Utsikt over hav og fjell

Månedsrapport februar 2021

Økonomi og renter

Februar ble i stor grad en positiv måned for verdens finansmarkeder; både aksjemarkeder, høyrentemarkeder, samt olje og andre råvarer endte måneden i grønt. Det store temaet var imidlertid renter og inflasjon, i tillegg til Corona selvsagt. For å gjøre unna det siste først; Norge og resten av Europa sliter med hastigheten på vaksinering. Samtidig herjer nye muterte varianter av viruset, og vi opplever en ny runde med nedstenging av samfunn. Vi skal nok ikke satse for mye på en normalisering av hverdagen før på sensommeren. I USA og UK gjennomføres vaksineringen langt mer effektivt, og forventning til økonomisk gjeninnhenting ligger noen måneder foran Norge og Europa.

Norske renter har over de siste månedene fulgt amerikanske tett. Amerikanske renter har vært drevet opp av økte inflasjonsforventninger etter hvert som samfunnets gjenåpning rykker nærmere. I februar rykket imidlertid rentene skikkelig til, og vi har sett en langt kraftigere og bredere bevegelse.

Den amerikanske 10 åringen steg omlag 33 basispunkter i løpet av måneden og endte på 1,4 %. Også tyske, norske og øvrige nordiske statsrenter steg mellom 25 og 40 basispunkter. I tillegg til faktorene nevnt over bidro også tekniske faktorer til renteoppgangen. Amerikanske boliglånsobligasjoner har egenskaper som gjør at durasjonen øker kraftig i situasjoner med økte renter. I februar måtte derfor MBS forvaltere selge amerikanske statsobligasjoner i stort omfang for å begrense durasjonen i porteføljene.

Den kraftige renteoppgangen kom overraskende på markedet, og vi er blant de som mener at bevegelsen ikke står i stil med hva vi kan forvente av inflasjon og sentralbankrenter fremover. Det er grunn til å tro at inflasjon kommer opp de kommende kvartalene; basiseffekter i tallserien, råvarepriser, og økt etterspørsel ved gjenåpning av økonomien vil være primære drivere. Vi mener imidlertid at en stor del av de strukturelle faktorene som holdt inflasjonene nede i forkant av pandemiene, fortsatt vil være tilstede i perioden etter. Samtidig tror vi det tar lang tid før arbeidsmarkedet strammes til og bidrar til varig inflasjon gjennom økte lønninger. Samtidig har sentralbankene vært usedvanlig tydelige på at de ikke vil reagere på en midlertidig oppgang i inflasjonen. Med «taper tantrum» friskt i minne vil både FED og ECB være meget bevisste på hvordan høyere renter kan ødelegge den økonomiske gjeninnhentingen.

Kredittmarkedet
Innen kreditt har det vært langt mindre bevegelser. I NOK og SEK har det gjennomgående vært noe inngang i kredittpåslag, men med en flat utvikling mot slutten av måneden. EUR markedet har vært mer kjølig, og kredittpåslag har trukket ut ca. 5-10 punkter jevnt gjennom hele måneden. Førstehåndsaktiviteten har fortsatt vært på et høyt nivå, men noe preget av vinterferie i Norge og Sverige mot slutten av måneden. Fortsatt observerer vi en lav eller negativ new issue premium. Vi har derfor i liten grad tatt del i nye emisjoner også denne måneden.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

LIKVIDITETSFOND

3 måneders Nibor rente var et par punkter ned gjennom februar, og endte på 0,45 %. Fortsatt er det et relativt høyt påslag over styringsrenten på 0 %. Det ligger ingen forventing om økte renter i perioden, og dermed er påslaget resultat av stram likviditet i interbank markedet. Flere analyser peker på bedring av disse forholdene frem mot sommeren. Etter nyttår har flere banker vært på banen og kjøpt tilbake korte obligasjoner. Detter har bidratt til inngang i kredittpåslag i korte og mellomkorte bankpapirer spesielt, men også andre sektorer har nytt godt av dette den siste tiden.

