Månadsbrev mars 2024

Ränteutvecklingen i mars var relativt stabil med vissa skillnader mellan valutor. Under året har dock räntorna stigit ordentligt med cirka 40-50 punkter på 10-årsnivån i de stora valutorna. Det står i viss kontrast till att vi ser att inflationen fortsätter nedåt i de flesta länder. Norge ligger något efter, men vi ser fortfarande en nedåtgående trend. Ränteuppgången förklaras snarare av de relativt starka makroekonomiska nyckeltalen. Även om enskilda siffror skiljer sig något ger det ingen omedelbar förväntan om en djupare recession. Mjuklandningsscenariot cementeras mer och mer som det förväntade utfallet för ekonomin. En stark ekonomi ger centralbankerna mer utrymme att navigera när och hur snabbt de vill trappa ned sin restriktiva penningpolitik. 

Den ekonomiska utvecklingen pekar i hög grad i samma riktning i de flesta länderna. USA börjar sticka ut genom styrkan i siffrorna. Arbetsmarknaden fortsätter i god takt och den ekonomiska tillväxten överträffar både förväntningarna och vad vi ser i Europa, inklusive Skandinavien. Uppfattningen att Fed ska leda världens centralbanker även i den sänkande delen av den penningpolitiska cykeln försvagas därför något. Marknadens förväntningar är nu att Riksbanken blir först med att sänka i maj. FED och ECB förväntas båda sänka i juni, men en ECB-sänkning är 90% inprisad jämfört med 40% för en Fed-sänkning. I Norge är förväntningen att den första sänkningen sker i september. I allmänhet prissätts 2-4 sänkningar fram till 2024 beroende på land/centralbank. 

Givet den makroekonomiska bakgrunden och förväntningarna om en mindre restriktiv penningpolitik framöver hade risktillgångar en bra månad. Aktieindexen fortsatte att stiga och kreditpremierna på de globala obligationsmarknaderna sjönk kraftigt. Primärmarknaden fungerar bra och det finns pengar tillgängliga för de flesta företag. 

Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus 

Även om marknaden prisar in en positiv bild framöver finns det fortfarande vissa latenta riskfaktorer. Fastighetssektorn har utvecklats väl utifrån förväntningar om lägre räntor och lägre kreditspreadar förbättrar företagens finansieringskostnader och tillgång till kapital. En något självförstärkande effekt som kan vända. Med tanke på den ekonomiska historien är den villkorade sannolikheten för en recession med tanke på toppen av en räntehöjningscykel hög. Konkursfrekvensen bland företag tickar fortsatt uppåt, givet från en historiskt låg nivå, och vissa sektorer som byggbranschen och konsumtionsvaror är särskilt utsatta. Framöver kommer därför mycket av fokus att ligga på penningpolitiken och samspelet med ekonomin. 

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income 

Alfred Berg Income genererade en direktavkastning på cirka 1% i mars, vilket ses som en bra månad. Fastigheter var återigen den starkaste sektorn, följt av subordinerade lån i bank och Energi. Det var främst bolaget Intrums obligationer som bidrog negativt, men bolagets rating nedgraderades i mars och i enlighet med fondens investeringsmandat och riktlinjer fick Alfred Berg Income sälja fondens innehav av obligationer. Vi har fortsatt en relativt konservativ portfölj med en liten övervikt i Investment Grade jämfört med High Yield. Fondens genomsnittliga direktavkastning ligger dock klart över det historiska genomsnittet. Förväntningar om ökade problem i flera bolag på marknaden, och att marknaden har utvecklats starkt den senaste tiden, gör att vi fortfarande tycker att det är bra att ha en konservativ portfölj.

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield

Efter en relativt lugn inledning på året var emissionsmarknaden mycket aktiv i mars. Den sista veckan i månaden blev den mest aktiva i historien. För månaden som helhet emitterades obligationer till ett värde av närmare 30 miljarder SEK, fördelat på 21 olika emittenter. Cirka 50 miljarder svenska kronor har emitterats hittills i år. Fonden investerade i nya lån utgivna av Stillfront, North Alliance, SGL Group och Cibus. Vi förväntar oss att emissionsmarknaden kommer att vara fortsatt aktiv under de kommande 2-3 månaderna och investerarnas aptit på nya lån verkar vara hög. Det finns fortfarande anledning att frukta potentiellt ökad volatilitet och osäkerhet med tanke på de olösta och pågående krigen i Ukraina och Mellanöstern. Vi förväntar oss en ökad grad av defaults. Räntor och inflation kan utgöra ett hot på längre sikt. Men det senare återspeglas relativt väl på dagens marknad. Dessutom är den största andelen obligationer på den nordiska high yield-marknaden rörlig ränta, vilket ger skydd mot den direkta effekten av högre marknadsräntor. Vi tror att dagens volatila marknad skapar möjligheter för den långsiktiga investeraren. 

