Utsikt over fjell, hav og hus

Månadsbrev Januari 2024

Author avatar vegard hagen Publicerad

Januari öppnade mer avvaktande än avslutet den föregående månaden. I december såg vi optimismen från en antagen räntetopp, inflationen tickade ner och fortsatt starka arbetsmarknadssiffror. Detta cementerade en konsensus om mjuklandning i ekonomin. Bilden av att inflationen var under kontroll, utan recession inom den närmaste framtiden, ökade förväntningarna på räntesänkningar från centralbankerna.

Sannolikheten, baserat på marknadsprissättning, för antalet sänkningar och tidpunkten för den första räntesänkningen har dämpats något under hela januari. Marknaden prissätter nu 4-5 sänkningar från ECB, FED, Riksbanken och Norges Bank, jämfört med 6 i slutet av 2023. 10-åriga statsräntor ökade under hela månaden. Investment grade delen av kreditmarknaden var stabil under hela månaden utan större nivåförändringar. De amerikanska och europeiska börserna levererade positiv avkastning efter en något långsam första halvan av månaden. Medan börserna i Sverige och Norge slutade något nedåt.

Utvecklingen framöver kommer att bero på utvecklingen i makrosiffrorna och prissättningen i marknaden ligger något före dem. Det som gör bedömningen svår är något motstridiga indikationer. Den ekonomiska tillväxten, särskilt i USA, är fortsatt stark. Arbetsmarknaden pekar mot låg arbetslöshet med 4-5 % löneökning i USA och Europa. Enbart detta pekar på en ekonomi som hanterar en stram penningpolitisk regim väl. Å andra sidan kan man argumentera för att penningpolitiken fungerar med fördröjd effekt och att det tar tid för arbetsmarknaden att anpassa sig. Framåtblickande indikatorer, såsom PMI:erna, är inte helt förenliga med stark tillväxt då de har rört sig nedåt och nu visar måttliga nivåer. Dessutom är det svårt att förena antalet räntesäkningar från centralbankerna till nästa år med enbart en mjuklandning. Utvecklingen i makrosiffrorna kan därför få ett relativt stort genomslag i båda riktningarna om man börjar se en konsekvent trend över flera av indikatorerna.

Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus 

Sentimentet på kreditmarknaden korrelerar mycket med makroutsikterna. Under hela januari har flera företag, framför allt fastigheter, tagit vara på optimismen. Primärmarknaden är därför mer aktiv än den var under den sista delen av hösten. Samtidigt ser vi en ökning av antalet konkurser, men det är jämfört med en rekordlåg nivå under tiden efter pandemin.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income 

Alfred Berg Income levererade en avkastning på +1,31% i januari 2024, vilket vi anser vara en stark månad. Stora delar av portföljen gick bra, men fastigheter var definitivt den sektor som bidrog mest. Heimstaden Bostad, Castellum, Balder och Citycons hybridobligationer utvecklades alla mycket starkt. Det kom också positiva nyheter inom European Energy efter att en ny delägare gick in i företaget. På den andra sidan bidrog Intrums obligationer negativt i januari.

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield

Primärmarknaden var aktiv i januari och nya obligationer emitterades för totalt 10,3 miljarder SEK. Det är högt jämfört med de senaste månaderna, men fortfarande lägre än normalt för januari. Med ett högt kontantinnehav bland investerare har efterfrågan på nya affärer generellt sett varit stabil, med flera av de senaste obligationsemissionerna till betydligt tightare prisnivåer än vad som först indikerades. Vi deltog i några av dessa nya emissioner, men fortsätter att vara selektiva. Med det positiva sentimentet förväntar vi oss att fler emittenter kommer till marknaden under de kommande veckorna. På andrahandsmarknaden är handelsvolymerna nu på mer normaliserade nivåer, men kreditspreadarna ser ut att stramas åt ytterligare.

Alfred Berg Nordic High Yield ACC A

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i april

Det finns många fenomen på finansmarknaderna och många av dem har fått ett eget namn. Januarieffekten är definitivt en av dem. Årets januari kanske inte levde upp till förväntningarna, men den nordiska marknaden slutade i alla fall positivt.

