orange byggnader i Stockholm

Månadsbrev maj 2024

I maj sänkte Riksbanken styrräntan från 4,0 procent till 3,75 procent som en av de första centralbankerna att sänka räntan. Den schweiziska centralbanken sänkte räntorna i april och marknaden prisar med stor sannolikhet in en sänkning från ECB i juni. Fed, BoE och Norges Bank i Norge väntas inte sänka förrän i höst.

Räntesänkningarna har därför kommit senare än vad marknaden ursprungligen antog när centralbankerna inledde höjningscykeln vid årsskiftet 2021/2022. Makroekonomin visade sig vara starkare än väntat och arbetslöshetssiffrorna är fortfarande historiskt låga i de flesta länder. Inflationssiffrorna fortsätter att sjunka och särskilt viktigt för inflationsdynamiken finns tecken på att löneökningarna håller på att mattas av. 

Marknaden har nu en generell tro på att vi passerat räntetoppen och att centralbankerna klarar av en mjuklandning vilket återspeglas i prisbilden. På obligationsmarknaden sjunker kreditpremierna, särskilt i känsligare segment som fastigheter och obligationer med låg efterställningsgrad. Inte oväntat har aktiemarknaden också en positiv syn på makrobilden. Teknikaktier, som anses vara bland de mest räntekänsliga, steg kraftigt under månaden, i en i övrigt stark börsmånad.

Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus 

Det har varit en betydande aktivitet i primärmarknaden under hela månaden med företag som vill säkra finansiering före sommaren, samt förbättra tillgång och prissättning av finansiering. 

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income 

Alfred Berg Income hade en bra månad med en avkastning på ca 0,9%. En stor del av portföljen utvecklades väl, särskilt en del fastigheter och hybridkapital. Strategin är oförändrad, men en liten övervikt i investment grade. Höga räntor bidrar bra till fondens avkastning, men vi tycker att kreditspreadarna börjar se okej till ganska dyra ut. Vi anser därför att en konservativ portfölj är lämplig. 

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield

Primärmarknaden för obligationsemissioner var stark i maj och hittills i år har rekordvolymer emitterats. För månaden som helhet emitterades obligationer för närmare 19 miljarder SEK, fördelat på 20 olika emittenter. Cirka 100 miljarder svenska kronor har emitterats hittills i år. Våra högavkastande fonder investerade i nya lån utgivna av Excellence Logging, Klaveness Combination Carriers och Kistefos. Vi förväntar oss att emissionsmarknaden kommer att vara fortsatt aktiv under den kommande månaden för att sedan ta en paus under sommaren. Investerarnas aptit på nya lån verkar vara stor. Det finns fortfarande anledning att befara en potentiellt ökad volatilitet och osäkerhet mot bakgrund av de pågående krigen i Ukraina och Mellanöstern. Vi förväntar oss en något ökad nivå av defaults framöver. Räntor och inflation kan utgöra ett hot på längre sikt. Det senare återspeglas relativt väl på dagens marknad. Dessutom är den största andelen obligationer på den nordiska high yield-marknaden rörlig ränta, vilket ger ett skydd mot den direkta effekten av högre marknadsräntor. 

Alfred Berg Nordic High Yield ACC A

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i april

Den goda utvecklingen på de internationella börserna fortsatte under maj och Norden hängde definitivt med i svängarna. Det nordiska indexet slutade på plus och uppgången hade en bra bredd. Man ska dock vara medveten om att resultaten från de stora bolagen inte riktigt är i linje med prisuppgången på aktierna. Faktum är att en majoritet av de stora bolagen i Norden har upplevt en nedjustering av förväntningarna, trots kursuppgångarna. 

Den bästa sektorn i Norden under maj månad var supply, följt av informationsteknik och industri. Energisektorn är ganska smal, det är Fortum i Finland som har bidragit till sektorns avkastning. På den negativa sidan hittar vi konsumentvaror, förbrukningsvaror och hälsosektorn. Inom hälsovårdssektorn finns det ett fåtal aktier som har utvecklats svagt, och flaggskeppet Novo Nordisk har gått svagare än index i maj. 

