Månadsbrev maj 2023

Author avatar vegard hagen Publicerad

Det bredare marknadssentimentet lugnade sig något i maj. Osäkerheten kring amerikanska regionbanker blev mindre framträdande och det var få stora nyheter på kreditmarknaden. Fokus föll därför tillbaka på de breda makrotrenderna och osäkerheten kring skuldtaket i USA.

De makroekonomiska variablerna målar fortfarande en bild av en stark ekonomi. Även om industriproduktionen visar en viss avkylning, fortsätter tjänstesektorn med stark tillväxt. Arbetsmarknaden visar nästan rekordlåga arbetslöshetssiffror och att många nya jobb fortfarande skapas. Efter en revidering av Q1 visade Tyskland negativ tillväxt under första kvartalet i år, -0,3 %. Detta efter ett fjärde kvartal förra året på -0,5 %. Landet befinner sig därför tekniskt sett i en lågkonjunktur, och kanske inte överraskande med tanke på Tysklands stora och energikrävande industriproduktion. Marknaden reagerade med lugn på nyheten. För precis som USA:s två negativa tillväxtkvartal 2022 är arbetsmarknaden historiskt mycket stark och nedgången förväntas vara tillfällig.

Föga överraskande kvarstår de höga inflationssiffrorna även om de har sjunkit något från toppnivåerna under hela hösten förra året (med undantag för England som såg en ny kärninflationstopp i april, 6,8 %). På de flesta håll har den totala inflationen sjunkit markant till följd av baseffekter och de sänkta energipriserna. Den ihållande kärninflationen är å andra sidan ett bekymmer för centralbankerna. Det råder fortfarande stark prispress på tjänster och de flesta länder ser en löneutveckling som inte matchar inflationsmålen. Centralbankerna synkroniserades i sina höjningar i maj. Både FED, ECB, BoE och Norges Bank höjde styrräntan med 25 punkter (Sveriges Riksbank höll inget räntemöte i maj).

Ett underliggande problem under hela månaden var höjningen av skuldtaket i USA. Infört för att effektivisera finansieringen av stora projekt, har det höjts 79 gånger sedan 1960. Eftersom skuldtaket inte tillåter nya utgifter, bara möjliggör finansieringen av åtaganden som kongressen och presidenten redan har godkänt, brukar kongressen höja gränsen. Övningen har dock blivit svårare de senaste åren och används då och då som ett påtryckningsmedel för politiska mål. Då oftast för att begränsa de offentliga utgifterna. En lösning nåddes även denna gång, vilket marknaden förväntat sig. President Joe Biden och Kevin McCarthy meddelade att de hade kommit överens om ett avtal i slutet av maj. Det vill säga strax före juni, då finansdepartementet i USA skulle ha slut på pengar.

Ekonomi och räntor

Amerikansk, norsk, svensk och tysk 10-årig statsränta, senaste 5 åren


Utvecklingen av kreditspreadar under de senaste 12 månaderna, från toppen; Sverige, USA, Europa och Norge


Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus. Det var en relativt lugn månad på kreditmarknaderna. Kreditpremierna rörde sig mestadels i nivå och speglar osäkerheten kring en potentiell lågkonjunktur under hösten, samt den ökade riskpremien i särskilt utsatta sektorer som kommersiella fastigheter och förlagslån. Dagens räntor bidrar också till en historiskt hög förväntad löpande avkastning. Vi såg en ökad aktivitet på primärmarknaden i samband med att företagen ville ordna finansieringen inför sommarmånaderna då aktivitet brukar vara låg. Det ser dock ut som att det fortfarande finns aktörer som verkar vänta på ändrade marknadsförhållanden i hopp om billigare finansiering vid ett senare tillfälle.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income Avkastningen i Alfred Berg Income var ca +0,48% under maj. Positiva nyheter i ett antal bolag bidrog  till utvecklingen, såsom Delete Oyj som förvärvades av en europeisk peer, Klarna som annonserade en offentlig rating och refinansierade obligationer, och en bra utveckling i Storskogen AB, samt flera andra namn. På den svaga sidan hade fastigheter och inkasso en ganska svag månad, men är också två intressanta sektorer att titta närmare på framöver. Vi har valt en fortsatt balanserad vikt mellan investment grade-obligationer och high yield-obligationer i Norden. I maj deltog vi i ett antal investment grade-affärer på primärmarknaden; TVO, Fortum Oyj och ICA.

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield. Efter en relativt svag emissionsmarknad 2022 har marknadsaktiviteten tagit fart. I maj emitterades obligationer för ca. 10 miljarder SEK, och hittills i år närmar sig volymen 60 miljarder SEK. Bland de nya emittenterna förra månaden fanns Odfjell Drilling, som emitterade 3,9 miljarder USD i ett säkerställt obligationslån. Förra året emitterades obligationer för cirka 78 miljarder SEK. Under 2021 som helhet gavs lån ut för närmare 200 miljarder svenska kronor, upp från 90 miljarder svenska kronor året innan. Vi tror att det kan finnas en något återhållsam utbudssida av nya obligationer. Framöver förväntar vi oss fortfarande hög volatilitet och osäkerhet med tanke på det olösta och pågående kriget i Ukraina. Höjda räntor och inflation kan utgöra ett hot på längre sikt. Men det senare avspeglas relativt väl på dagens marknad. Dessutom är den största andelen av obligationen på den nordiska högräntemarknaden med rörlig ränta, vilket ger skydd mot den direkta effekten av högre marknadsräntor. Vi tror att dagens volatila marknad skapar möjligheter för den långsiktiga investeraren. Aktiviteten på emissionsmarknaden förväntas vara hög den kommande månaden, innan sommarlovet börjar.