På företagsfronten är januari vanligtvis en lugn månad. Rapporteringen för det viktiga fjärde kvartalet har i stort sett inte påbörjats. Det lilla som kommit av företagsnyheter räcker inte för att se någon trend.

För 12 månader sedan trodde många att 2023 skulle vara präglat av lågkonjunktur. Dessa förutsägelser visade sig – med några undantag – vara felaktiga. När vi nu börjar 2024 fortsätter världsekonomin att växa, lönsamheten i näringslivet är fortfarande någorlunda god, men prissättningen på världens börser varierar mycket mellan länder och sektorer.

Den bästa sektorn i Norden under hela januari månad var hälsa, följt av supply och finans. Fastighet låg i andra änden av skalan, efter två mycket starka månader i november och december. Energisektorn var också negativ i januari, där rädslan för olje- och gasbrist hör till de senaste årens scenarier som inte har realiserats.

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak 

Fondens utveckling för januari var i linje med jämförelseindex.  Industrisektorn bidrog positivt genom lyckosamma bolagsval, där Saab hade den bästa utvecklingen. Också hälsovård, tack vare vårt innehav i Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) och bank, främst tack vare innehavet i SEB var positiva bidragsgivare. SEB rapporterade ett starkt resultat och god utdelning. Saab och Sobi kommer att rapportera resultat under februari. Plumpen i protokollet var utvecklingen för Hennes & Mauritz som tappade stort i samband med rapporten. Resultatet var lite sämre än väntat, men det som framförallt fick aktien på fall var det helt oväntade beskedet att VD lämnade med omedelbar verkan. Investeringscaset i H&M bygger på att bolaget når sitt rörelsemarginalmål och kombinationen av sämre resultatutfall och ny ledning skapar osäkerhet kring när och om målet kan uppnås. Positionen i H&M är därför under utvärdering. 

Alfred Berg Sverige Gambak

Nordic Gambak

Den starkaste sektorn relativt sett för Nordic Gambak i januari var just industrin, följt av finans och konsumentvaror. Fonden har varit överviktad i banker under 2023 och det är kul att se att de nordiska storbankerna hittills levererat bra siffror. På den (relativt) negativa sidan fanns energi och supply.

Active share är 69.

Fonden har fortfarande en övervikt inom konsumtion, industri och energi. IT, hälsa och konsumentsektorn är fortfarande underviktiga. I slutet av månaden var fondens största positioner Novo Nordisk (9,6 %), Danske Bank (4,6 %) och Volvo (4,5 %).

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var Høegh Autoliners som steg 14,8 % (0,3 % på portföljnivå), Pandora som steg 9,4 % (0,3 %) och Wallenius Wilhelmsen som steg 15,2 % under månaden (0,2 %). . I negativ riktning drog BW LPG, som föll 14,2 % (-0,4 % på portföljbasis), Clas Ohlson som föll 5,7 % (- 0,1 %) och Granges som föll 10,5 % (- 0,1).

Under månaden har vi utökat positionerna inom bl.a. Huhtamaki, Securitas och NKT. Vi har minskat i Aker BP, Alfa Laval och Orkla.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Small Cap

Fonden hade en stark månad och avkastade i absoluta tal 1,7%, vilket var bättre än fondens jämförelseindex.  De två största bidragsgivarna relativt index var Bonesupport och Hoegh Autoliners. Båda bolagen höll presentationer i Köpenhamn på SEB’s nordiska seminarium. I Bonesupports fall gavs uppdateringar till marknaden vad gäller företagets momentum och kraftiga försäljningstillväxt av Cerament G (syntetiskt bensubstitut) i USA. Det gavs också uppmuntrande kommentarer vad gäller avsikten att expandera användningsområdena för Cerament till även s.k spinal fusion (steloperation av ryggkotor). De två största negativa bidragsgivarna relativt index var övervikten i aluminiumbolaget Gränges och undervikten i SAAB som fonden ej investerar i på grund av dess vapenproduktion.

Alfred Berg Nordic Small Cap