FONDBESTÄMMELSER
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc

Publicerad

Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 28 september 2022.
Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 2023-01-30. Gäller från och med 7 mars 2023.

§ 1 Fondens rättsliga ställning
Fondens namn är Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc (nedan ”Fonden”).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan ”LVF”).

Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt och varje fondandel i samma andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Fonden förvaltas av det fondbolag som framgår nedan under § 2. Förvaltningsbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Förvaltningsbolaget, lagen om värdepappersfonder och övriga tillämpliga författningar.

Dessa fondbestämmelser kompletteras av en särskild informationsbroschyr. Informationsbroschyren tillhandahålls av Förvaltningsbolaget.

Förteckning över andelsklasser


Fonden består av åtta andelsklasser med följande villkor:

 • A. SEK, ackumulerande, valutasäkrad i SEK, med lägsta teckningsbelopp 100 SEK

 • B. SEK, ackumulerande, valutasäkrad i SEK, med villkor för distribution, med lägsta teckningsbelopp 100 SEK

 • C. NOK, ackumulerande, valutasäkrad i NOK, med lägsta teckningsbelopp 100 NOK

 • D. NOK, ackumulerande, valutasäkrad i NOK, med villkor för distribution, med lägsta teckningsbelopp 100 NOK

 • E. SEK, ackumulerande, valutasäkrad i SEK, med lägsta teckningsbelopp 10 000 000 SEK

 • F. USD, ackumulerande, valutasäkrad i USD, med lägsta teckningsbelopp 10 USD

 • G. USD, ackumulerande, valutasäkrad i USD, med villkor för distribution, med lägsta teckningsbelopp 10 USD

 • H. USD, ackumulerande, valutasäkrad i USD, med lägsta teckningsbelopp 1 000 000 USD

En andelsklass med villkor för distribution (andelsklass B, D och G) är öppen endast för

andelsägare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan Förvaltningsbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av andelsklassen utan att berättiga distributören till ersättning från Förvaltningsbolaget, och för

försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan Förvaltningsbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen utan att berättiga försäkringsföretaget till ersättning från Förvaltningsbolaget.

Andelsklasserna är förenade med olika avgifter enligt § 11.
Den som har distribuerat fondandelar till en andelsägare ansvarar för att andelsägaren erhåller den andelsklass den är berättigad till. När ett försäkringsföretag har investerat i fondandelar inom ramen för avtal med försäkringstagare ansvarar den eller de av försäkringsföretaget och försäkringsdistributören som har avtal med försäkringstagaren för att försäkringsföretaget erhåller den andelsklass det är berättigat till.

Andelsklasserna skiljer sig åt vad avser villkor för distribution, avgift och lägsta teckningsbelopp. Om en andelsägare med samma medel samtidigt uppfyller villkoren för mer än en andelsklass ska medlen omföras till den med lägst förvaltningsavgift enligt § 11. Om en andelsägares medel upphör att uppfylla villkoren för en andelsklass ska medlen omföras till den andelsklass med lägst förvaltningsavgift enligt § 11 vars villkor andelsägarens medel uppfyller.

Omföring ska ske utan att förändra villkoren för utdelning och valuta.

Om det inte finns någon mottagande andelsklass öppen för teckning med samma villkor för utdelning och valuta när omföring ska ske på grund av att andelsägarens medel inte längre uppfyller villkoren för en andelsklass, ska omföring ske till den andelsklass som närmast motsvarar den andelsklass vars villkor andelsägarens medel inte längre uppfyller. Bedömningen av mottagande andelsklass ska göras av den av fondbolag, distributör, försäkringsföretag och försäkringsdistributör som har avtal med andelsägaren respektive försäkringstagaren. Denne ska underrätta andelsägaren respektive försäkringstagaren om sådan omföring.

Oaktat ovan ska omföring inte ske till eller från andelsklasserna B, D, och G.

