Hånd som bruker en pc

Ändringar i fondbestämmelser för värdepappersfonderna

Publicerad

Ändringar i fondbestämmelser för värdepappersfonderna Alfred Berg Nordic High Yield ESG, Alfred Berg Income, Alfred Berg EUR IG Corp Bond Fund och Alfred Berg Teknologi

Offentliggörande av ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonderna Alfred Berg Nordic High Yield ESG, Alfred Berg Income, Alfred Berg EUR IG Corp Bond Fund och Alfred Berg Teknologi.

Styrelsen i Alfred Berg Kapitalforvaltning har fattat beslut om ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonderna Alfred Berg Nordic High Yield ESG, Alfred Berg Income, Alfred Berg EUR IG Corp Bond Fund och Alfred Berg Teknologi.

Ändringar i Alfred Berg Nordic High Yield ESG

Syftet med ändringarna är att andelsägare som köper eller säljer fondandelar ska täcka de transaktionskostnader som uppstår i fonden.

När andelsägare köper eller säljer fondandelar i en värdepappersfond måste fondförvaltaren normalt sett köpa eller sälja underliggande värdepapper i motsvarande mån. Handel med värdepapper medför kostnader som primärt utgörs av skillnaden mellan köpkurs och säljkurs i underliggande värdepapper.

För att fonden ska kompenseras för dessa kostnader införs en avgift vid köp och försäljning (inlösen) av fondandelar. Avgiften vid köp uppgår till 0,25 procent av köpbeloppet och avgiften vid inlösen uppgår till 0,25 procent av inlösenbeloppet. Hela avgiften tillfaller fonden i båda fallen, ingen del av avgiften tillfaller förvaltningsbolaget.

Ändringarna innebär att kvarvarande andelsägares intresse skyddas och medför att andelsägare huvudsakligen täcker sina egna kostnader vi köp eller försäljning av fondandelar.

Dessutom görs följande ändringar i kriterierna för andelsklasserna C, F och H:

I andelsklasserna C, F och H som riktar sig till stora investerare sänks det lägsta teckningsbelopp enligt följande:

  • Andelsklass C: Minsta initiala teckningsbelopp ändras från 100 000 000 SEK till 10 000 000 SEK.
  • Andelsklass F: Minsta initiala teckningsbelopp ändras från 100 000 000 NOK till 10 000 000 NOK.
  • Andelsklass H: Minsta initiala teckningsbelopp ändras från 10 000 000 EUR till 1 000 000 EUR.

Ändringar i Alfred Berg Income

Syftet med ändringarna är att andelsägare som köper eller säljer fondandelar ska täcka de transaktionskostnader som uppstår i fonden.

När andelsägare köper eller säljer fondandelar i en värdepappersfond måste fondförvaltaren normalt sett köpa eller sälja underliggande värdepapper i motsvarande mån. Handel med värdepapper medför kostnader som primärt utgörs av skillnaden mellan köpkurs och säljkurs i underliggande värdepapper.

För att fonden ska kompenseras för dessa kostnader införs en avgift vid köp och försäljning (inlösen) av fondandelar. Avgiften vid köp uppgår till 0,25 procent av köpbeloppet och avgiften vid inlösen uppgår till 0,25 procent av inlösenbeloppet. Hela avgiften tillfaller fonden i båda fallen, ingen del av avgiften tillfaller förvaltningsbolaget.

Ändringarna innebär att kvarvarande andelsägares intresse skyddas och medför att andelsägare huvudsakligen täcker sina egna kostnader vi köp eller försäljning av fondandelar.

Ändringar i Alfred Berg EUR IG Corp Bond Fund

Syftet med ändringarna är att andelsägare som köper eller säljer fondandelar ska täcka de transaktionskostnader som uppstår i fonden.

När andelsägare köper eller säljer fondandelar i en värdepappersfond måste fondförvaltaren normalt sett köpa eller sälja underliggande värdepapper i motsvarande mån. Handel med värdepapper medför kostnader som primärt utgörs av skillnaden mellan köpkurs och säljkurs i underliggande värdepapper.

För att fonden ska kompenseras för dessa kostnader införs en avgift vid köp och försäljning (inlösen) av fondandelar. Avgiften vid köp uppgår till 0,15 procent av köpbeloppet och avgiften vid inlösen uppgår till 0,15 procent av inlösenbeloppet. Hela avgiften tillfaller fonden i båda fallen, ingen del av avgiften tillfaller förvaltningsbolaget.

Ändringarna innebär att kvarvarande andelsägares intresse skyddas och medför att andelsägare huvudsakligen täcker sina egna kostnader vi köp eller försäljning av fondandelar.

Dessutom görs följande ändringar i kriterierna för andelsklasserna C, F och I:

I andelsklasserna C, F och I som riktar sig till stora investerare sänks det lägsta teckningsbelopp enligt följande:

  • Andelsklass C: Minsta initiala teckningsbelopp ändras från 100 000 000 SEK till 10 000 000 SEK.
  • Andelsklass F: Minsta initiala teckningsbelopp ändras från 100 000 000 NOK till 10 000 000 NOK.
  • Andelsklass I: Minsta initiala teckningsbelopp ändras från 10 000 000 EUR till 1 000 000 EUR.

Ändringar i Alfred Berg Teknologi

I andelsklass C och F som riktar sig till stora investerare sänks det lägsta investeringsbeloppet enligt följande:

  • Andelsklass C:  Lägsta teckningsbelopp ändras från 50 000 000 SEK till 10 000 000 SEK
  • Andelsklass F:  Lägsta teckningsbelopp ändras från 50 000 000 NOK till 10 000 000 NOK

Syftet är att kunna attrahera fler investerare och därmed mer kapital till fonden, vilket ger kostnadsfördelar och underlättar förvaltningen.

I samband med detta höjs förvaltningsavgiften i andelsklass C och F från 0,75% till 0,80%. Syftet med höjningen är att fonden ska få tillräcklig kostnadstäckning vid lägre teckningsbelopp.

Förändringarna i fonderna ovan påverkar inte fondernas placeringsinriktning eller risknivå. Kontakta gärna vårt kundcenter på telefon +47 22 00 51 00 eller din kundansvarige om du har några frågor.

Andelsägare i dessa fonder har rätt att begära avgiftsfri inlösen av fondandelar i minst 30 dagar från dagen för denna underrättelse.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021.