Utsikt over Stockholm fra lufta

Månadsbrev December 2023

Author avatar vegard hagen Publicerad

Inflation, centralbanker och räntor stod i fokus i december. De senaste månaderna har vi sett inflationen falla mer än väntat i både USA, Europa och Norden. Den 13 december lämnade FED-chefen Jerome Powell räntan oförändrad, samtidigt som han inte gav någon “pushback” till marknadens relativt aggressiva prissättning av räntesänkningar 2024. Detta beteende tolkades som en carte blanche av marknaden, och räntorna sjönk kraftigt efteråt.

Norges Bank höjde räntan med 0,25 % i december och meddelade samtidigt att en ytterligare höjning inte kan uteslutas. Samtidigt höll som nämnt både FED, ECB och Sveriges Riksbank räntorna oförändrade. Trots uppgången följde norska räntor de internationella räntorna nedåt. Vad Norges Bank ändå uppnådde med denna något överraskande ränteförändring var att stärka kronan. Det kan visa sig vara viktigt i deras kamp mot inflationen framöver.

Nu i början av ett nytt år förväntas ca. 6 räntesänkningar från både FED, ECB, Riksbanken och Norges Bank under 2024. Detta är långt mer än vad som kommuniceras från centralbankerna själva. Marknaden prissätter nu ett goldielocks-scenario som vi bedömer det; Räntetoppen ligger bakom oss, räntesänkningar kommer snart, inflationen är under kontroll och tillväxten hålls på en okej nivå. 

Det gjorde att både räntor och kreditpåslag sjönk under hela månaden och nästan alla tillgångar gav positiv avkastning.

Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus. I våra portföljer positionerar vi oss för att marknaden för närvarande är väl aggressiv i sin prissättning av räntesänkningarna i år. Vi har alltså gått från en kraftig övervikt till en måttlig undervikt i duration på kort tid.

När det gäller krediter fortsätter vi att föredra företag med starka balansräkningar och som ska hålla sig väl genom perioder med lägre efterfrågan och högre kostnader. Vi är fortfarande inte övertygade om att det kommer att bli en mjuklandning och anpassar portföljerna därefter.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income. 

Alfred Berg Income hade en mycket bra decembermånad. Alla sektorer levererade positiv avkastning, men det var fastigheter och subordinerade lån i finans som presterade bäst den senaste månaden. För hela 2023 genererade Alfred Berg Income sin bästa avkastning sedan fonden startades 2014. När vi går in i 2024 har fonden en övervikt i Investment grade och en genomsnittlig rating på BBB-. Vi hoppas på nya intressanta möjligheter under 2024 så att vi kan öka till en övervikt i high yield igen.

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield. Efter en mycket aktiv novembermånad på emissionsmarknaden minskade marknadsaktiviteten markant i december. Omkring 2 miljarder SEK emitterades under månaden, en minskning från 28 miljarder SEK i november (över hälften av detta var relaterat till nya obligationslån utgivna av Borr Drilling). Totalt emitterades fyra lån. Omkring 135 miljarder svenska kronor emitterades 2023. 2022 emitterades obligationer för cirka 98 miljarder svenska kronor. Under 2021 som helhet emitterades lån för nära 235 miljarder SEK, upp från 110 miljarder SEK året innan. Vi förväntar oss att emissionsaktiviteten kommer att ta fart igen från mitten av januari. Framöver förväntar vi oss fortfarande hög volatilitet och osäkerhet med tanke på de olösta och pågående krigen i Ukraina och Mellanöstern. Vi förväntar oss en ökad andel fallerade låneavtal. Räntor och inflation kan utgöra ett hot på längre sikt. Men det senare avspeglas relativt väl på dagens marknad. Dessutom är den största andelen av obligationen på den nordiska högräntemarknaden med rörlig ränta, vilket ger skydd mot den direkta effekten av högre marknadsräntor. Vi tror att dagens volatila marknad skapar möjligheter för den långsiktiga investeraren.  

Alfred Berg Nordic High Yield ACC A

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i april

Uppgången från november fortsatte i december, om än med något mindre kraft.