Alfred Berg Likviditet var opp 0,07 %.

Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) var opp 0,12 %.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Inst) var opp 0,11 %.

NORSKE OBLIGASJONSFOND

Den kraftige bevegelsen i norske renter bidrar negativt til avkastningen i fond med durasjon. Selv om kredittpåslag i seg selv bidro positivt til avkastning, er det ikke nok til å unngå negativ totalavkastning. Således er februar et tydelig bevis på hvor sårbart markedet blir når både renter og kredittpåslag er lave. For fond uten rentedurasjon, ble februar en svakt positiv måned. Markedet priser inn at Norges Bank skal heve styringsrenten både mer og vesentlig tidligere enn i andre land. Vi er usikre på om dette kommer til å materialisere seg i samme grad som markedet priser, og ligger derfor nøytralt posisjonert i forhold til referanseindeksens durasjon.

Alfred Berg Obligasjon (Classic) var ned -0,58 %.

Alfred Berg Kort OMF var opp 0,05 %.

Alfred Berg Kort Stat var ned -0,12 %.

NORDISKE OBLIGASJONSFOND

Utviklingen i kredittpåslag var som nevnt blandet i de ulike markedene vi opererer, med best avkastning i NOK og SEK, mens det var noe svakere i EUR. Vi har i løpet av de seneste månedene tatt profitt i en del av de mest utsatte EUR posisjonene våre. For fond med lav rentedurasjon ga måneden under ett, en lav, men positiv avkastning. Fondene med mer rentedurasjon ble i for stor grad påvirket av de sterkt stigende rentene, og leverte derfor negativ avkastning for måneden.

Alfred Berg Nordic Investment Grade (Inst) var opp 0,08 %.

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (Inst) var ned -0,48 %.

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Inst) var ned -2,18 %.

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital var opp 0,75 % i februar. I markedet for SEK og NOK obligasjoner ble avkastningen god gjennom måneden. For våre investeringer i USD var det lenge god avkastning i februar, men det snudde brått med svakere risikosentiment i slutten av måneden. Også den delen av porteføljen investert i EUR var blandet i februar; forsikringsobligasjoner holdt seg godt, mens bankobligasjoner var noe svakere. I dagens marked med lave kredittpåslag og renter, mener vi Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital opererer i et spennende segment med godt avkastningspotensiale fremover.

Alfred Berg Income var opp 0,64 % i februar. Sektorer som Shipping og Finans bidro godt. Det var high-yield-delen av porteføljen som bidro sterkest til fondets avkastning i februar, blant annet Gaslog, Delete, Royal Caribbean, Color Group, og Mercell. De obligasjonene som bidro svakest var i hovedsak lange IG obligasjoner i EUR. Fondet deltok i flere nye obligasjonsutstedelser, bland annet i flere grønne og ‘sustainability-linked’ («SLB») obligasjoner. På sikt forventer vi bedre likviditet i de selskapsobligasjoner med en grønn profil enn de som ikke har det. Vi fortsetter med samme strategi som forrige måned. Vi synes fortsatt deler av markedet byr på ok muligheter men vi har bygget opp god likviditetsbuffer som kan benyttes ved gode anledninger, eller ved eventuelle perioder med markedsuro.

Alfred Berg Nordic High Yield (Classic) var opp 0,85 % i februar. Emisjonsaktiviteten i det nordiske høyrentemarkedet var meget høy i februar, og rundt NOK 20 milliarder ble utstedt, fordelt på 19 obligasjonslån. Så langt i 2021 er volumet oppe i over NOK 30 milliarder, sammenlignet med NOK 90 milliarder for hele 2020. Blant de nye lånene fant man bl.a. Scatec Solar, et selskap innen solparker og fornybar energi, som utstedte EUR 250 millioner i en 4,5-års obligasjon, Aker Horizons, Akers selskap innen fornybar energi utstedte også et 4,5-års lån, samt Modex AS som driver innen offshore logistikk som utstedte et 5-års lån på NOK 550 millioner.

