Månadsrapport maj 2020

Author avatar Martin Gisvold Publicerad

Økonomi og renter

Mai ser ut til å være vendepunktet i den pågående pandemikrisen. Flere og flere land får kontroll på smittesituasjonen og vi ser at samfunn og økonomier gradvis gjenåpnes. Effektene av krisen har vært enorme. Nedstengte økonomier driver selskaper i konkurs og vi ser arbeidsledighet i mange land på nivåer som mangler historisk sidestykke. Selv om vi nå sakte vender tilbake til en mer normal situasjon har vi en veldig lang vei å gå før verden kan friskmeldes.

De aller fleste ser for seg en kraftig rekyl men neppe så kraftig at vi vender tilbake til situasjonen før krisen før om flere år. Frykten er enorm og møtes av alle land med massive stimulanser i pengepolitikken med lave renter og likviditet og med kraftfulle tiltak i finanspolitikken. I begynnelsen av mai senket Norges Bank sentralbank renten til null prosent. I alle markeder har renter holdt seg lave gjennom måneden, dog med en litt stigende tendens i markedsrentene mot slutten. 10 års statsrenter i Norge er om lag uendret i mai mens tilsvarende renter i Sverige og Tyskland er opp noen få basis punkter.

Kombinasjonen svært svake utsikter for økonomisk vekst på den ene siden og kraftfulle stimulanser på den andre dominerer markedssentimentet. I mai ser vi at markedene legger avgjørende vekt på stimulansene fra penge- og finanspolitikken. Konsekvensen har vært et sterkt markedssentiment gjennom måneden og dermed med positiv avkastning i de aller

fleste aktiva klasser.