Liten hytte på et fjell

Månadsbrev juni 2024

Världens realekonomier fortsätter utvecklingen från de senaste månaderna. Svag, men något uppgående i Europa och stark, men något svagare i USA. Centralbankernas signaler var blandade i juni. ECB sänkte räntorna och signalerade mer under Q3 och Q4. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve signalerade ingen brådska med räntesänkningar, men öppnade också för sänkningar under andra halvåret. Riksbanken kom in på den duvaktiga sidan och signalerade möjligheten till 3 nya sänkningar under hösten, mer än vad marknaden räknat med. Sammanfattningsvis ser vi Norges Bank som den centralbank som sticker ut mest på den restriktiva sidan. Kanske inte så förvånande då Norge fortsatt har en högre inflation än nästan alla länder runt omkring.

I linje med hopp och tro på ekonomin och räntorna såg vi återigen ganska stora ränterörelser under hela månaden. 

Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus 

Kreditmässigt hade vi ännu en stark månad med god aktivitet i nyemissionsmarknaden, vilket tillsammans med en fortsatt stark andrahandsmarknad bidrog till en ytterligare ökning av kreditpremierna. Det bör dock nämnas att det finns en växande nervositet i samband med valet i Frankrike i synnerhet. Rädslan för en högerextrem regering bidrog i sig till något högre premier, särskilt för franska företag. En mycket god likviditetssituation på samtliga marknader har hittills övertrumfat denna osäkerhet och tydligt dämpat marknadseffekterna.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income 

På kreditobligationsmarknaden har det varit en bra månad för nordiska obligationer. Ett rekordstort antal obligationer har emitterats och flera nya företag har kommit in på marknaden. Trots mer volatila kreditspreadar på internationella marknader har den nordiska marknaden varit relativt stark med fallande kreditspreadar. Nu har vi gått in i semestertider och aktiviteten har avtagit. Vi ser en risk för att den politiska turbulensen, plus det faktum att vissa sektorer ser dyra ut, kan leda till mer volatilitet även efter sommaren på den nordiska marknaden. Å andra sidan bidrar höga räntor till att göra portföljerna mer robusta. 

Alfred Berg Income hade en bra månad. Portföljen levererade generellt en stabil och positiv avkastning. Det var inga enskilda sektorer eller företag som stack ut. 

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield

Det var en extremt hektisk primärmarknad i juni med 25 affärer och en total volym på 29,5 miljarder SEK som stängdes. Det kan jämföras med 21,6 miljarder svenska kronor i juni 2021, som hade det tidigare rekordet. Det finns fortfarande en majoritet av EUR- och USD-denominerade kontrakt, men vi märker att det nu finns något fler NOK-denomineringar. Det har funnits många förstagångsemittenter hittills under 2024, och dessa stod faktiskt för mer än hälften av kontraktsvolymen förra månaden. Det är därför tydligt att den nordiska HY-marknaden har varit, och fortsätter att vara, en mycket attraktiv finansieringskälla för många typer av företag. Vi har dock fortsatt att vara selektiva på grund av mindre attraktiv risk/avkastning i många fall enligt vår mening, men vi investerade i de nya obligationer som emitterats av Diana Shipping och Kongsberg Automotive samt förlustemissionen i Bulk Infrastructure, för att nämna några. När vi nu går in i sommarsemestrarna förväntar vi oss en begränsad marknadsaktivitet under de kommande veckorna.
Det finns fortfarande en möjlighet till ökad volatilitet och osäkerhet med avseende på det pågående kriget i Ukraina och Mellanöstern, samt de pågående/kommande valen i Frankrike och USA. Vi utesluter inte att andelen fallissemang kan komma att öka ytterligare, men vi ser ändå att det nordiska High Yield-universumet har fundamentalt starka underliggande marknader för många av bolagen och sektorerna.

Alfred Berg Nordic High Yield ACC A

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i juni

Det första halvåret har varit ett mycket starkt halvår på de internationella börserna och Norden har hängt med. Under juni var det dock stiltje i Norden med en avkastning runt noll för de största nordiska indexen. Internationellt fanns också en större spridning i fältet, där bland annat de politiska händelserna i Frankrike satte sina spår. Vi går snart in i rapportsäsongen för det andra kvartalet. Normalt sett väger bolagens resultat tyngre än externa händelser. 