De største positive bidragsyterne i porteføljen var obligasjonene utstedt av Gaslog Ltd, Transcom Holding og Hoegh LNG Holdings. Kun fire obligasjoner bidro marginalt negativt til porteføljeavkastningen. Fremover venter vi fortsatt høy volatilitet og usikkerhet med tanke på den reelle fundamentale effekten coronaviruset har på den globale økonomien. Men vi er mer komfortabel med dagens nivå og utsikter enn vi var tidligere i krisen. Vi mener dagens marked skaper muligheter for den langsiktige investor. Emisjonsmarkedet ventes å være aktivt videre utover i 2021.

AKSJEMARKEDET I FEBRUAR

Februar bidro med nok en rekordnotering for Hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs. Selv om indeksen falt litt tilbake den siste uken, endte den måneden opp 3,6 prosent. Hittil i år er Hovedindeksen opp 3,4 prosent. En sterk oljepris var den viktigste driveren for Oslo Børs denne måneden. Resultatsesongen er stort sett avsluttet og samlet sett kom resultatene inn litt i underkant av konsensusestimatene.

Equinor trakk med seg energisektoren til å bli den største positive bidragsyteren for børsen i februar. I motsetning til forrige måned, var oppgangen innenfor sektoren bred denne måneden. Større oljeserviceselskaper som TGS Nopec og Subsea 7, kunne vise til tosifret prosentvis kursoppgang ettersom oljeprisen fortsatte oppover. Oljeprisoppgangen kommer som en følge av god disiplin blant OPEC-medlemmene.

Materialsektoren ble den nest største bidragsyteren til børsoppgangen. Særlig Norsk Hydro bidro sterkt etter kraftig oppgang for aluminiumsprisen. Vi må tilbake til begynnelsen av 2018 for å finne en tilsvarende høy aluminiumspris. Elkem-aksjen hadde en god måned ettersom silikonprisene i Kina er gode. At de sykliske energi- og materialsektorene ble vinnerne i februar, henger sammen med en liten oppgang i de lange rentene. Det kan være tegn på en tiltagende inflasjon.

Forsyningssektoren ble den største negative bidragsyteren for Hovedindeksen i februar. Det var først og fremst et kraftig fall for Scatec. Fornybarselskapet har lenge vært en yndling i aksjemarkedet og har oppnådd en svært høy prising. De grønne aksjene har hatt en tøff måned internasjonalt og rotasjonen over i mer sykliske aksjer kan være en forklaring. Fjordkraft hadde også en svak måned, men veier ikke særlig tungt i indeksen.

UTVIKLINGEN I VÅRE NORSKE AKSJEFOND

Alfred Berg Gambak var opp 3,1 % i februar, mens Fondsindeksen steg med 3,5 %. Fondets aktive andel er 51,2 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Nordic Semiconductor (5,8 %), DNB (4,8 %) og Borregaard (4,3 %).

Aksjene som bidro mest i positiv retning i februar var Nordic Semiconductor som steg 23,3 % (+1,12 % på porteføljenivå), Kid som steg 19,7 % (+0,64 %) og Protector Forsikring som steg 21,1 % (+0,61 %) . De som trakk mest ned var Scatec som falt 23,0 % (-0,75 %), Hexagon Composites som falt 17,6 % (-0,55 %) og NEL som falt 18,0 % (-0,36 %).

Vi har redusert posisjonene i Scatec, NEL, Orkla og Adevinta i februar. Vi har økt posisjonene i Storebrand, Norsk Hydro, Aker BP og Elkem i samme periode.