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak 

Fonden hade en bra månad, i absoluta tal men också relativt marknaden. OX2 bidrog positivt, då budet innebär en premie på ca 50 % jämfört med nivån innan budet, dock 20 % lägre än kursnivå för ett år och 40 % under tidigare toppnivåer. På sektornivå var industri den största bidragsgivaren tack vare lyckosamma bolagsval, vilka förutom OX2, inkluderade försvarsbolaget Saab och förvärvsbolaget Sdiptech. Också utfallet för cykliska konsumentvaror var till fondens fördel med god utveckling för portföljbolagen Scandic Hotels och Autoliv samt ett positivt relativbidrag från casinobolaget Evolution, som vi inte äger. IT var den enda sektorn med ett negativt bidrag av betydelse, så fonden är underviktad i Ericsson. Mätteknikbolaget Hexagon, som är vår största investering i sektorn hade en svag månad.

Alfred Berg Sverige Gambak

Nordic Gambak

Den relativt sett starkaste sektorn för Nordic Gambak i maj var hälso- och sjukvårdssektorn, följt av tillverkningsindustri. Fonden steg mot index på en undervikt i hälsosektorn och vi har undvikit de aktier i sektorn som utvecklades svagt i maj. Samtidigt utvecklades fondens innehav i tillverkningsindustrin väl under maj. Tillverkningsindustrin är vår största relativa – och absoluta – sektorposition och både sektorn och våra aktieval hade en bra månad. Nordic Gambak tappade däremot relativt sett inom finans, där några av de positioner vi har inte haft en stark månad.

I absoluta tal är de största sektorerna i Nordic Gambak fortfarande industri, finans och hälsa. Relativt sett – mätt mot index – är tillverkningsindustri och konsumtionsvaror den största sektorpositioneringen. De mest underviktade sektorerna är råvaror och IT.  

De viktigaste bidragande faktorerna till avkastningen under maj månad var tillverkningindustri, hälsa och energi. Inom hälsa har vi några utvalda positioner som hade en bra utveckling i maj. På den negativa sidan finner vi konsumtionsvaror och finans, där våra positioner utvecklades sämre under månaden.

Den aktiva andelen är 68. 

I slutet av månaden var fondens största innehav Novo Nordisk (9,0%), Wärtsilä (5,1%) och Atlas Copco B (4,1%). 

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var VBG Group som steg 18,5% (0,3% på portföljnivå), DOFG som steg 17,2% (0,2%) och Ambea som steg 15,0% (0,2%). Negativt var Salmar som föll 8,9% (-0,2% på portföljbasis), Danske Bank som var oförändrad % (-0,1%) och Securitas som föll 2,7% (-0,1%). 

Under månaden ökade vi innehaven i bland annat Cargotec, Peab och Rockwool. Vi har minskat innehaven i Huhtamäki, NCC och Danske Bank.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Small Cap

Fonden hade en bra månad och avkastade i absoluta tal 4,67%, vilket var i linje med fondens jämförelseindex. De två största bidragsgivarna relativt index var undervikten i Getinge och övervikten i Ambea. Vår fulla undervikt i medicinteknikbolaget Getinge bidrog positivt. Bolaget har ånyo kritiserats för bristande kvalitet på sina produkter av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Ambea, verksamma inom vård och omsorg, levererade en stark kvartalsrapport under maj månad. Till detta bör likaså nämnas att huvudägaren Actor har sålt hela sitt innehav med 3% rabatt. Den största negativa bidragsgivaren var övervikten i norska fiskodlingsbolaget Salmar som under första kvartalet upplevde hårda vinterförhållanden och fortsatta manetattacker, vilket påverkade bolagets resultat negativt.

Alfred Berg Nordic Small Cap