Utsikt over grått gress, hav og fjell

Ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund

Publicerad


Bäste fondandelsägare,

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org. nr. 956 241 308 (“Alfred Berg”) vill härmed informera om att Alfred Berg har ansökt om och erhållit Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund (”Fonden”).

Förändringarna påverkar Fondens placeringsinriktning genom att den begränsning som Fonden tidigare haft avseende att max 10% av fondförmögenheten tas bort, vilket innebär att den lagstadgade gränsen på 20% i detta avseende i stället ska tillämpas. Fondens risknivå är oförändrad. Ingen åtgärd behövs med anledning av denna information.

De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 31 mars 2023 och bifogas detta brev.

Bakgrund till ändringar i fondbestämmelserna
Borttagande av 10% begränsning i placeringsinriktningen

Fonden investerar i valutaswappar för att säkra valutaexponeringen. Motparterna kräver då kontanta medel som säkerhet för att täcka förpliktelser relaterade till dessa swappar. Kraven kan bli betydande när det förekommer stora valutarörelser och överstiger ibland 10 % av Fondens totala tillgångar. Mot denna bakgrund och för att undvika en överträdelse av fondbestämmelserna för det fall motparterna kräver säkerheter, önskar Bolaget ta bort begränsningen i Fondens placeringsinriktning som säger att max 10% av fondförmögenheten får placeras på konto hos kreditinstitut.

Sammanfattning av ändringarna 
5 § Fondens placeringsinriktning 
Begränsningen om att maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras på konto hos kreditinstitut tas bort. 

§ 10 Extraordinära förhållanden 
Paragrafen kompletteras med ett exempel i sista bisatsen för ett förtydliga vilken typ av extraordinära händelser som kan vara aktuella.