§ 2 Fondförvaltare
Fonden förvaltas av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, organisationsnummer 956 241 308, (nedan ”Förvaltningsbolaget”). Förvaltningsbolaget bedriver fondverksamhet enligt verdipapirfondloven (25. november 2011 nr. 44) i Norge, samt LVF.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter
Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet handlar oberoende av Förvaltningsbolaget och skall verkställa beslut avseende Fonden som Förvaltningsbolaget fattat, om dessa inte strider mot LVF eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt att användningen av Fondens medel inte strider mot LVF eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet skall även se till att tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer Fonden tillhanda.

§ 4 Fondens karaktär
Fonden är en aktivt förvaltad kort räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska certifikat, obligationer och placeringar på konto hos kreditinstitut. Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i instrument på den nordiska räntemarknaden. Fondens jämförelseindex är NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (NOGOVD3M).

§ 5 Fondens placeringsinriktning
Fondens medel kan vara placerade i följande tillgångsslag:

 • Överlåtbara värdepapper
 • Penningmarknadsinstrument
 • Derivatinstrument
 • Fondandelar
 • Konto hos kreditinstitut

Minst 75 % av portföljen ska investeras i certifikat eller obligationer utgivna av emittenter med ett kreditbetyg från minst ett licensierat kreditvärderingsinstitut. Utställarna av instrumenten är primärt stater, kommuner, landsting, industriföretag och finansiella institutioner som har en kreditrisk som lägst investment grade, BBB‐/Baa3 eller bättre.

Minst 90 procent av Fondens investerade medel ska placeras i tillgångar med anknytning till Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island) eller på konto hos kreditinstitut etablerade i Norden. Med anknytning avses att utgivare av instrumenten, dess moderbolag eller huvudägare har sitt säte eller huvudkontor i Norden, är aktiva emittenter på nordiska marknader eller har en betydande verksamhet i Norden, eller att instrumenten är utställda i en nordisk valuta.

Fonden får placera högst 10 procent av fondförmögenheten i andra fonder.

Portföljens sammansättning kommer att vara ett resultat av förvaltarens syn på den enskilda emittentens kvalitet, relativa värde mellan emittenter, sektorer och marknader samt eventuella förändringar i marknadsstrukturen och ramverket. Valutasäkring sker i respektive andelsklass för andelsklassens andel av investeringar som gjorts i annan valuta än andelsklassens valuta. Ränterisken i Fonden, mätt som modifierad duration, kommer normalt att vara låg och kommer alltid att vara mellan 0 och 1. Kreditrisken i Fonden begränsas samtidigt av att Fondens viktade genomsnittliga återstående löptid aldrig överstiger 1,5 år.

Fonden kan placera i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap. 12 § första stycket LVF. Fondens totala exponering mot derivat, tillsammans med andra investeringar i finansiella instrument, får inte överstiga värdet av Fondens totala tillgångar. Förväntad risk och förväntad avkastning på Fondens underliggande värdepappersportfölj förblir oförändrade till följd av derivatinvesteringarna. Fonden kan tillhandahålla både kontanter och finansiella instrument som säkerhet relaterade till OTC‐derivat.

§ 6 Marknadsplatser
Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning
Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Derivatinstrument får användas som ett led i Fondens placeringsinriktning.

Fonden får placera i OTC-derivat.

Fonden använder sig av valutaderivat i syfte att helt valutasäkra sina innehav.

§ 8 Värdering
Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar avdrages de skulder som avser Fonden. Värdet av en fondandel beräknas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass.

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Värderingen sker dagligen till senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs och om denna inte anges till senaste säljkurs.

Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt Förvaltningsbolagets bedömning är missvisande fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs till exempelvis marknadspriser från:

en icke reglerad marknad,
en oberoende mäklare,
andra externa oberoende källor,
ett annat noterat finansiellt instrument,
ett index eller en bolagshändelse med påverkan på marknadsvärdet.

För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder, s.k. OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt följande:
− marknadspris som är ställt av en aktiv marknad,
− i de fall ett marknadspris inte kan erhållas skall OTC-derivat värderas enligt värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76.

För sådana värdepapper som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder, skall Förvaltningsbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av Förvaltningsbolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Allmänt
Försäljning och inlösen av fondandelar sker i svenska kronor (andelsklass A, B och E), i norska kronor (andelsklass C och D) och i amerikanska dollar (andelsklass F, G och H).

Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom Förvaltningsbolaget. Försäljnings- och inlösenpris kan erhållas från Förvaltningsbolaget. Publicering sker även i dagstidningar eller i liknande media. Kursen en viss bankdag offentliggörs i normalfallet på kvällen samma bankdag.

Begäran om försäljning (andelsägares köp) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter särskild överenskommelse.
Begäran om inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter särskild överenskommelse.

Begäran som lämnas skriftligen via fax skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren.

Begäran verkställs samma dag som den lämnas, förutsatt att begäran kommit Förvaltningsbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren. I annat fall verkställs begäran nästkommande bankdag.

Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om hela eller delar av Fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som Fonden investerar i håller stängt.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Förvaltningsbolaget medger detta.

Försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran sker.

Försäljning och inlösenpris
För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen tillämpar Förvaltningsbolaget en metod för fastställande av försäljnings‐och inlösenpris för fondandelar i Fonden genom vilken hänsyn tas till sådana transaktionskostnader som uppkommer till följd av försäljning och inlösen av andelar i Fonden, nedan kallad ”swing pricing”.

Swing pricing syftar till att förhindra att en fondandelsägare får bära transaktionskostnader till följd av försäljning och inlösen av fondandelar i Fonden som andra andelsägare i Fonden genomför. De transaktionskostnader somavses i detta sammanhang är de som uppkommer när tillgångar köps eller säljs för att hantera begäran om köp eller inlösen av fondandelar i Fonden, dvs. vid nettoinflöden eller nettoutflöden. Transaktionskostnaderna kan vara direkta eller indirekta och inkluderar i relevanta fall bl.a. courtage, spread, marknadspåverkan, valutaväxlingskostnader och transaktionsskatter.

Försäljnings‐ och inlösenpriset för fondandelarna ändras uppåt respektive nedåt om Fonden har ett nettoinflöde eller ett nettoutflöde som överstiger ett av Förvaltningsbolaget på förhand bestämt gränsvärde uttryckt som andel av Fondens värde, nedan kallat gränsvärdet. De dagar då nettoflödet inte överstiger gränsvärdet sker ingen ändring av försäljnings‐ eller inlösenpriset. Nivån på gränsvärdet är fastställt utifrån Förvaltningsbolaget bedömning av vad som är ett större nettoflöde för Fonden som kan förväntas medföra att Fonden måste köpa eller sälja tillgångar för att hantera flödet och ger upphov till transaktionskostnader. Gränsvärdet kan dock sättas till en lägre nivå, om Förvaltningsbolaget bedömer det som motiverat utifrån hänsyn tagen till fondandelsägarnas intresse givet transaktionskostnaderna. Gränsvärdet ses över regelbundet av Förvaltningsbolaget.

Storleken på ändringen av försäljnings‐ och inlösenpriset, nedan kallad swing‐faktorn, bestäms av Förvaltningsbolaget och kan variera över tid. Swing‐faktorn bestäms med hänsyn tagen till historiska transaktionskostnader samt annan relevant information och utvärderas löpande av Förvaltningsbolaget. Swing-faktorn vid nettoinflöden kan skilja sig från swing‐faktorn vid nettoutflöden, eftersom Fondens transaktionskostnader ser olika ut beroende på om Fonden måste köpa eller sälja värdepapper. Swing‐faktorn vid nettoinflöden får maximalt uppgå till 0,15 procent av försäljnings‐ respektive inlösenpriset. Swing‐faktorn vid nettoutflöden får maximalt uppgå till 0,3 procent av försäljnings‐ respektive inlösenpriset.

Försäljnings‐ och inlösenpriset per fondandel ska, i enlighet med vad som angivits ovan, fastställas enligt följande:

 • Om Fonden har ett nettoinflöde som överstiger gränsvärdet, ska försäljnings‐ och inlösenpriset vara fondandelsvärdet, beräknat enligt § 8 ovan, den bankdag försäljning och inlösen sker efter en genomförd uppjustering motsvarande swing‐faktorn för nettoinflöden.
 • Om Fonden i stället har ett nettoutflöde som överstiger gränsvärdet ska försäljnings‐ och inlösenpriset vara fondandelsvärdet, beräknat enligt § 8 ovan, den bankdag försäljning och inlösen sker efter en genomförd nedjustering motsvarande swing‐faktorn för nettoutflöden.

