orange byggnader i Stockholm

Månadsbrev februari 2024

Räntorna fortsatte att stiga under februari. I takt med att de makroekonomiska nyckeltalen har varit starkare än väntat har marknadens förväntningar på centralbankernas räntesänkningar minskat. I början av året räknade marknaden med att Fed skulle sänka räntan redan i mars. Förväntningarna var nästan 7 sänkningar totalt i år. Dessa förväntningar har förändrats drastiskt och nu ligger förväntningarna på cirka 4 sänkningar i USA och Europa. Marknaden har därmed anpassat sig mer eller mindre till vad centralbankerna själva förväntar sig. Det finns dock få skäl att förvänta sig stabila räntenivåer framöver i vår bedömning av läget. 

Löneökningarna på båda sidor av Atlanten börjar så smått synas i inflationssiffrorna. I USA verkar det som om en del av detta motverkas genom att arbeta färre timmar och förbättra produktiviteten. Vi är nu mitt uppe i en säsong då inflationen normalt är hög. De kommande 2-3 månaderna kommer förmodligen att ge oss många svar; Är det verkligen centralbankerna som har kontrollen, eller står vi inför en ny fas med stigande inflation? 

Kreditmässigt var februari en bra månad. Marknaden har varit positiv och kreditspreadarna har krympt. EUR- och SEK-marknaden har varit starkare än NOK. NOK-marknaden påverkades när Norges nya storbank (kombinationen av Sparebanken SR och Sparebanken Sørøst) var ute och emitterade en stor obligation. Kreditspreadarna var tvungna att vara högre, för att volymen skulle gå igenom, och det blev därmed ett rejält farthinder på marknadens väg söderut. 

Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus 

Vi är nu i stort sett igenom alla resultatrapporter för Q4. Sammantaget är det tydligt att många branscher har det tufft. Det finns knappast ett företag vi följer som inte implementerar någon form av effektivitets- eller kostnadsbesparingsprogram. Marginalerna är pressade! Och flera branscher pekar på ett osäkert efterfrågeläge.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income 

Alfred Berg Income hade en relativt bra månad i februari. Fastigheter var den starkaste sektorn, följt av Industri och Energi. På den svaga sidan bidrog fondens obligationer i Intrum. Vi har fortsatt en relativt konservativ portfölj med en liten övervikt i investment grade jämfört med high yield. Fondens genomsnittliga avkastning ligger dock fortfarande långt över det historiska genomsnittet. Förväntningar om ökade problem i ett antal bolag på marknaden framöver gör att vi tycker att en konservativ portfölj är strategiskt rätt.

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield

Aktiviteten på primärmarknaden i februari var hyfsad, med 13 nyemissioner (inklusive utökningar), jämfört med 11 nyemissioner samma månad för ett år sedan. Med främst mindre emissioner kom nyemissionsvolymerna in i den nedre delen av intervallet jämfört med tidigare år. Begränsat andel nya emissioner och fortsatt höga kassanivåer bland investerare bidrog till snävare spreadar på andrahandsmarknaderna. Vi deltog i några av dessa nya affärer, men fortsätter att vara selektiva. Med tanke på det positiva sentimentet förväntar vi oss att fler emittenter kommer till marknaden under de kommande veckorna.

Alfred Berg Nordic High Yield ACC A

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i april

Efter en hyfsad januari på den nordiska börsen blev februari ännu bättre. 

Den viktigaste händelsen var naturligtvis rapporterna för fjärde kvartalet, som huvudsakligen kommer i februari. Sammantaget var rapporteringen något sämre än väntat, intäkterna var som förväntat medan vinsten var lägre. Bakom de aggregerade siffrorna döljer sig dock stora individuella skillnader. Det är också så att de aggregerade siffrorna ofta innehåller nedskrivningar i samband med omstruktureringar. Aktiemarknaden tenderar att ignorera detta. 

Det har länge funnits en oro för tillståndet i världsekonomin. Utan att blunda för alla utmaningar kan man i alla fall konstatera att utvecklingen hittills har varit bättre än vad många befarade. Analytikernas reaktioner på det fjärde kvartalet var inte heller mer negativa än normalt.