Alfred Berg Aktiv var opp 3,3 % i februar, mens Fondsindeksen steg med 3,5 %. Fondets aktive andel er 47,7 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i Nordic Semiconductor (som bidro med 0,48 % i forhold til Fondsindeksen), undervekt i NEL (0,47 %) og overvekt i Protector Forsikring (0,46 %). Selskapene som trakk i negativ retning var undervekt i Norsk Hydro (-0,83 %), overvekt i Hexagon Composites (-0,47%) og overvekt i Fjordkraft (-0,32 %). Vi har redusert vektingen i Adevinta, Scatec, Bakkafrost og Hexagon Composites i februar. Vi har økt vektingen i Aker BP, Aker Norsk Hydro og Storebrand i løpet av den samme perioden.

Alfred Berg Norge I var opp 3,58 % i februar, mens Fondsindeksen steg med 3,5 %. Fondets aktive andel er 31,8 %.

De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i NEL (som bidro med 0,34 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Protector Forsikring (0,31 %) og overvekt i Nordic Semiconductor (0,29 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Norsk Hydro (-0,46 %), overvekt i Hexagon Composites (-0,25%) og undervekt i TGS Nopec (-0,16 %). Vi har redusert vektingen i Adevinta, Scatec, NEL og Hexagon Composites i februar. Vi har økt vektingen i Aker BP, Norsk Hydro, Aker og Storebrand i løpet av den samme perioden.

Våre framtidsutsikter
I vår taktiske allokering anbefaler vi en nøytralvekt i norske aksjer. Usikkerheten er for tiden svært høy og fortsatt store svingninger må påregnes. Aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Likevel har gjeninnhentingen etter krisen kommet svært raskt noe som gjør at prisingen ligger over normalområdet.

NORDISKE AKSJER

Etter en konsolidering i januar, ble det en ny måned med oppgang på verdens børser i februar. Norden var intet unntak.

Rapporteringssesongen for fjerde kvartal 2020 er nå over. Det er delte meninger om hvor bra resultatene har vært. Mange selskaper kan si de slo forventningene, men det er forventninger som har kommet godt ned i forkant. Men basert på markedets reaksjon, synes det som om investorer tar tallene som et tegn på at inntjeningen – sammen med økonomien generelt – er på vei opp, og er villige til å prise inn fremtidig vekst i inntjeningen.

Det begynner å bli rutine å skrive at vaksinenyheter preger markedet. Det som var litt nytt i februar, var at rentene begynte å stige. Dette behøver ikke være negativt, rentene stiger fordi markedet priser inn en bedring i økonomien.

Sterkeste sektorer i Norden gjennom februar var konsumsektoren, hvor særlig svenske online gaming-aksjer leverte god avkastning. Materialsektoren gjorde det også bra på forventninger om fortsatt syklisk opptur, mens forsyningssektoren og eiendom hadde svakest avkastning. Førstnevnte er mye preget av enkeltselskaper, sistnevnte ble påvirket av renteoppgangen.

UTVIKLINGEN I VÅRE NORDISKE AKSJEFOND

Alfred Berg Nordic Gambak var opp 4,58 % i februar. Til sammenlikning var den nordiske fellesindeksen i norske kroner + 1,8 %. Viktigste positive bidrag til avkastningen var sektorene konsumvarer og materialer, hvor fondet er overvektet. De negative sektorbidragene var kommunikasjonstjenester og energi. Aktiv andel er 83,8 %. Rullerende tolv måneders avkastning er 27,8 %, mot 22,1 % for indeksen.

Fondet har en overvekt i konsumvarer og materialer, og undervekt i helse og forbruksvarer. De store trendene er at fondet fortsatt er posisjonert for syklisk oppgang og økt forbruk på nettbaserte tjenester. Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Evolution Gaming Group (5,9 %), Volvo (4,5 %) og Husqvarna (4,5 %).

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG var opp 2,3 % i løpet av måneden, mens fondets referanseindeks, Carnegie Nordic Small Cap, økte med 3,5 %. På sektornivå, på slutten av måneden, var helsesektoren den største overvekten (+ 5,3%) etterfulgt av kommunikasjon (+ 3,8%). Eiendomssektoren utgjorde den største undervekten (-7,1%) etterfulgt av finanssektoren (-4,2%). På selskapsnivå var posisjonene i Azelio (3,4%), Sedana Medical (2,6%) og Trelleborg (2,5%) de største overvektene.