De dagar då nettoflödet i Fonden inte överstiger gränsvärdet ska försäljningspriset för en fondandel vara fondandelsvärdet, beräknat enligt § 8 ovan, den bankdag försäljning sker och inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet, beräknat enligt § 8 ovan, den bankdag inlösen sker.

§ 10 Extraordinära förhållanden
Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat som gör att det inte är möjligt att värdera Fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning
Ur Fondens medel får betalas ersättning dels till Förvaltningsbolaget för dess förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning avseende Fonden samt dels avgift till förvaringsinstitutet för dess förvaring av Fondens tillgångar samt revisionskostnader och ersättning avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur Fonden vid utgången av varje månad.

För andelsklass A utgår förvaltningsavgiften med en fast avgift om högst 0,40 procent av det totala värdet för andelsklassen per år.
För andelsklass B utgår förvaltningsavgiften med en fast avgift om högst 0,35 procent av det totala värdet för andelsklassen per år.
För andelsklass C utgår förvaltningsavgiften med en fast avgift om högst 0,40 procent av det totala värdet för andelsklassen per år.
För andelsklass D utgår förvaltningsavgiften med en fast avgift om högst 0,35 procent av det totala värdet för andelsklassen per år. 
För Andelsklass E utgår förvaltningsavgiften med en fast avgift om högst 0,20 procent av det totala värdet för andelsklassen per år. 
För andelsklass F utgår förvaltningsavgiften med en fast avgift om högst 0,40 procent av det totala värdet för andelsklassen per år. 
För andelsklass G utgår förvaltningsavgiften med en fast avgift om högst 0,35 procent av det totala värdet för andelsklassen per år. 
För andelsklass H utgår förvaltningsavgiften med en fast avgift om högst 0,20 procent av det totala värdet för andelsklassen per år.
Courtage och andra eventuella kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument tas ur Fonden.

§ 12 Utdelning
Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår
Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelser och årsberättelser, ändring av fondbestämmelserna
Årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och hållas tillgängliga hos Förvaltningsbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång.

Beslutar Förvaltningsbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall hållas tillgängligt hos Förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat.

Ändringarna skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller den senare tidpunkt som angivits i tillkännagivandet. Ändringarna skall vara gällande gentemot samtliga andelsägare.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse
Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till Förvaltningsbolaget. Av anmälan skall framgå andelsägare, panthavare, pantsättningens omfattning och eventuella begränsningar. Anmälan skall vara undertecknad av pantsättaren.

Förvaltningsbolaget skall notera uppgifter om pantsättning i andelsägarregistret samt underrätta andelsägaren om noteringen. Uppgift om pantsättning skall borttas ur registret efter anmälan från panthavaren.

Förvaltningsbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som pantsättningen medför, dock högst motsvarande 500 SEK per pantsättningstillfälle.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vi sådan överlåtelse kan Förvaltningsbolaget ta ut en avgift om högst motsvarande 500 SEK.

§ 16 Begränsning av Förvaringsinstitutets ansvar
ör det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Förvaltningsbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om

Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte

Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.
Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av- svensk eller utländsk – börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Förvaltningsbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fråntar emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt LVF.
Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Förvaltningsbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Förvaringsinstitutet har skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

§ 17 Begränsning av Förvaltningsbolagets ansvar
Förvaltningsbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, och lockout gäller även om

Förvaltningsbolaget själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Förvaltningsbolaget, om Förvaltningsbolaget varit normalt aktsamt. Förvaltningsbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF.

§ 18 Inskränkning i försäljningsrätt m.m.
Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars köp av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars köp eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Förvaltningsbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Förvaltningsbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Förvaltningsbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Förvaltningsbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden – och detta även mot sådan/sådana andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut eller att Förvaltningsbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Förvaltningsbolaget som Fonden eller Förvaltningsbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.