Liten hytte på et fjell

Månadsrapport oktober

Økonomi og renter

Covid-19 og det nært forestående presidentvalget fortsetter å dominere nyhetsbildet i oktober. Særlig bekymringsfullt er den voldsomme oppblomstringen vi igjen ser av nye korona smittetilfeller. I Europa er situasjonen i ferd med å komme ut av kontroll og vi ser nok engang at land er i ferd med å stenges ned. Vi ser at dette særlig går ut over tjenesteytende næringer, der alle som driver reiseliv, transport, restauranter, barer etc., går harde tider i møte. Dette bildet er ganske unisont i store deler av verden og heller ikke her i Norden ser vi tegn til lysning.

Covid-19 oppblomstring og nedstenging av samfunn skaper ny bekymring i markedene om den økonomiske utviklingen. Det som gjør dagens situasjon annerledes enn det vi så i mars/ april er at vaksine mot covid-19 er «rett rundt hjørnet». Fester vi tillit til dette trenger ikke markedskonsekvensene bli veldig store.

Presidentvalget i USA 3 november er den andre store markedsdriveren i disse tider. Usikkerheten om utfallet er stor og stemningen i markedene er nervøs. Når det er sagt er det vår mening at uavhengig av om Trump eller Biden vinner blir de markedsmessige reaksjonene kortvarig og begrenset. Det verste utfallet er sannsynligvis en situasjon der Trump ikke aksepterer et knepent tap og velger å kjøre en videre prosess i Høyesterett for å få tilkjent seieren. Dette vil kunne skape fornyet usikkerhet og bidra til volatilitet i markedet.

Etter det kraftige rentefallet i mars har bevegelsene i rentenivå fra en måned til den neste, vært små. Dog, de siste ukene har vi sett litt høyere renter i Norge og litt høyere rentedifferanse mot resten av Europa. Vi tror ikke dette betyr av forventningene til renter fremover er i endring; renter kommer til å forbli lave lenge, men er mer en funksjon av at pengemarkedsrenter har steget siste måneden.


Økt usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen og til presidentvalget i USA har også påvirket kredittmarkedene. Særlig internasjonalt har vi mot slutten av måneden sett noe høyere påslag og særlig i sektorer som anses som obligasjoner som svinger mer enn markedet. I Norge og Norden har utslagene vært mindre, dog med en tendens til noe høyere påslag de siste dagene. Effektene så langt er beskjedne og vi er fortsatt i nærheten av de laveste nivåene vi har sett siden krisen brøt ut i mars.

Utviklingen i våre rentefond

Likviditetsfond

Oktober var en noe blandet måned for våre likviditetsfond. Kredittpåslaget var litt ut gjennom måneden mens pengemarkedsrenter var markert opp. Tre måneders Nibor steg fra 0,28 % til 0,44 % i oktober. Som motvekt mot disse negative faktorene sikret en god løpende rente en avkastning i alle våre likviditetsfond på nær null %. Avkastningen i oktober var tilnærmet lik i våre norske og våre nordiske likviditetsfond.

Alfred Berg Likviditet var ned – 0,01 %.
Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) var opp 0,01 %.
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Inst) var opp 0,01 %

Norske Obligasjonsfond

Litt høyere norske renter og litt stigende kredittpåslag bidro til en svært moderat avkastningsmåned i våre norske rentefond. 5 års swaprenter steg med om lag 8 basispunkter og kredittpåslaget var opp i snitt 2-3 basispunkter. Best avkastning så vi i stats- og omf fondene, mens vårt store brede obligasjonsfond endte marginalt i minus i oktober.

Alfred Berg Obligasjon (Classic) var ned -0,10 %.
Alfred Berg Kort OMF var opp 0,06 %.
Alfred Berg Kort Stat var ned -0,08 %.

Nordiske Obligasjonsfond

Vi var avventende med store nye posisjoner i oktober. Vi har fortsatt strategien med å ta profitt i noen selskap der vi mener kredittpåslaget er blitt lavt og har fortsatt å kjøpe noen selskap der vi tror potensialet fortsatt er til stede. Dette har vi risikomessig balansert ut ved å øke andelen omf’er. Noe renteoppgang i Norge bidrog til marginalt negativ avkastning i fond med lang durasjon, mens fond med kort durasjon endte måneden med litt i pluss.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) var opp 0,15 %.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) var opp 0,07 %.
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) var ned -0,18 %.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital var opp 0,23 % i oktober. Fondet leverte moderat positiv avkastning i oktober. God løpende rente mer enn kompenserte for litt utgang i kredittpåslagene og litt høyere renter. Inn i måneden ser vi et noe svakere sentiment der spesielt internasjonale fondsobligasjoner og subordinert forsikringsobligasjoner ble solgt av i markedet. Vi tror mest på at dette var et midlertidig setback, og ser nå flere gode kjøpsmuligheter i markedet. Norske priser ser dyrt ut, og vi vil fortsette å vekte opp EUR, SEK og USD i tiden som kommer.