Aksjene som bidro mest til fondets relative utvikling i løpet av måneden var Sdiptech, Boliden og G5 Entertainment. Aksjene med dårligst utvikling i løpet av måneden relativt sett var Ovzon, Powercell og Lyko Group AB.

Fondet gjorde ingen større endringer i løpet av måneden. Vi fortsetter å gjøre en positiv vurdering av en rekke selskaper i helsesektoren som vi anser for å være undervurdert. I tillegg fortsetter vi å se noen risikoer i industrisektoren, gitt den store usikkerheten som hersker om utviklingen i verdensøkonomien.

GLOBALE AKSJER

Februar ble en volatil måned i de globale aksjemarkedene. Verdensindeksen steg over 6 % de første to ukene, men den gode stemningen i markedet snudde brått og indeksen falt rundt 3,5 % de siste to ukene i måneden. Verdensindeksen endte til slutt opp 2,6 % i amerikanske dollar. Det store temaet i aksjemarkedet den siste tiden er inflasjonsrisiko og oppgangen i de lange rentene. Den amerikanske «tiåringen» (amerikansk statsgjeld med 10 års løpetid) har klatret jevnt oppover siden nyttår og ligger ved utgangen av februar på rundt 1,4 %, mot 0,9 % ved inngangen til året. Høyere renter er generelt negativt for aksjemarkedet og kan forklare noe av usikkerheten på børsene de siste ukene. Så langt i år er verdensindeksen opp 1,5 % i amerikanske dollar og 2,1 % i norske kroner.

På sektornivå fortsetter den gode trenden for energiaksjene. Oljeprisen (brent) styrket seg gjennom måneden, fra 56 til 66 dollar per fat, og sendte energiindeksen opp hele 16 % i norske kroner. Også finanssektoren hadde en god måned, opp 11 %. De svakeste sektorene i februar var forsyning (-5,1%), helse (-1,9%) og konsum (-1,7%). Med andre ord en svak måned for defensive sektorer. Dette er en fortsettelse av trenden vi har sett i markedet den siste tiden. De beste sektorene de siste seks månedene er energi (26,3%), finans (24,7%) og materialer (15,8%). I bunnen finner vi konsum (-3,6%), forsyning (-0,6%) og helse (2,3%).

UTVIKLINGEN I VÅRT GLOBALE AKSJEFOND

Alfred Berg Global var opp 2,2 % i februar. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode opp 3,3 %. Porteføljen er mer defensivt posisjonert enn sin referanseindeks med høy eksponering mot kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet over tid, god cashgenerering og stabile eller økende marginer. Vi vil derfor henge noe etter i et marked hvor investorene jakter de mer sykliske aksjene. Hittil i år har Alfred Berg Global utviklet seg flatt, mot +2,1 % for verdensindeksen.

Den største endringen på sektornivå hittil i år er i finanssektoren hvor vi har økt eksponeringen mot banker. Vi har også økt eksponeringen mot bilfabrikanter og leverandører til bilindustrien, samt selskaper som jobber med mikroelektronikk (semiconductors). De største negative endringene hittil i år er innen konsum (husholdningsartikler), industri (konsulenttjenester) og syklisk retail. Ved utgangen av desember har vi relativt til vår referanseindeks størst overvekt i sektorene IT, forbruk og industri. De største undervektene er i konsum og energi.

I Alfred Berg Global bruker vi kvantitative modeller til å identifisere aksjer med godt sentiment, høy kvalitet, lav til moderat volatilitet og fornuftig prising. Vi forventer at porteføljen vil gjøre det relativt bra i et marked med moderat til lav risikoappetitt, men vil henge noe etter i et marked med stor optimisme.