Alfred Berg Nordic High Yield ACC

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i april

Det har varit en god utveckling hittills under 2023 på de flesta av världens stora börser. Däremot var det lite mer blandat i maj, där det nordiska indexet slutade på minus i lokal valuta. Det var fortfarande samma teman som uppmärksammades; inflation, konjunkturcykler och finanssektorns tillstånd. Hittills har dock ekonomin hållit sig bra och den nedgång som många befarade hösten 2022 har uteblivit.

Den kanske viktigaste utvecklingen på den nordiska aktiemarknaden under våren är att konsekvenserna för fastighetssektorn av de räntehöjningar vi sett – äntligen – blir synliga. Även om detta är en relativt liten sektor på de nordiska börserna, kan det bli följdeffekter i form av kapitalkrav, sentiment etc. 

Den bästa sektorn i Norden under maj månad var teknik. Detta låg i linje med utvecklingen i bl.a. USA. Teknik var faktiskt den enda sektorn med positiv sektoravkastning i Norden i maj. Läkemedel hörde också till de relativt sett bättre sektorerna. På den negativa sidan var fastighet den klart svagaste sektorn, följt av energi.

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak. Fonden hade en negativ avkastningen i maj, något sämre än jämförelseindex. De tre innehav som bidrog mest negativt i relativa var OX2, Investor och Evolution. OX2 är ett relativt stort innehav i fonden och ett bolag vi tror mycket på. OX2 projekterar och bygger anläggningar för förnyelsebar energi, främst vindkraft och sol och verksamheten har god geografisk diversifiering. Nyhetsflödet har varit övervägande positivt i närtid, men detta har inte räckt för att lyfta kursen som varit svag sedan den tidigare storägaren, PE-fonden Altor sålde ut sitt innehav. Evolution, som fonden inte äger eftersom vi inte investerar i casinobolag, fortsatte på en stark trend. Investor slutligen är det största bolaget i fondens jämförelseindex med en vikt på ca 8 %. Vi har valt att inte äga Investor och istället investera i de underliggande bolagen, men i perioder då Investors utveckling avviker från marknaden ger det ett stort utslag. På den positiva sidan gynnades fonden relativt av att inte ha några investeringar alls i fastighetssektorn. Också flera av våra större innehav i industrisektorn hade stark månad, där luftreningsbolaget Munters utmärkte sig särskilt positivt. 

Alfred Berg Sverige Gambak

Relativt sett var de viktigaste positiva bidragsgivarna till Nordic Gambak i maj att fonden var klart underviktad i fastigheter. Undervikten i energi- och kommunikationstjänster visade sig också relativt sett positiv. Vår finansiella exponering rörde sig i negativ riktning, där oron som började i mars fortfarande inte har lagt sig. Detta trots att nordiska banker är föremål för annan reglering än de medelstora amerikanska, och har levererat bra kvartalssiffror.

Active share är 69.

Fonden har en övervikt inom industrin och konsumentsektorn. De nordiska storbankerna har levererat bra kvartalssiffror och prissättningen ser ut att vara låg. Vi har behållit vår exponering. Övervikt konsumentsektorn är mer företagsspecifik, fonden är underviktad energi, hälsa och fastigheter. I slutet av månaden var fondens största positioner Novo Nordisk (9,3 %), Sydbank (4,6 %) och Betsson (3,8 %).

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var Munters som steg 29,5 % (0,3 % på portföljnivå), Metso som steg 4,5,8 % (0,01 %) och Atlas Copco B som steg 2,2 % under hela månaden (0,05%). I negativ riktning hade vi Hexatronic, som föll 26,8% (-0,3% på portföljbasis), DS Norden, som föll 10,9% (-0,2%) och Nordea, som föll 7,9% (-0,2).

Under månaden har vi utökat positionerna inom bl.a. ABB, Konecranes och Atlas Copco B. Vi har minskat i SKF, Hexatronic och Nordnet.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Small Cap. Fonden avkastade -0,9% under april månad vilket var bättre än fondens jämförelseindex. De största bidragsgivarna relativt index var övervikterna i Munters, Bonesupport och Per Aarsleff. Inom industrisektorn hade några av våra större innehav en stark månad där luftreningsbolaget Munters och infrastrukturbyggaren Per Aarsleff utmärkte sig positivt.  Medicinteknikbolaget Bonesupport levererade en stark rapport i slutet av april med kraftigt ökad försäljning i USA av sitt bengraftsubstitut. De största negativa bidragsgivarna relativt index var övervikterna i Hexatronic, Coor Service Management och Wallenius Wilhelmsen. Vårt innehav i fiberbolaget Hexatronic var den enskilt största förklaringen till den svagare avkastningen under månaden. Bolaget levererade en mycket stark rapport för kvartalet tilsammans med positiv guidning för resterande del av året. Den stora avvikelsen mellan kursutveckling och resultatutveckling gör att vi sätter extra fokus på att utvärdera vår investering och följer noggrant upp vår analys vid möten med bolagets ledning.

Alfred Berg Nordic Small Cap