Alfred Berg Income var ned -0,02 % i oktober. Mesteparten av nedgangen skjedde den siste uken i oktober. Fondets løpende yield steg under måneden til 5,5 %. Prisfallet økte til mer handel i annenhåndsmarkedet og i slike perioder ser vi gjerne gode kjøpsmuligheter. Første del av måneden var fondet aktiv i flere nye obligasjoner, og kjøpte blant annet Adevinta ASA, Lundbeck A/S, Tornator Oyj, Tele2 AB, og Volvo Car AB.

Alfred Berg Nordic High Yield (Inst) var ned -0,39 % i oktober. Emisjonsaktiviteten i det nordiske høyrentemarkedet har vært stor etter sommeren, og dette fortsatte inn i de første ukene av oktober, før det negative sentimentet påvirket investorenes appetitt. Det ble utstedt obligasjoner for rundt NOK 10 milliarder, fordelt på 17 obligasjoner. Blant de nye lånene fant man bl.a. eiendomsselskapet Valerum AB, som utstedte SEK 710 millioner med garanti fra Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (BBB-). Griserøkteren Idavang utstedte EUR 75 millioner i et 5-års lån, mens LNG/FSRU-selskapet Höegh LNG utvidet et eksisterende lån med NOK 161 millioner.

De største positive bidragsyterne i porteføljen inkluderte Eagle Bulk Shipping, Höegh LNG and Diana Shipping. I motsatt retning trakk Ship Finance, BW Offshore og Pacific Drilling. Fremover venter vi fortsatt høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten coronaviruset har på den globale økonomien. Første og andre kvartal har vært utfordrende for de fleste selskaper. Men vi er mer komfortabele med dagens nivåer og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Kortsiktig svekkelse av valutaen kan føre til økning i likviditetspremiene, men dette kan også skape muligheter for den langsiktige investor. Emisjonsmarkedet ventes å være aktivt ut året.

Aksjemarkedet i oktober

Norske aksjer

Børsene var svake de siste par ukene av måneden etter ny oppblomstring av Covid-viruset. Det forestående presidentvalget i USA bidro også til å skape usikkerhet i finansmarkedene. Hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs endte med en nedgang på 5,2 prosent. Siden årsskiftet er Hovedindeksen ned 12,8 prosent.


Det var ingen sektorer som bidro i positiv retning denne måneden. Forbrukssektoren bidro imidlertid minst i negativ retning for Hovedindeksen. Dette skyldtes gode resultater fra Europris. Selskapet leverer meget gode resultater for tiden ettersom nordmenn reiser mindre og bruker mer penger på dagligvarer og hjemmeaktiviteter.


I motsatt ende finner vi konsumsektoren som den største negative bidragsyteren for Hovedindeksen. Det er oppdrettsaksjene som trekker ned denne sektoren. Covid-nedstengningen gjør at kostnadene for å få laksen frem til de internasjonale markedene blir høyere. At høsten er høysesong for slakting gjør ikke saken bedre og prisene er sesongmessig lave. Et kraftig resultatvarsel fra Grieg Seafood toppet det hele for sektoren.


Energisektoren ble månedens nest største negative bidragsyter. Mange av de mindre selskapene falt tosifret i prosent, men markedsverdien på disse selskapene er nå så lav at det betyr lite for Hovedindeksen. Equinor er den som monner, og aksjen falt etter at selskapet meldte om nye store nedskrivninger i forbindelse med tredjekvartalsresultatene.

Utviklingen i våre norske aksjefond

Gambak var ned 4,3 % i oktober, mens Fondsindeksen falt med 5,1 %. Fondets aktive andel er 54,6 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Nordic Semiconductor (5,4 %), Adevinta (5,4 %) og Tomra Systems (5,0 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i oktober var Kahoot som steg 37,4 % (+0,38 % på porteføljenivå), Nordic Semiconductor som steg 4,6 % (+0,21 %) og NEL som steg 6,6 % (+0,15 %). De som trakk mest ned var Hexagon Composites som falt 15,4 % (-0,56 %), Borregaard som falt 10,5 % (-0,550 %) og Fjordkraft som falt 13,5 % (-0,48 %).

