Smal vei ved siden av fjell og hav

Ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Corporate ESG Enhanced Index

Publicerad


Bäste fondandelsägare,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 (“Alfred Berg”) vill härmed informera om att Alfred Berg har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Corporate ESG Enhanced Index (”Fonden”).

Förändringarna påverkar Fondens placeringsinriktning genom att den begränsning som Fonden tidigare haft avseende att max 10% av fondförmögenheten tas bort, vilket innebär att den lagstadgade gränsen på 20% i detta avseende i stället ska tillämpas. Fondens risknivå är oförändrad. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 31 mars 2023 och det nya namnet på fonden är Alfred Berg Corporate Enhanced Index, fondbestämmelserna bifogas detta brev.

Bakgrund till ändringar i fondbestämmelserna
Borttagande av 10% begränsning i placeringsinriktningen samt Namnändringar till följd av Sustainable Financial Disclosure Regulation (”SFDR”). Fondens nya namn är Alfred Berg Corporate Enhanced Index.

Alfred Berg Global Corporate ESG Enhanced Index investerar i valutaswappar för att säkra valutaexponeringen. Motparterna kräver då kontanta medel som säkerhet för att täcka förpliktelser relaterade till dessa swappar. Kraven kan bli betydande när det förekommer stora valutarörelser och överstiger ibland 10 % av Fondens totala tillgångar. Mot denna bakgrund och för att undvika en överträdelse av fondbestämmelserna för det fall motparterna kräver säkerheter, önskar Bolaget ta bort begränsningen i Fondens placeringsinriktning som säger att max 10% av fondförmögenheten får placeras på konto hos kreditinstitut.

Den 18 november 2022 publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) en samrådsskrift gällande användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade termer i fondnamn. Esma planerar att ta fram nya riktlinjer avseende användningen av sådana termer i fondnamn, med syftet att skydda investerare mot falska påståenden om fonders hållbarhet. I samrådsskriften föreslås att om en fond har någon ESG-relaterad term i fondnamnet, bör åtminstone 80% av fondens investeringar göras med syftet att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller målen för hållbara investeringar i enlighet med de bindande delarna av investeringsstrategin (enligt vad som anges i den förhandsinformation som lämnas för vissa fonder definierade i SFDR). Vidare föreslås att en viss minimiandel av investeringarna (50%) ska utgöra hållbara investeringar i enlighet med definitionen i artikel 2.17 SFDR. Bolaget gör bedömningen att Bolagets fonder som har ESG i namnet inte motsvarar dessa krav. Detta gäller även om kravet på minimiandelen hållbara investeringar skulle sänkas efter det att Esma fått synpunkter på samrådsskriften. Mot denna bakgrund önskar Bolaget att ta bort termen ”ESG” från Fonden.

Sammanfattning av ändringarna 
1 § Fondens rättsliga ställning 
Termen ”ESG” tas bort från Fondens namn. Fondens nya namn är ”Alfred Berg Corporate Enhanced Index”. 

5 § Fondens placeringsinriktning 
Begränsningen om att maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras på konto hos kreditinstitut tas bort. 

§ 10 Extraordinära förhållanden 
Paragrafen kompletteras med ett exempel i sista bisatsen för ett förtydliga vilken typ av extraordinära händelser som kan vara aktuella.