Ett fortsatt fall i långa räntor internationellt, som vanligt ledd av USA, var den underliggande drivkraften. Fall i långa räntor indikerar mindre rädsla för inflation och gör också aktier mer attraktiva jämfört med alternativa investeringar. Internationell oro satte sina spår i nyhetsbilden, men hade relativt liten påverkan på börserna. Oljan flödar fortfarande från Mellanöstern och som så ofta förr har finansmarknaderna en god anpassningsförmåga.

Den bästa sektorn i Norden under hela december månad var fastigheter som steg 13 %. Detta efter en uppgång på 22 % i november. Sedan följde IT- och industrisektorn. Uppgången inom IT är kanske som man kan förvänta sig när räntorna faller och riskviljan ökar, medan det inom industrin var flera av årets förlorare som fick en rekyl. De svagaste sektorerna i Norden under december var energi och hälsa. Under 2023 har oljepriset utvecklats svagare än vad som förväntades i början av året och det har spillt över på oljerelaterade aktier. Hälsa anses ofta vara en defensiv sektor, så när marknaden får en rekyl är det inte förvånande att sektorn släpar efter.

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak. För fondens vidkommande var december en stark månad i absolut tal, men precis som i november inte helt ikapp med fondens jämförelseindex. Fondens strategi bygger på en kombination av momentum och bedömning av fundamentala faktorer. När marknaden vänder mycket snabbt och det uppstår inslag av ”bottenfiske”, dvs. att man väljer att köpa aktier som haft en mycket svag utveckling under en längre period, så hänger fonden normalt inte riktigt med. Från mitten av månaden syntes dock en tendens till en mera stabil marknad och fonden återtog då en del av tappet mot jämförelseindex. Fondens bästa bidragsgivare under december var Hexagon, Saab och EQT, samtliga positioner som funnits med i fondens portfölj en längre tid och som vi ser som långsiktigt intressanta.   

Alfred Berg Sverige Gambak

Den relativa starkaste sektorn för Nordic Gambak i december var just hälsa. Fonden är underviktad i sektorn och våra sjukvårdsaktier utvecklades bättre än resten av sektorn. Även konsumentsektorn gick relativt bra för fonden medan industri och finans utvecklades sämre än resten av indexet. Industrisektorn fick en rekyl för många av de aktier som utvecklats svagt under året och en liknande effekt märktes även i den finansiella sektorn. 

Active share är 68. 

Fonden har fortfarande en övervikt inom konsumtion och energi. Inom IT, hälsa och försörjningssektorn har vi fortfarande en undervikt. 

I slutet av månaden var fondens största positioner Novo Nordisk (8,6 %), Volvo (4,8 %) och Danske Bank (4,6 %). 

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var Clas Ohlson som steg 20,9% (0,4% på portföljnivå), SEB som steg 7,0% (0,3%) och Munters som steg 9,3% under hela månaden (0,2%). I andra ändan av spektret hade vi Sydbank som föll 6,8% (-0,2% på portföljbasis), BW LPG som föll 4,0% (-0,1%) och Danske Bank som föll 2,9% (-0,1). 

Under månaden har vi utökat positionerna inom bl.a. Castellum, Matas och Ambea.. Vi har minskat innehaven i Betsson, Kongsberg Gruppen och Spar Nord.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Small Cap. Fonden hade en stark månad och avkastade i absoluta tal 6,7%, dock något sämre än fondens jämförelseindex.  De två största bidragsgivarna relativt index var Clas Ohlson och NP3 Fastigheter. Clas Ohlson rapporterade starka siffror för sitt andra kvartal den 6 december med en justerad rörelsemarginal på dryga 11%, den högsta på över 15 år. Till den relativa utvecklingen bidrog också aktier som fonden inte äger och som hade en svag utveckling under månaden. Holmen är ett exempel här. De två största negativa bidragsgivarna relativt index var övervikterna i norska fiskebolaget Salmar och försäkringsbolaget Protector som båda tappade i relativa tal.  

Alfred Berg Nordic Small Cap