Utsikt over akerbrygge

Månadsbrev april 2024

Årets makroekonomiska trender fortsätter. I ett historiskt perspektiv är arbetslösheten fortsatt låg i de flesta länder. Den ekonomiska tillväxten fortsätter, även om vi ser en markant skillnad mellan Europa och USA. En del av den oväntat starka tillväxten och de nya jobben i USA har tillskrivits den senaste tidens höga invandring. 

Inflationssiffrorna fortsätter också nedåt, om än i långsammare takt än vad centralbankerna kanske hade hoppats på och vad marknaden hade förväntat sig. Den nuvarande penningpolitiska regimen får betraktas som restriktiv. Vi har passerat inflationstoppen och löneökningarna har dämpats jämfört med föregående år. Mot bakgrund av de starka makroekonomiska siffrorna och det positiva sentimentet på de finansiella marknaderna ifrågasätts dock den restriktiva penningpolitiken i dag. Det beror på att marknaden söker nivån på den långsiktigt neutrala styrräntan. Osäkerheten här sprider sig till förhöjd volatilitet på avkastningskurvan. 

Har vi nått ett nytt normalläge för en neutral styrränta, med förnyad ekonomisk tillväxt till följd av near/on-shoring, teknisk utveckling inom gröna lösningar och artificiell intelligens samt betydande investeringar i vapenteknik och försvar? Eller ska vi se räntorna återgå till nivåerna före pandemin? Vilket då kändes rätt med tanke på de demografiska utmaningar vi stod inför i västvärlden. En åldrande befolkning leder till en lägre andel förvärvsarbetande och låga födelsetal hämmar befolkningstillväxten. Befolkningstillväxten har, om något, försämrats i de flesta länder, med undantag för länder som USA, som drar nytta av betydande invandring.

Under april har vi sett en ränteuppgång, både i Norden och internationellt, givet förväntningar om en längre period av restriktiva styrräntor och en mjuklandning. I början av året räknade vi med 5-6 sänkningar av styrräntorna under 2024. Detta har nu modererats till en sänkning och sannolikhetsviktningen har skjutits fram till hösten. Undantaget är Riksbanken och ECB, där marknaden räknar med en sänkning vid maj- respektive junimötet.

Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus 

Kreditmarknaderna går starkt. Ett antal nyemissioner görs och kreditpremierna trendar nedåt. Nedgången är mer uttalad internationellt än vad vi ser i Norge. Den stora andelen fastighetsobligationer i Sverige leder också till betydande inflöden till svenska kreditspreadar på aggregerade nivåer.  

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income 

Bolagsrapporterna för första kvartalet i år har varit blandade. Svagare intäkter och pressade marginaler hos vissa bolag och blandade framtidsutsikter. Vi ser också att fallissemangsgraden ligger runt det historiska genomsnittet i nordisk High Yield, det vill säga cirka 5%. Det gör att vi fortfarande tycker att en konservativ portfölj är motiverad.

Alfred Berg Income hade en avkastning i intervallet +0,35%. Hybridobligationer i fastigheter drog ned avkastningen något, men i övrigt var det relativt små rörelser generellt under månaden. Fonden har fortsatt en övervikt i Investment Grade.

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield

Primärmarknaden fortsatte att vara mycket aktiv och det har faktiskt varit rekordhöga transaktionsvolymer under de senaste två månaderna. Totalt gjordes 14 nyemissioner under april med 17,5 miljarder SEK i total transaktionsvolym. Med tanke på de höga kassanivåerna bland investerare har efterfrågan på nya affärer generellt sett varit solid, med flera av de senaste obligationsemissionerna som har sett en betydande åtstramning från det inledande prissamtalet. Vi deltog i några av dessa nya affärer men fortsätter att vara selektiva. På andrahandsmarknaden stramas spreadarna åt ytterligare, men sammantaget ser vi fortfarande den nordiska marknaden som ett attraktivt investeringsalternativ, men förutser fortsatt volatilitet och osäkerhet avseende geopolitiska- och makroekonomiska risker.