Alfred Berg Nordic High Yield ACC A

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i april

2024 är fortsatt ett bra år för den nordiska aktiemarknaden.  Även om rapportsäsongen för det fjärde kvartalet visade vissa svaghetstecken har kombinationen av fortsatt aggregerad vinsttillväxt och goda makroindikatorer visat sig vara mer effektiv. Mars blev därför ännu en bra månad för den nordiska aktiemarknaden.

Den bästa sektorn i Norden i mars var fastigheter, följt av hälsa och energi. I den motsatta änden av skalan hittade vi finans- och informationsteknik.

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak 

Fonden hade en god utveckling i både absoluta och relativa termer. Det var främst bolagsvalen inom respektive sektor som bidrog positivt till utvecklingen relativt jämförelseindex. Saab fortsatte sin väg uppåt och var den aktie som gav det enskilt största relativbidraget. Fondens relativa avkastning hade också hjälp av två bolag som vi valt att inte äga, Evolution (finns aldrig i fonden eftersom vi exkluderar bolag vars verksamhet är spel om pengar) samt Nibe, vars kurs pressas av tuff marknad för branschen. På minussidan placerade sig Securitas, som tog en paus efter en stark inledning samt OX2, vars utveckling främst kan hänföras till negativt nyhetsflöde för sektorn, snarare än bolagsspecifika orsaker. Hennes & Mauritz var det enda större bolaget som presenterade siffror under mars. Fonden har valt att ha en position motsvarande bolagets vikt i index p.g.a. osäkerheten kring bolagets utveckling hänförlig till VD-bytet samt de stora slagen i samband med rapporterna. Viktigast för fondens totala avkastning var förutom Saab, Volvo, EQT och fastighetsbolaget Balder.   

Alfred Berg Sverige Gambak

Nordic Gambak

Den relativt sett starkaste sektorn för Nordic Gambak i mars var just finans och konsumtion. Svagast var hälso- och konsumentsektorerna. Sektorns avkastning kan ibland påverkas starkt av enskilda aktier. Så var fallet för Nordic Gambak i mars där en enskild aktie, Clas Ohlson, bidrog med cirka -0,6 procentenheter i relativavkastning, efter att bolaget levererat ett överraskande svagt fjärde kvartal. 

I absoluta tal är de största sektorerna i Nordic Gambak fortfarande tillverkning, finans och hälsovård. Relativt sett – mätt mot index – är tillverkningsindustrin och konsumtionen den största sektorpositioneringen. De största underviktade sektorerna är informationsteknik och hälsa.  

De främsta bidragsgivarna till avkastningen under mars var hälsa, tillverkning och finans. Hälso- och sjukvårdssektorn i Norden domineras nästan helt av en aktie, Novo Nordisk. Nordic Gambak är fullinvesterat i denna aktie, men viktningen i indexet är så hög att det är svårt att generera en överavkastning i denna aktie. Men fonden är i alla fall på uppgång. På den negativa sidan fanns konsumtions- och kommunikationstjänster. Den svaga avkastningen i konsumtionen beror nästan uteslutande på en aktie, Clas Ohlson. 

Active Share är 69

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk (9,1 %), Volvo (4,8 %) och Danske Bank (4,8 %). 

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var Scandic Hotels som steg 18,6% (0,2% på portföljnivå), SAAB som steg 15,3% (0,1%) och Castellum som steg 12,2% (0,1%). I negativ riktning bidrog Clas Ohlson som föll 18,8% (-0,5% på portföljbasis), Høegh Autoliners som föll 11,0% (-0,3%) och Viaplay Group som föll 11,6% (-0,2). 

Under månaden har vi ökat våra innehav i bland annat New Wave Group, HemneGroup och Lindab International. Vi har minskat våra positioner i Nordea, Telenor och BW LPG.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Small Cap

Fonden hade en stark månad och avkastade i absoluta tal 5,7%, vilket var sämre än fondens jämförelseindex.  De två största bidragsgivarna relativt index var Bonesupport och Scandic Hotels. Det svenska medicinteknikbolaget Bonesupport meddelade under mars månad att man erhållit marknadsgodkännande från amerikanska FDA för användning av Ceramant G vid öppna frakturer. De två största negativa bidragsgivarna relativt index var övervikten i Clas Ohlson och norska Höegh Autoliners. Höegh Autoliners, som erbjuder sjötransport av bilar, maskiner och lastbilar fick i början av mars förmedlat av EU att man funderar över att införa tullar, inklusive retroaktiva sådana, på import av kinesiska elbilar.

Alfred Berg Nordic Small Cap