Utsikt over en frossen sjø

Ändringar i fondbestämmelserna för Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC

Publicerad

Bäste fondandelsägare,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 (“Alfred Berg”) vill härmed informera om att Alfred Berg har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc (”Fonden”).

Förändringarna påverkar Fondens placeringsinriktning till följd av att Fonden görs om från en matarfond till direktinvesterande räntefond. Placeringsinriktningen kommer dock i praktiken inte att ändras eftersom Fonden kommer att ha samma placeringsinriktning som den mottagarfond som Fonden idag investerar i. Fondens risknivå bedöms därmed vara oförändrad. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 20 mars 2023 och bifogas detta brev.

Bakgrund till ändringar i fondbestämmelserna

Från matarfond till direktinvesterande fond
Fonden investerar för närvarande i den norska fonden Alfred Berg Nordic Investment Grade, vilket medför viss ineffektivitet vid valutaväxling då samtliga andelsklasser i den norska fonden är valutasäkrade i NOK. För att göra valutaväxlingsprocessen från NOK till SEK mer effektiv har Fonden ändrats från en matarfond som endast investerar i den norska fonden, till en direktinvesterande räntefond som investerar direkt i de underliggande instrumenten. Fonden kommer att följa samma mandat som den norska fonden som Fondens tillgångar idag investeras i.

Justerat försäljnings- och inlösenpris
När fondandelsägare köper eller löser in fondandelar i en värdepappersfond ökar eller minskar det kapital som fonden förvaltar. Det leder till att fonden måste öka eller minska sina placeringar i motsvarande mån genom att köpa eller sälja värdepapper. Fondens handel med värdepapper medför vissa kostnader som påverkar fondens resultat negativt. Detta drabbar i förlängningen övriga andelsägare i fonden eftersom värdet på deras fondandelar sjunker.

För att Fonden ska kompenseras för dessa kostnader kommer Alfred Berg att tillämpa en metod för justerat försäljnings- och inlösenpris, även kallat ”swing pricing”. Swing pricing syftar till att förhindra att befintliga fondandelsägare får bära transaktionskostnader till följd av försäljning och inlösen av fondandelar i fonden som andra andelsägare i Fonden genomför. Försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna justeras i stället uppåt eller nedåt de dagar då fonden har ett nettoinflöde eller ett nettoutflöde som överstiger ett visst på förhand bestämt belopp.

Ytterligare information om swing pricing framgår av § 9 i fondbestämmelserna.
Swing pricing ersätter den avgift som tidigare tagits ut vid köp och försäljning av fondandelar.

Införande av nya andelsklasser

Fonden har infört nya andelsklasser, J, K och L med syftet att möjliggöra för investerare som vill teckna och lösa in andelar i USD.


Sammanfattning av ändringarna

§ 1 Förteckning över andelsklasser
Tillägg görs avseende de nya andelsklasserna J, K och L.

§ 4 Fondens karaktär
Uppgifter om Fondens karaktär ändras då Fonden i stället för matarfond blir direktinvesterande.

§ 5 Fondens placeringsinriktning
Fondens placeringsinriktning ändras då investeringar kommer att göras direkt i de finansiella instrumenten i stället för att investera i fondandelar i en mottagarfond. Fonden kommer att ha samma placeringsinriktning som nuvarande mottagarfond.

§ 6 Marknadsplatser
En redaktionell justering görs avseende köp och försäljning av fondandelar, vilket redan regleras i § 9.
Information om att Fondens medel ska placeras via mottagarfonden tas bort.

§ 7 Särskild placeringsinriktning
Följdändringar görs på grund av att Fonden görs om från matarfond till direktinvesterande samt med anledning av införandet av de nya andelsklasserna. Vissa redaktionella ändringar görs även för att bestämmelsen ska bli mer lättläst.

§ 8 Värdering
Uppgifter om värdering i förhållande till mottagarfonden tas bort.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar
Vissa följdändringar görs med anledning av att nya andelsklasser införs samt det nya stycket som reglerar införandet av justerat försäljnings- och inlösenpris.

Det införs ett nytt stycke med underrubriken ”Försäljnings- och inlösenpris” för att redogöra för principerna för hur justerat försäljnings- och inlösenpris beräknas.

§ 10 Extraordinära förhållanden
Paragrafen kompletteras med ett exempel i sista bisatsen för ett förtydliga vilken typ av extraordinära händelser som kan vara aktuella.

§ 12 Avgifter och ersättning
Uppgifter om förvaltningsavgift för de nya andelsklasserna J, K och L införs. Vissa följdändringar görs med anledning av att Fonden görs om från matarfond till direktinvesterande.