Alfred Berg Nordic High Yield ACC A

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i april

Efter flera månader av uppgångar var april månaden då de stora internationella indexen tog en paus. Norden klarade sig relativt väl med en uppgång på Oslobörsen som drog upp de nordiska indexen. 

Den bästa sektorn i Norden under april var energi, följt av material- och telekom. Den nordiska energisektorn domineras i hög grad av Fortum, så effekten på den aktien gör mycket för sektorindexet. I den motsatta änden av skalan hittade vi fastigheter och konsumtionsvaror. 

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak 

Trots övervägande mycket goda kvartalsresultat för fonden största positioner blev utfallet totalt sätt något sämre än jämförelseindex.  Försvarskoncernen Saab, som levererade en mycket stark rapport och överträffade förväntningarna, orkade inte riktigt vidare efter en kraftig kursuppgång hittills i år. Också vindkraftsbolagets OX2:s aktie backade under april. Bolagets intjäningsmodell innebär att majoriteten av intäkterna kommer ”klumpvis” när bolaget säljer ett projekt och under första kvartalet saknades större försäljningar. Ledningen upprepar att man har flera processer på gång och räknar med försäljningar under året. På plussidan placerade sig bl.a. luftteknikbolaget Munters. Återigen visade bolaget på stark exekution med goda marginaler och en stor orderstock samt att man fått ordning på problemområdet Livsmedelsindustri. 

Alfred Berg Sverige Gambak

Nordic Gambak

Den relativt sett starkaste sektorn för Nordic Gambak i april var framför allt industrisektorn där många av våra utvalda aktier levererade bra kvartalssiffror. Detta resulterade i en belöning i form av kursuppgångar. Vår selektiva exponering mot energi var också lönsam medan våra positioner inom kommunikationstjänster och konsumtionsvaror bidrog negativt.

I absoluta tal är de största sektorerna i Nordic Gambak fortfarande industri, finans och hälsovård. Relativt sett – mätt mot index – är industri och konsumtionsvaror den största sektorpositioneringen. De mest underviktade sektorerna är informationsteknik och hälsovård.  

De främsta bidragsgivarna till avkastningen under april var industri, hälsa och energi. Det var framför allt våra utvalda industriaktier som drog lasset. Vi har länge haft en dominans av industri, understödda av många bolag med världsledande nischpositioner, hög avkastning på investerat kapital och fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Konsumtions- och kommunikationstjänster bidrog negativt på relativ basis, där en tidigare stark bidragsgivare, Clas Ohlson, föll.

Den aktiva andelen är 68 

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk (9,1%), Wärtsilä (5,0%) och Danske Bank (4,7%). 

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var Wärtsilä som steg 24,9% (1,0% på portföljnivå), Høegh Autoliners som steg 34,9% (0,7%) och 2020 Bulkers som steg 30,9% (0,4%). I negativ riktning drogs Viaplay som föll 23,4% (-0,4% på portföljbasis), New Wave Group som föll 20,7% (-0,3%) och Handelsbanken som föll 11,4% (-0,2%). 

Under månaden har vi bland annat ökat våra positioner. Wärtsilä, ABB och Pandox. Vi har minskat våra positioner i Clas Ohlson, Huhtamäki och Castellum.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Small Cap

Fonden hade en bra månad och avkastade i absoluta tal 1,75%, vilket var bättre än fondens jämförelseindex. De två största bidragsgivarna relativt index var Höegh Autoliners och Cargotec som båda inkom med starka kvartalsrapporter för det första kvartalet. Norska Höegh Autoliners som erbjuder sjötransport av bilar, maskiner och lastbilar såg under slutet av april den italienska sjömagnaten Emanuele Grimaldi meddela att deras innehav överstiger 5% i bolaget. Den största negativa bidragsgivaren var undervikten i Boliden som i och med metall-prisuppgångar utvecklades positivt under månaden. 

Alfred Berg Nordic Small Cap