Utsikt over hav og snøbelagte fjell

Ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Nordic High Yield Acc

Publicerad

Bäste fondandelsägare,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 (“Alfred Berg“) vill härmed informera om att Alfred Berg har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Nordic High Yield Acc (”Fonden”).

Förändringarna påverkar i praktiken inte Fondens placeringsinriktning eller risknivå. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 22.3.2022 och bifogas detta brev.

Bakgrund till ändringar av fondbestämmelserna

Ändring av fondtyp från matarfond till aktivt förvaltad räntefond:
Fonden är idag en så kallad matarfond som uteslutande investerar i den norska mottagarfonden Alfred Berg Nordic High Yield. Den norska mottagarfonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska högränteobligationer. Den svenska matarfonden ändrar nu karaktär från matarfond till en aktivt förvaltad räntefond med samma karaktär och placeringsinriktning som den norska mottagarfonden.  Marknadsexponering och risknivå kommer därmed inte att ändras i Fonden. Ändringen görs huvudsakligen för att det ska bli möjligt för andra värdepappersfonder, som inte får investera i matarfonder, att investera i Fonden.

Nya andelsklasser:
Fem nya andelsklasser läggs till i Fonden. Detta görs dels för att kunna erbjuda andelsklasser som handlas i EUR och dels för att kunna erbjuda rabatterade andelsklasser till stora investerare med lägsta teckningsbelopp på 10.000.000 SEK/NOK eller 1.000.000 EUR (beroende på andelsklass).

Justering av lägsta teckningsbelopp:
Lägsta teckningsbelopp i andelsklass A och B sänks från 1.000 SEK till 100 SEK och lägsta teckningsbelopp i andelsklass C och D sänks från 1.000 NOK till 100 NOK.

Avgift vid försäljning och inlösen av fondandelar:
När fondandelsägare köper eller löser in fondandelar i en värdepappersfond ökar eller minskar det kapital som fonden förvaltar. Det leder till att fonden måste öka eller minska sina placeringar i motsvarande mån genom att köpa eller sälja värdepapper. Fondens handel med värdepapper medför vissa kostnader som påverkar fondens resultat negativt. Detta drabbar i förlängningen övriga andelsägare i fonden eftersom värdet på deras fondandelar sjunker. För att fonden ska kompenseras för dessa kostnader införs en avgift vid köp och inlösen av fondandelar. Avgiften vid köp uppgår till 0,25 procent av köpbeloppet och avgiften vid inlösen uppgår till 0,25 procent av inlösenbeloppet. Hela avgiften tillfaller fonden i båda fallen.

Sammantaget syftar dessa justeringar till att kunna attrahera fler investerare och därmed mer kapital till Fonden, vilket ger kostnadsfördelar och underlättar förvaltningen.

Sammanfattning av de viktigaste ändringarna

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Under rubriken Förteckning av andelsklasser ändras lägsta teckningsbelopp i andelsklass A och B från 1.000 SEK till 100 SEK och i andelsklass C och D från 1.000 NOK till 100 NOK. Dessutom införs fem nya andelsklasser (andelsklass E, F, G, H och I) med olika villkor som framgår av fondbestämmelserna.

§ 4 Fondens karaktär

Paragrafen ändras så att det framgår att Fonden är en aktivt förvaltad räntefond istället för en matarfond.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Samtliga stycken ändras för att beskriva fondens nya placeringsinriktning, vilket motsvarar den placerings-inriktning som mottagarfonden har idag.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Paragrafen ändras för att beskriva fondens nya placeringsinriktning, vilket motsvarar den placerings-inriktning som mottagarfonden har idag.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Sista stycket läggs till för att upplysa om att en avgift tas ut vid försäljning och inlösen av fondandelar.

§ 11 Avgifter och ersättning

Första stycket läggs till för att informera om att avgiften vid försäljning eller inlösen av fondandelar uppgår till 0,25 procent av försäljnings- respektive inlösenbeloppet och att avgiften i sin helhet tillfaller fonden.

Förteckningen över andelsklasser utökas med de nya andelsklasserna så att det framgår att förvaltningsavgiften i andelsklass E, F och I högst 0,50 procent, i andelsklass H högst 0,75 procent och i andelsklass G högst 0,80 procent.

Rätt till inlösen

Som andelsägare i fonden har du rätt att begära att dina andelar ska lösas in utan avgift i minst 30 dagar från dagen för denna underrättelse.