB.

Fondet gjorde ingen større endringer i løpet av måneden. Vi fortsetter å gjøre en positiv vurdering av en rekke selskaper i helsesektoren som vi anser for å være undervurdert. I tillegg ser vi fortsatt risiko i industrisektoren gitt den store usikkerheten som hersker om utviklingen i verdensøkonomien.

GLOBALE AKSJER

Etter en rekordsterk avslutning på børsåret 2020 med verdensindeksen opp nesten 18 % i amerikanske dollar de to siste månedene, ble det en marginalt negativ start på 2021. Verdensindeksen falt i januar 1 % i USD (-1.1 % i NOK). Volatiliteten i markedet steg betraktelig den siste uken i måneden og indeksen falt rundt 3,5 %, uten at det er helt lett å sette fingeren på hva som er grunnen til dette. Et fortsatt høyt smittetrykk i mange land, utfordringer med levering av vaksiner til EU, samt at en ny finanspolitisk støttepakke i USA ser ut til å komme senere enn forventet kan være forklaringer på den økte usikkerheten i markedet.

På sektornivå var det energi (+2,5 %) og helse (+0,8 %) som åpnet året best. Energisektoren har fått seg et etterlengtet comeback etter at de oppmuntrende vaksinenyhetene kom i begynnelsen av november. Energisektoren er klart beste sektor siste 3 måneder, opp 22 %. Finanssektoren, en god nummer to, er opp rundt 10 %. Svakeste sektorer i januar var konsum (-4,5 %) og industri (-3 %). Konsum, i tillegg til forsyning, er også svakeste sektor siste tre måneder med en nedgang på 5,4 %. Dette er defensive sektorer som gjerne gjør det svakt når det er stor risikoappetitt i markedet.

UTVIKLINGEN I VÅRT GLOBALE AKSJEFOND

Alfred Berg Global var ned 2,1 % i januar. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode ned 1,1 %. Porteføljen er mer defensivt posisjonert enn sin referanseindeks med høy eksponering mot kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet over tid, god cashgenerering og stabile eller økende marginer. Vanligvis gjør de defensive kvalitetsselskapene det godt når børsene faller, men i januar falt de mer enn markedet. Verdiaksjene (lav pris i forhold til inntjening, bokførte verdier, utbytte osv.) derimot, har fått seg et løft den siste tiden etter å ha hengt etter markedet i mange år. Både siste måned og siste 3 måneder har denne gruppen med aksjer gjort det klart bedre enn både kvalitetsselskapene og de mer vekstorienterte selskapene. Blant verdiaksjene finner vi mange sykliske selskaper som har nytt godt av den økte risikoappetitten i markedet den siste tiden.

Den største endringen på sektornivå de siste månedene er i finanssektoren hvor vi har økt eksponeringen mot banker. Vi har også økt eksponeringen mot selskaper som jobber med mikroelektronikk (semiconductors) samt mot leverandører til bilindustrien. De største negative endringene de siste månedene er innen materialer (gullgruver, kjemiselskaper), helse (farmasi og biotek) og konsum (retail). Ved utgangen av desember har vi relativt til vår referanseindeks størst overvekt i sektorene industri, IT og forbruk. De største undervektene er i konsum og kommunikasjon.

I Alfred Berg Global bruker vi kvantitative modeller til å identifisere aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer at porteføljen vil gjøre det relativt bra i et marked med moderat til lav risikoappetitt, men vil henge noe etter i et marked med stor optimisme.