Den bästa sektorn i Norden till och med juni var hälsa, följt av informationsteknik och finans. Svagast var energi, konsumentvaror och råvaror. Inom hälso- och sjukvårdssektorn är Novo Nordisk återigen den överlägset största bidragsgivaren. För den svagaste sektorn, energibolagen, är det vindkraftsbolaget Ørsted som drar ner mest, värt att notera är att denna sektor har så få bolag att enskilda företag kan få en ovanligt stor påverkan.  

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak 

Fonden utvecklades i linje med marknaden. Den största händelsen var rapporterande strålterapibolaget Elekta, som tyvärr redovisade en svag rapport. Trots att bolaget bedöms ha ett starkt produktutbud och att efterfrågan för avancerad cancerterapi ständigt ökar, så lyckas bolaget inte leverera i linje med förväntad tillväxt och lönsamhet. Vår bedömning är att återhämtningen riskerar att dra ut på tiden och har efter rapporten valt att avyttra innehavet. H&M återfinns som ett mindre innehav i fondens portfölj, vilket innebar att vi drabbades mindre än marknaden som helhet av kursfallet i aktien. Också i fallet H&M har vi valt att minska exponeringen, då vi gör bedömningen att utvecklingen framåt är mycket svårbedömd och att värderingen av bolaget inte motiverar risken. 

Alfred Berg Sverige Gambak

Alfred Berg Nordic Gambak

Den relativt sett starkaste sektorn för Nordic Gambak i juni var råvaror, följt av tillverkningsindustrin. Fonden stärktes mot index på en undervikt i materialsektorn och vi har undvikit de aktier i sektorn som utvecklades svagt i juni. Samtidigt utvecklades fonden väl inom tillverkningsindustri. Sektorn som helhet hade ingen bra månad, men fondens innehav utvecklades väl. Relativt sett var IT-fondens svagaste sektor i juni, där Dynavox var den största negativa bidragsgivaren. 

I absoluta tal är de största sektorerna i Nordic Gambak fortfarande industri, finans och hälsa. Relativt sett – mätt i förhållande till index – är tillverkning och energi den största sektorpositioneringen. De mest underviktade sektorerna är IT och finans.  

Det viktigaste absoluta bidraget till avkastningen under juni var tillverkning, råvaror och hälsa. Inom hälsa har vi några utvalda tjänster som hade en bra utveckling i juni, Novo Nordisk först och främst.  På den negativa sidan hittar vi konsumentvaror och IT, där våra positioner utvecklades sämre under månaden.

Den aktiva andelen är 68. 

Vid utgången av månaden var fondens största innehav Novo Nordisk (9,5%), Wärtsilä (4,6%) och Atlas Copco B (4,1%). 

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var Novo Nordisk som steg 8,6 procent (0,7 procent i portföljnivå), SEB som steg 5,7 procent (0,2 procent) och Ambea som steg 8,4 procent (0,2 procent). Negativt var Viaplay som föll 22,6% (-0,3% på portföljbasis), Wärtsilä som föll 6,1% (-0,3%) och Munters som föll 11,7% (-0,2%). 

Under månaden har vi ökat våra innehav i bl.a. Tele2, AAK och Alk-Abello. Vi har minskat våra innehav i Pandora, Saømar och Securitas.

Alfred Berg Nordic Gambak 

Alfred Berg Nordic Small Cap

Juni blev en röd börsmånad för nordiska småbolag. Fonden hade en bra månad relativt och utvecklades bättre än fondens jämförelseindex. De två största bidragsgivarna relativt index var övervikterna i Zealand Pharma och Ambea. Det danska läkemedelsbolaget Zealand Pharma tillkännagav under månaden positiva studieresultat och en efterföljande aktieemission på 6,2 mdr danska kronor. Ambea, verksamma inom vård och omsorg och som tidigare i maj levererade en stark kvartalsrapport fortsatte sin positiva utveckling. De största negativa bidragsgivarna i portföljen var övervikterna i Viaplay och Munters. 

Alfred Berg Nordic Small Cap