Penn som skriver på ark

Ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Nordic High Yield ESG

Publicerad


Bäste fondandelsägare,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 (“Alfred Berg”) vill härmed informera om att Alfred Berg har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Nordic High Yield ESG (”Fonden”).

Förändringarna påverkar inte Fondens placeringsinriktning eller Fondens risknivå. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 31 mars 2023 och det nya namnet är Alfred Berg Nordic High Yield Restricted och de nya fondbestämmelserna bifogas detta brev.

Bakgrund till ändringar i fondbestämmelserna
Namnändringar till följd av Sustainable Financial Disclosure Regulation (”SFDR”). Det nya namnet är Alfred Berg Nordic High Yield Restricted.

Den 18 november 2022 publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) en samrådsskrift gällande användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade termer i fondnamn. Esma planerar att ta fram nya riktlinjer avseende användningen av sådana termer i fondnamn, med syftet att skydda investerare mot falska påståenden om fonders hållbarhet. I samrådsskriften föreslås att om en fond har någon ESG-relaterad term i fondnamnet, bör åtminstone 80% av fondens investeringar göras med syftet att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller målen för hållbara investeringar i enlighet med de bindande delarna av investeringsstrategin (enligt vad som anges i den förhandsinformation som lämnas för vissa fonder definierade i SFDR). Vidare föreslås att en viss minimiandel av investeringarna (50%) ska utgöra hållbara investeringar i enlighet med definitionen i artikel 2.17 SFDR. Bolaget gör bedömningen att Bolagets fonder som har ESG i namnet inte motsvarar dessa krav. Detta gäller även om kravet på minimiandelen hållbara investeringar skulle sänkas efter det att Esma fått synpunkter på samrådsskriften. Mot denna bakgrund önskar Bolaget att ta bort termen ”ESG” från Fonden.

Sammanfattning av ändringarna 
§ 1 Fondens rättsliga ställning 
Termen ”ESG” tas bort från Fondens namn och byts ut mot termen ”Restricted”. Det nya namnet är ”Alfred Berg Nordic High Yield Restricted”.