Vi har redusert posisjonene i BW Offshore, Lerøy Seafood og Yara, samt solgt oss ut av Grieg Seafood og AF Gruppen i oktober. Vi har økt posisjonene i Atea, B2 Holding, Kahoot og Schibsted B i samme periode.

Alfred Berg Aktiv var ned 5,0 % i oktober, mens Fondsindeksen falt med 5,1 %. Fondets aktive andel er 43,8 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i NTS (som bidro med 0,85 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i TGS Nopec (0,22 %) og undervekt i Equinor (0,21 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Norsk Hydro (-0,32 %), overvekt i Hexagon Composites (-0,25 %) og overvekt i Fjordkraft (-0,25 %).


Vi har redusert vektingen i AF Gruppen og NEL, samt solgt oss helt ut av Grieg Seafood i oktober. Vi har økt vektingen i Gjensidige, Nordic Semiconductor, Schibsted B og Orkla i løpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge (Inst) var ned 4,9 % i oktober, mens Fondsindeksen falt med 5,1 %. Fondets aktive andel er 30,4 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i NTS (som bidro med 0,38 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i TGS Nopec (0,22 %) og overvekt i Nordic Semiconductor (0,14 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Norsk Hydro (-0,24 %), undervekt i Kongsberg Gruppen (-0,19 %) og undervekt i Storebrand (-0,16 %).


Vi har redusert vektingen i AF Gruppen og NEL, samt solgt oss helt ut av Grieg Seafood i oktober. Vi har økt vektingen i Gjensidige, Entra, Elkem og Orkla i løpet av den samme perioden. en samme perioden.

Nordiske aksjer

Det ble en korreksjonsmåned i det nordiske aksjemarkedet i oktober. VINX-indeksen endte -2,8 %, målt i norske kroner (NOK). Internasjonalt så vi mye av det samme, de fleste av verdens ledende aksjeindekser var også i minus for måneden. Et unntak er Asia, hvor de største indeksene endte i pluss. En fortsatt svekkelse av den norske kronen har bidratt til resultatet, målt i EUR er VINX ned 4,2 %.


Vi er godt i gang med rapporteringssesongen for tredje kvartal. Så langt er trenden at omsetning har kommet omtrent som ventet, men inntjeningen klart bedre. Av de 100 selskapene som har rapportert hittil, har samtlige sektorer – unntatt olje & gass – i sum vist bedre inntjening enn forventet. Dette føyer seg inn i et mønster vi har sett gjennom året; pandemien har gjort utslag, men ikke så galt som man i utgangspunktet fryktet.


Sterkeste sektorer i Norden gjennom oktober var Forsyningsseskaper, med en oppgang på 10,1 %. Dette skyldes utelukkende det danske selskapet Ørstedt, som steg 17,6 %. Konsumvarer gjorde det også bra, med en oppgang på 2,6 %. Dette var de to eneste sektorene som endte i pluss for måneden. På den svake siden var kommunikasjon, som falt 6,6 %, ledet av Nokia, og eiendom, som falt 6,3 % etter å ha vært vinnersektor i september. Alle tall i NOK.

Alfred Berg Nordic Gambak var ned 0,7 % i oktober, mens VINX, målt i norske kroner, falt med 2,8%. Fondets aktive andel er 74 %.

Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Evolution Gaming Group (5,5 %), DSV Panalpina (4,1 %) og Volvo B (3,8 %). Vi har en overvekt i konsumvarer og industri, og undervekt i helse og finans.


Aksjer som bidro mest i positiv retning var Evolution Gaming Group, som steg 14,1 % (0,7 % på porteføljenivå), Bilia, som steg 8,0 % (0,3 %) og Ørstedt, som steg 17,6 % (0,3 %). Vår undervekt i Novo Nordisk betalte seg også, aksjen falt 5,2 %, mer ned enn indeks. I negativ retning trakk Fjordkraft, som falt 13,5 % (-0,5 % på porteføljebasis), Addtech som falt 14,2 % (-0,3 %) og Lindab International, som falt 9,1 %, (- 0,2 %).