Den bästa sektorn i Norden under februari var konsumtionsvaror, följt av finans och hälsa. Fastigheter var i andra änden av skalan, efter två mycket starka månader i november och december. Energi var också negativt i februari, rädsla för olje- och gasbrist är bland de scenarier under de senaste åren som inte har förverkligats.

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak 

Fonden hade en god utveckling i både absoluta och relativa termer där såväl sektorallokering som bolagsval bidrog positivt. Industri väger tungt i portföljen och var också den sektor som bidrog mest till avkastningen. Största bidraget kom från försvarsbolaget Saab. Bolaget rapporterade en stark avslutning på fjolåret och uppgraderade i samband med bokslutsrapporten sina finansiella mål. Saab möter inte oväntat en mycket stark efterfrågan och har visat att man kan driva verksamheten på ett sätt som innebär ökande marginaler och avkastning. Ett lite mindre innehav som hade en mycket stark månad var Mycronic. Mycronic är en världsledande tillverkare av högteknologiska produktionslösningar för elektronikindustrin och har byggt upp en mycket solid orderbok som borgar för en stark utveckling kommande år. Sämsta sektor för fonden var cykliska konsumentvaror. Evolution, vars verksamhet (spel om pengar) strider mot fondens sektorscreeningregler, hade en bra månad och Hennes & Mauritz fortsatte att utvecklas svagt. Innehavet i H&M har minskats efter den svaga kvartalsrapporten och VD-bytet.  

Alfred Berg Sverige Gambak

Nordic Gambak

Den relativt sett starkaste sektorn för Nordic Gambak i februari var industri, följt av finans och konsumtionsvaror. Fastigheter och energi var i andra änden av skalan. För den förstnämnda måste en svag februari ses mot bakgrund av en stark höst och att ränteförväntningarna har stigit hittills under 2024. Energi visar att oljepriserna inte har stigit som många förväntat sig, och gaspriserna i Europa har nått en säsongstopp. 

I absoluta tal är de största sektorerna i Nordic Gambak industri, finans och hälsovård. Mätt i förhållande till index är konsumtionsvaror och industri den största sektorpositioneringen. De mest underviktade sektorerna är hälsa och IT. 

De främsta bidragsgivarna till avkastningen under februari var industri, energi och finans. Inom industri var sektorn bra och våra aktieval var bättre än resten av indexet. Energi var svagt för index, mindre svagt för oss, medan finans lyfte främst på goda banksiffror. På den negativa sidan fanns hälsa och material. 

Den aktiva andelen är 69

Vid månadsskiftet var stiftelsens största innehav Novo Nordisk (9,1 %), Volvo (4,9 %) och Danske Bank (4,7 %). 

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var Clas Ohlson som steg 20,4% (0,5% på portföljnivå), Høegh Autoliners som steg 15,9% (0,4%) och Sydbank som steg 21,2% under månaden (0,4%). I negativ riktning drogs Marimekko som föll 14,3% (-0,2% på portföljbasis), UPM-Kymmene som föll 15,4% (-0,2%) och Swedish Orphan Biovitrum som föll 12,5% (-0,2%). 

Under månaden har vi ökat våra positioner i bland annat Handelsbanken, Scandic Hotels och SAAB. Vi har minskat våra positioner i UPM-Kymmene, Subsea7 och Betsson.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Small Cap

Fonden hade en stark månad och avkastade i absoluta tal 4,0%, vilket var bättre än fondens jämförelseindex.  De två största bidragsgivarna relativt index var Zealand Pharma och det norska laxbolaget Salmar. Det danska bioteknologibolaget Zealand Pharma levererade positiva Fas2 data från sin studie där provresultaten överträffade marknadens förväntningar och var betydligt starkare än motsvarande studier från Novo Nordisk och Eli Lilly. Resultaten visade att survodutide har potential att bli bäst i klassen för överviktiga MASH-patienter. De två största negativa bidragsgivarna relativt index var övervikten i läkemedelsbolaget SOBI som presenterade en blandad kvartalsrapport med försäljning i linje men en marginal som var svagare än marknadens förväntningar. Undervikten i SAAB som fonden ej investerar i på grund av dess vapenproduktion bidrog negativt i samband med offentliggörandet av sin kvartalsrapport.

Alfred Berg Nordic Small Cap