Utsikt over akerbrygge

Månadsbrev Juni 2023

Author avatar vegard hagen Publicerad

Det globala risksentimentet förbättrades tydligt under juni, mot bakgrund av starkare ekonomiska data än väntat på flera håll. Inflationssiffrorna faller också i stor utsträckning i linje med förväntningarna, även om det råder stor osäkerhet om hur “sticky” kärninflationen är.

Efter bättre än väntade makrosiffror har centralbankerna höjt sina förväntningar. Som ett resultat av detta har räntorna, särskilt den korta delen av avkastningskurvan, stigit kraftigt i juni.

I stort sett alla centralbanker träffades under juni. Norges Bank och Bank of England ökade återigen takten i räntehöjningarna och höjde räntorna med 50 punkter. ECB och svenska Riksbanken ökade med 25 punkter, medan FED höll räntorna oförändrade. Gemensamt för dem alla var dock att de flaggade för fler höjningar de kommande månaderna. Därmed är marknadens prissättning av förväntade räntetoppar från FED och ECB nästan tillbaka på de nivåer vi såg veckorna innan Silicon Valley Bank kollapsade.

I Sverige och Norge väntas nu centralbanksräntan nå någonstans mellan 4,25 % och 4,5 % mot slutet av året. Det innebär en låneränta för privatkunder på cirka 6 %. Det är svårt att föreställa sig att det inte kommer att ha en negativ inverkan på människors vilja och förmåga att konsumera eller investera i framtiden.

Inflationen är och kommer att bli ett problem. Även om siffrorna i stort sett ligger i linje med förväntningarna, verkar kärninflationen vara envis på många håll. Löneutvecklingen har fastnat på höga nivåer. Nivåer som inte är förenliga med 2 % inflation. Internationellt verkar råvaruinflationen vara mycket låg och kan möjligen bidra till deflation i många västerländska ekonomier framöver. Svag global efterfrågan får asiatiska fabriker att sänka lönerna och tappa marginaler. Priserna utanför fabriksdörrarna faller kraftigt. De kinesiska producentpriserna sjönk med 4,6 % från ett år tidigare i maj.

Ekonomi och räntor

Amerikansk, norsk, svensk och tysk 10-årig statsränta, senaste 5 åren

Utvecklingen av kreditspreadar under de senaste 12 månaderna, från toppen; Sverige, USA, Europa och Norge

Våra räntefonder

Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus. Första halvan av juni präglades av stor aktivitet på nyemissionsmarknaden. Med all osäkerhet i global makroekonomi och geopolitik, samt centralbanker som kommer att fortsätta höja räntorna, vill många företag och banker säkra finansiering före sommaren. Likviditeten och investeringsaptiten på marknaderna var tillfredsställande. Men trots det såg vi ökade kreditspreadar till följd av det stora transaktionsflödet. Räntorna steg uppåt i juni. Sammanfattningsvis har det gett svag avkastning i fonder med mycket ränterisk (hög ränteduration). För fonder med längre kreditduration har detta skapat negativ avkastning men för Alfred Berg Nordisk Likviditet Plus med låg ränterisk har det gett en måttligt positiv avkastning trots små-svaga kreditmarknader. 

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC A

Alfred Berg Income. Direktavkastningen i Alfred Berg Income var positiv under juni men något lägre än väntat. Storskogen fortsatte att leverera bra, vilket också beror på att bolaget köpt tillbaka korta obligationer och ger ut nya med något längre löptid. Humble Group är ett annat företag som annonserade en refinansiering som fick dess obligationer att stiga kraftigt i pris. På den svaga sidan denna månad har några namn inom fastighetssektorn som haft en svag månad, till exempel Heimstaden Bostad och Heimstaden AB. Oriflame hade också en svag utveckling denna månad. Även “Inkassoföretag” som Intrum hade en svag månad. Vi går nu in på en lugnare marknad, men vi räknar med god aktivitet efter sommaren.

Alfred Berg Income A

Alfred Berg Nordic High Yield. Som en del av omstruktureringen av DOF-gruppen blev vi ägare av både A- och B-aktier utöver en ny obligation i DOF Subsea. Den 1 juni tillkännagav DOF sin avsikt att söka en börsnotering och den 12 juni sattes kursen/aktien till 28 NOK. Efter ett avvisat uppköpserbjudande från Subsea7 den 16 juni (prissatt till 35 NOK/aktie) började A-aktien handlas på Oslo Börs 22 juni. I slutet av månaden bör aktiekursen vara 35,2 NOK och viss volatilitet kopplad till detta innehav bör förväntas i framtiden.

Vi fortsätter att vara selektiva på primärmarknaden, men deltog i några affärer, t.ex. Storskogen Group, Foxway Group och PHM Group.

Vi förväntar oss fortsatt volatilitet och osäkerhet kring det pågående kriget i Ukraina, och stigande räntor och inflation kan utgöra ett långsiktigt hot. Räntehöjningar och nedtrappning är dock väl förväntade och återspeglas i nuvarande marknadspriser. Dessutom domineras den nordiska högavkastningsmarknaden av obligationer med rörlig ränta och är därför mindre exponerad för den direkta effekten av stigande marknadsräntor. Vi tror att marknaden fortsätter att erbjuda goda investeringsmöjligheter för den långsiktiga investeraren med både spreadnivåer och räntor som bidrar till bra risk/avkastning för obligationer.