I løpet av måneden har vi økt posisjonene i bl.a. Volvo, Inwido og Maersk. Vi har redusert eksponeringen mot Addtech, Genmab og Metso Outotec.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG var ned 5,58 % i løpet av måneden, mens fondets referanse indeks falt med 6,01 %. På sektornivå ved månedsslutt var helse den største overvekten (+5,9 %) etterfulgt av teknologi (+5,1 %). Industrisektoren utgjorde den største undervekten (-7,4 %). På selskapsnivå så utgjorde posisjonen i Azelio (3,5 %), Sedana Medical (2,6 %), og G5 Entertainment (1,9 %) de største overvektene.

Aksjene som bidro mest til fondets utvikling denne måneden var Azelio, Cantargia og Gapwaves. Aksjene som bidro negativt var Immunovia og Sivers Semiconductirs (tidligere Sivers IMA).


Fondet gjorde ingen større forandringer, og vi fortsetter å ha en positiv vurdering av en rekke selskaper i helsesektoren som vi anser for å være undervurdert. I tillegg ser vi fortsatt risiko i industrisektoren gitt den store usikkerheten som hersker om utviklingen i verdensøkonomien.

Globale aksjer

Oktober ble i likhet med september en svak måned for globale aksjer. Covid-19 pandemien slipper ikke taket så lett og både i USA og Europa fikk vi i oktober en markant økning i antall nye smittetilfeller. I tillegg har nok også usikkerheten i forkant av presidentvalget i USA påvirket børsene negativt. Verdensindeksen falt rundt 3 % i USD i oktober, og er dermed ned 6,4 % de siste to månedene. Den norske kronen har svekket seg den siste tiden, så for norske investorer er nedgangen mer moderat, ned rundt 1 % i oktober og faktisk opp i underkant av 3 % siste to måneder. Hittil i år har globale aksjer vært et godt sted å være for norske investorer, opp 7,2 % i norske kroner.


I oktober, som i september, var det forsyningssektoren som leverte best avkastning, ikke uvanlig når det er ruskevær på børsen. MSCI sin sektorindeks for forsyning steg 1,8 % (4 % i NOK). Også kommunikasjonssektoren hadde en god måned relativt, opp 0,9 % (3,1 % i NOK). Der var det spesielt selskaper inne media og underholdning som dro lasset. Med svak oljepris og økende investorfokus på grønne aksjer, fortsetter energisektoren å skuffe. Sektorindeksen for energi endte i oktober ned 5,5 % (-3,4 % i NOK), og er dermed ned 51 % så langt i år (-46 % i NOK).

Til sammenligning er IT sektoren i år opp 20 % (31 % i NOK). IT sektoren har riktignok hatt litt motvind de siste månedene. I september og oktober er det IT, i tillegg til energi, som har fått mest juling, ned 9,5 % (-0,8 % i NOK). IT sektoren har hatt en eventyrlig utvikling de siste årene. Ser vi tilbake tre år er indeksen opp 70 % i USD. Prisingen av sektoren er høy og det er naturlig at en del investorer velger å ta gevinst når usikkerheten i markedet øker.

Alfred Berg Global var ned 1,5 % i oktober. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode ned 1 %. Porteføljen er noe mer defensivt posisjonert enn sin referanseindeks med høy eksponering mot kvalitetsselskaper, dvs. selskaper med høy lønnsomhet over tid, god cashgenerering og stabile eller økende marginer. Porteføljen vil derfor generelt gjøre det bedre enn referanseindeksen i urolige markeder, men i oktober fikk vi ikke uttelling for vår defensive tilt. Hittil i år har fondet derimot tjent godt på sin høye eksponering mot kvalitetsselskaper med en avkastning på 10,9 %, mot 7,2 % for verdensindeksen.

I Alfred Berg Global gjør vi gradvise endringer i takt med trendene vi ser i markedet. I industrisektoren fortsetter vi å øke innen kapitalvarer og transport. Vi har også økt eksponeringen noe mot materialsektoren og forsikring. De største negative endringene er innen helse (legemidler og bioteknologi), ikke-syklisk konsum og IT (programvare og tjenester). Ved utgangen av oktober har vi relativt til vår referanseindeks størst overvekt i sektorene materialer, industri og IT. De største undervektene er i finans og energi.


I Alfred Berg Global bruker vi kvantitative modeller til å identifisere aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer at porteføljen vil gjøre det relativt bra i et marked med moderat til lav risikoappetitt, men vil henge noe etter i et marked med stor optimisme.

Våre framtidsutsikter

I vår taktiske allokering anbefaler vi en nøytralvekt i norske aksjer. Usikkerheten er for tiden svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Likevel har gjeninnhentingen etter krisen kommet svært raskt noe som gjør at prisingen ligger over normalområdet.