Alfred Berg Nordic High Yield ACC

Alfred Berg Nordic High Yield Restricted

Den nordiska aktiemarknaden i april

Det är fortfarande en god utveckling på de internationella börserna under 2023. Detta har nog förvånat många, eftersom det har funnits stor osäkerhet om styrkan i världsekonomin. Hittills i år har ingen lågkonjunktur synts till och i världens viktigaste ekonomi, USA, ligger tillväxten för närvarande på cirka 2 %. Kina har inte kommit tillbaka med den styrka som förväntades efter hävda covidnedstängningar men vi avvaktar läget innan vi drar några slutsatser.

Vi närmar oss rapporteringperioden för andra kvartalet. Första kvartalet var, givet förutsättningarna, bra och marknadens förväntningar infriades. Ytterligare ett bra kvartal kommer troligen att förbättra sentimentet, och ytterligare “sänka axlarna” på marknaden.

En sektor som gjort en stark comeback i juni är finans, särskilt de stora nordiska bankerna. Det fanns – och är fortfarande – osäkerhet förknippad med dessa, och särskilt exponeringen mot fastighetssektorn som investerare är försiktiga med. Den internationella finansiella oron i mars, där både en amerikansk och en schweizisk bank rapporterade förluster, förbättrade inte saken. Hittills har bankerna inte redovisat några särskilda förluster, inte ens i fastigheter. Detta kommer att vara en viktig faktor vid rapporteringen.

Den bästa sektorn i Norden under hela juni månad var energi, men med stor spridning inom området. Oljeservice har av många förutspåtts stå inför en längre uppgång men utvecklingen på börsen 2023 har inte varit imponerande. Men i juni var det åtminstone några aktier högt upp på avkastningslistan, även om vi också hittade exempel i motsatt ända av skalan. Konsumtionsvaror som sektor gick också bra och även här fanns några bolag som stack ut, särskilt Hennes & Mauritz. Men bredden på sektorns återhämtning är mer tveksam.

Alfred Berg Nordic Index

Våra aktiva aktiefonder

Alfred Berg Sverige Gambak. Flera av fondens innehav hade en god utveckling under juni. Industribolagen stod för det största bidraget till avkastningen, både i absoluta och relativa termer. Husqvarna, Volvo, OX2 och SSAB var de bolag som gav störst positivt bidrag jämfört med jämförelseindex. I relativa termer bidrog också bolag som inte ingick i fondens portfölj, däribland Investor, Evolution, Getinge och Viaplay. På minussidan placerade sig luftteknikbolaget Munters främst. Inget bolagsspecifikt inträffade i bolaget, utan utvecklingen skall nog snarast i ljuset av mycket stark utveckling under maj, då kursen ökade 40 %. Skidortsbolaget Skistar rapporterade under månaden, ett resultat som inte övertygade varken oss eller marknaden och vi valde att minska innehavet. Tyvärr fanns inte H&M i fondens portfölj inför rapporten, något som gav ett väsentligt negativt relativbidrag. H&M har under lång tid brottats med svag försäljning och för höga kostnader, men de åtgärder som vidtagits ser nu ut att ge effekt. Vi valde att göra en mindre investering efter rapporten.  

Alfred Berg Sverige Gambak

Relativt sett var de viktigaste positiva bidragsgivarna till Alfred Berg Nordic Gambak i juni den finansiella sektorn. Vi har behållit vår tilltro till de nordiska bankerna och noterar med intresse att prissättningen av nuvarande förväntningar ser ut att vara låg. Även materialsektorn bidrog positivt till fondens avkastning. På den negativa sidan finner vi konsumentsektorn, där uppgången i framför allt Hennes & Mauritz skedde utan fondens medverkan. Industrin bidrog också negativt detta kvartal.

Active share är 69.

Fonden har en övervikt inom industri, finans och konsumtion. Detta är ett resultat av “bottom up”-analys, företagsanalys snarare än makroanalys. Fonden är underviktig energi och hälsa. I slutet av månaden var fondens största positioner Novo Nordisk (9,2 %), Sydbank (4,8 %) och Betsson (4,1 %).

Aktier som bidrog mest i positiv riktning var alla danska banker. Sydbank steg 6,6% (0,3% på portföljnivå), Danske Bank som steg 15,3% (0,3%) och Jyske Bank som steg 11,2% under hela månaden (0,2%). I negativ riktning drog Bakkafrost, som föll 11,6 % (-0,2 % på portföljbasis), Nordea som föll 6,5 % (- 0,2 %) och Munters som föll 9,8 % (- 0, 2).

Under månaden har vi utökat positionerna inom bl.a. BW LPG, FLSmidth och Husqvarna. Vi har minskat innehaven i Kemira, Hexpol och DS Norden.

Alfred Berg Nordic Gambak

Alfred Berg Nordic Small Cap. Fonden avkastade +2,8% under juni månad vilket var bättre än fondens jämförelseindex. De största bidragsgivarna relativt index var övervikterna i Sydbank, Bonesupport och Hexatronic. Medicinteknikbolaget Bonesupport lanserade en ny version av sitt bengraftsubstitut Cerament G. Produktförbättringarna är avsedda att öka användarvänligheten och minska miljöpåverkan, skrev bolaget i ett pressmeddelande. I relativa termer bidrog också bolag som inte ingår i fondens jämförelseindex, däribland Viaplay och Beijer Ref. De största negativa bidragsgivarna relativt index var övervikterna i Munters, Austevoll Seafood och Note. Vad gäller Munters negativa utveckling under månaden har inga bolagsspecifika nyheter gått att finna, utan förklaringen ligger snarast i den starka kursutveckling vid såg under maj månad (+40%).

Alfred Berg Nordic Small Cap